Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 12. 12. 2011.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 12. prosinca 2011. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik
 3. Doc. dr. Maja Strozzi
 4. Doc. dr. Diana Delić Brkljačić
 5. Prof. dr. Luka Zaputović
 6. Doc. dr. Viktor Prešić
 7. Doc. dr. Ivo Vuković
 8. Dr. Pejo Samardžić
 9. Dr. Mladen Jukić
 10. Dr. Eduard Margetić
 11. Dr. Darko Počanić

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Prof. dr. Josip Vincelj
 2. Prof. dr. Robert Steiner
 3. Dr. Dubravko Tršinski

 

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne Skupštine društva 18. lipnja 2011. god.
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Izvješće prof. Bergovca o sastanku nacionalnih koordinatora za izradu Smjernica Europskog kardiološkog društva u Nici
 4. Organiziranje Božićnog domjenka HKD 16. prosinca 2011. god.
 5. Dogovor o organizaciji nacionalnog kongresa HKD 2012. god.
 6. Promjena naziva časopisa HKD
 7. Rasprava o prijedlogu plaćanja pripravnosti i dežurstava u mreži zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma koronarnim intervencijama
 8. Različito

 

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka UO.

Ad 2. Prof. Miličić je podsjetio nazočne o održanim stručnim aktivnostima društva u proteklom razdoblju.

27.-31. kolovoza 2011. god. je uspješno organiziran godišnji kongres Europskog kardiološkog društva (ESC) u Parizu, na kojem je sudjelovalo rekordnih 33.000 sudionika. Bilo je jako mnogo zanimljivih zbivanja i sastanaka, simpozija, na kojima su i hrvatski kardiolozi aktivno participirali: prof. Miličić kao pozvani predavač i predsjedatelj sastanaka, prof. Bergovec u Steering Commitee nekoliko kliničkih ispitivanja, a akademik Reiner je predstavio nove Smjernice o dislipidemijama. Prof. Miličić je sudjelovao u radu Educational Committee gdje se raspravljalo o novom curiculumu i novom programu kardioloških specijalizacija u Europi.

Prof. Miličić je sudjelovao u radu Congress Committee u Nici na kojem su počele pripremne radnje za organizaciju idućeg kongresa u Munchenu, u okviru skupine za ishemijsku bolest srca. Prof. Miličić je naglasio da smatra svojom obvezom boriti se za što veću zastupljenost istaknutih kardiologa iz Hrvatske u odborima i radnim predsjedništvima tijekom održavanja kongresa. Također je upoznao članove UO sa vrlo zahtjevnom procedurom odabira znanstvenih radova koji će biti prihvaćeni za postersku ili oralnu prezentaciju na kongresu. Konkurencija je jako velika tako da se primi i do 15.000 radova, a najviše se prihvati do 3000. Radovi se dijele u kategorije i odabiru se recenzenti kojih ima po deset u skupini, dobiju šifrirane radove koje ocjenjuju, a potom se odabiru oni s najvećim zbrojem ocjena i ponovno u užem krugu odabiru, tako da bivaju prihvaćeni stvarno izvanredni radovi. Pritome je prof. Miličić apelirao na sve članove HKD da se što više potrude oko prijavljivanja radova, jer smo u proteklim godinama imali malu zastupljenost. Zanimljivo je da je najzastupljenija zemlja u prihvaćenim radovima bila Njemačka, a potom Japan. Prof. Miličić je sugerirao da se izradi kalendar krajnjih rokova za prihvaćanje radova na budućim simpozijima i kongresima i objavi na web stranicama, kako bi se potaklo sve članove da što više prijavljuju stručne i znanstvene radove za kongrese.

Prof. Miličić je istaknuo još jednu pogodnost za mlade kolege, kardiologe mlađe od 30 godina života, koju njeguje ESC. Mladim se kardiolozima putem organizacije Cardiologist of Tomorrow olakšava sudjelovanje na kongresima i edukacijama putem smanjene cijene boravka, jeftinijim smještajem u hotelima te manjim iznosima kotizacija.

Tijekom održavanja kongresa u Parizu, prof. Miličić se susreo i s našim veleposlanikom u Francuskoj, gospodinom Galićem, koji ga je upoznao s velikim mogućnostima koje Francuska država nudi u smislu stipendiranja i trajne edukacije naših kardiologa koji se služe francuskim jezikom.

14.-18. rujna 2011. god. je održan Alpe-Adria kardiološki kongres u Budimpešti, gdje je na žalost bila mala zastupljenost hrvatskih kardiologa. Prof. Miličić je napomenuo kako je to udruga koja je prolazila razne etape u svom postojanju, ali da je definitivno udruga u kojoj Hrvatska mora naći svoje mjesto i biti više zastupljena, posebno jer se tu mlađi kardiolozi mogu po prvi puta dokazati i testirati kao predavači pred međunarodnim auditorijem. Inače je ovaj kongres bio mnogo bolje organiziran od nekih prethodnih. Sljedeći kongres bit će u Bratislavi, a ponovno se zaživjela ideja da kongres bude u svibnju, jer održavanje u rujnu kolidira s brojnim nacionalnim kongresima i simpozijima. Također je pokrenuta inicijativa da se napiše Statut jer ga udruga nema, tako da nije do sada bilo definirano tko je predsjednik udruge, nema sjedišta, pa niti onog virtualnog.

Prof. Miličić je također podsjetio na snažne stručne veze koje Hrvatska ima s Češkom i Slovačkom kardiologijom, poimence s IKEM u Pragu i prof. Kautznerom te s prof. Hatalom u Bratislavi. Oba su to odlična centra za elektrofiziologiju, koji su ponudili suradnju u edukaciji, ali i zbrinjavanju naših pacijenata po znatno povoljnijim uvjetima od onih npr. u Njemačkoj, Italiji ili Francuskoj.

29.9.-2.10.2011. god. je bio organiziran po drugi puta 2nd Dubrovnik Cardiology Highlights – An ESC Update Programme inCardiology, u Dubrovniku, gdje je bilo sveukupno oko 600 sudionika, 48 stranih i dvadesetak domaćih predavača, a skup je ocijenjen u europskim razmjerima odlično organiziranim. Na Educational Committee u Nici je ovaj skup proglašen podjednako dobro organiziranim kao i skup u Davosu, koji ima 40-godišnju tradiciju. Po svojoj kvaliteti i sadržaju te organizacijski je premašio kvalitetu istog skupa u Rimu. To je priznanje svima koji su sudjelovali u organiziranju skupa. Također je predloženo produljenje skupa još jedan dan da bi se malo smanjio tempo predavanja i simpozija.

20.-22. listopada 2011. god. Radna skupina (RS) za ehokardiografiju HKD organizirala je skup CroEcho u Opatiji, koji je također ocijenjen najvišim ocjenama. Istaknuta je visoka stručna razina izlaganja, ali i odlično organiziran tečaj početne i napredne ehokardiografije. Na tečaju su uz domaće sudjelovali i predavači iz inozemstva, a organizirali su ga ispred RS prof. Jadranka Šeparović Hanževački i doc. Viktor Peršić. Doc. Peršić je naglasio kako je cilj ponavljanje uspjeha skupa za dvije godine.

Ovom prigodom se povela i diskusija o upravo održanom testu u svrhu nacionalne akreditacije iz ehokardiografije. Naglašeno je da se radi o dobrovoljnom testiranju i da za sada niti u Europi niti u Hrvatskoj postoji obaveza akreditacije niti iz jedne kardiološke discipline (neinvazivne ili invazivne). Ovaj proces akreditacije zapravo bi se trebao uhodati paralelno s novim programom specijalizacije iz kardiologije, koji je netom zaživio, a trebao bi omogućiti specijalizantima iz kardiologije da steknu po kurikulumu tražene vještine i iz ehokardiografije i to polože kao akreditaciju tijekom specijalizacije. Prof. Zaputović je podsjetio nazočne kako je tijekom izrade nacionalnog programa specijalizacije iz kardiologije posebna pozornost posvećena katalogu znanja i vještina koje specijalizant mora obaviti tijekom svog staža. On se temelji na UEMS tablici, a traži se kompetencija za potpuno samostalno obavljanje transtorakalnog ultrazvučnog pregleda srca. Također je napomenuto kako sve RS trebaju sudjelovati u programu subspecijalističkog usavršavanja: iz aritmologije/elektrostimulacije, zatajivanja srca i transplantacije, slikovnih metoda i intervencijske kardiologije. Doc. Vuković je naglasio da je sadašnja specijalizacija iz kardiologije obvezujući program, ali da bi trebalo razmišljati i o nadgradnji iz raznih područja kardiologije, u vidu subspecijalističkog usavršavanja. Doc. Peršić je naglasio kako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ne stimuliraju razvoj ehokardiografije i ne prepoznaju njenu važnost u svakodnevnom kliničkom radu. Cijena koju HZZO priznaje za izvođenje određenih pretraga iz godine u godinu se smanjuje, a o novim metodama kao što su tkivni Doppler ili stres-ehokardiografija, 3-D ehokardiografija nema niti naznaka o cijenama ili specifikacijama u šiframa HZZO. Zaključeno je da se svakako mora HZZO upozoriti na tu nelogičnost i potaknuti izradu osuvremenijih cjenika i kriterija za šifriranje novih pretraga u ehokardiografiji.

30. studenoga 2011. god. je RS za akutni koronarni sindrom organizirala skup u Zagrebu ACS-NSTEMI, gdje su izneseni statistički podaci o liječenju akutnog koronarnog sindroma, posebno NSTEMI. Sastanak je ocijenjen najvišim ocjenama i jednoglasno je zaključeno da je nužna češća sinteza podataka iz svih kardioloških centara u Hrvatskoj, kako bi se dobila jasna slika o učinkovitosti posla koji se obavlja.

Ad 3. Prof. Bergovec je izvijestio članove UO o aktivnostima eksperata za smjernice ESC, koje je održano u Nici krajem studenoga. Zbog učestalih prigovora od strane nacionalnih povjerenika da se izrada smjernica obično prepuštala uvijek istim stručnjacima, pokrenuta je nova inicijativa koja uključuje veći broj eksperata. Predviđeno je da se reviziju radnog teksta smjernica povjeri po dvojici eksperata iz nacionalnih udruženja: tzv. reviewer i opinion leader. Sukladno tome su već nove Smjernice za liječenje valvularne bolesti upućene na recenziju prof. Drinkoviću. Za smjernice za NSTEMI kao opinion leaderi su određeni prof. Bergovec i dr. Skorić, za revaskularizaciju prof. Ernst. Slijede aktivnosti na odobravanju navednih novih smjernica koje će tako uključivati i naše stručnjake. Inače je program trajao tri dana, raspravljalo se o načinu funkcioniranja koordinacije te je nakon sprovedene ankete zaključeno da na svim sastancima mora biti prisutan barem jedan predstavnik nacionalnog društva, da se mora svakako na nacionalnim skupovima i kongresima predstavljati nove smjernice, a kada se počne s izradom novih smjernica iz nekog područja, da se o tome redovito obavještava članove društva putem mrežnih stranica i nacionalnih časopisa, od strane lokalnih eksperata. Također je podržano prevođenje svih izdanih džepnih smjernica.

Tom prigodom je zaključeno da su neke smjernice već prevedene u protekle dvije godine: Smjernice za perioperacijsko zbrinjavanje kardioloških bolesnika (prof. Bergovec, dr. Vražić), Smjernice za liječenje endokarditisa (dr. Tršinski), Smjernice za liječenje sinkope (prof. Bergovec, dr Vražić), Smjernice za revaskularizaciju (prof. Miličić – u tisku), Smjernice za atrijsku fibrilaciju (dr. Počanić – u tisku).

Nove smjernice, koje su izdane ove godine, su odmah podijeljene za prevođenje: Smjernice za zatajenje srca i uređaje (prof. Miličić), Smjernice za NSTEMI (prof. Bergovec, dr Vražić), Smjernice za kardiovaskularne (KV) bolesti u trudnoći (doc. Delić Brkljačić, dr. Bulj), Smjernice za perifernu arterijsku bolest (doc. Banfić, dr. Vrsalović), Smjernice za dislipidemiju (akademik Reiner). Predložene prevoditelje koji nisu bili nazočni na sastanku će se kontaktirati i saznati postoji li njihov interes ili će se prevođenje povjeriti nekom drugom. Za one smjernice koje će biti izdane u iduće dvije godine (hipertenzija, prevencija KV bolesti, valvularne bolesti, zatajivanje srca, univerzalna definicija infarkta miokarda, dijabetes i bolesti KV sustava…) nije dogovarano prevođenje dok ne budu izdane od strane ESC.

Prof. Bergovec je također naglasio da je kao nacionalni koordinator dogovorio prihvaćanje svih smjernica ESC. Također je ponovno naglasio da logo HKD može biti na prvoj i stražnjoj stranici smjernica, ali eventualni sponzor tiskanja samo na preklopnoj stranici te da se vrlo, vrlo strogo moraju poštivati svi tehnički preduvjeti u smislu veličine i oblika slova, boja i dizajna tiska. Prof. Bergovec je također naglasio da je uložio prigovor na sastanku na zabranu objavljivanja džepnih smjernica na mrežnim stranicama, što je izazvalo čuđenje prof. Pinta. Nakon toga je zvanično ukinuta zabrana objave džepnih smjernica, što predstavlja korak naprijed u populariziranju smjernica kod većeg broja članova HKD.

Ad 4. Božićni domjenak planiran je za 16. prosinca 2011. god. u hotelu Westin. Za stručni dio je dogovoreno nakon izlaganja Predsjednika HKD kratko izlaganje o mogućnostima procjene koronarne perfuzije putem MSCT koronarografije, a potom predstavljanje objavljenih prijevoda džepnih smjernica. Također je predloženo kratko izlaganje Predsjednika RS o aktivnostima u protekloj godini. Dogovoreno je da sva izlaganja ne smiju biti dulja od 5 minuta.

Ad 5. Kratko je prodiskutiran plan organiziranja idućeg nacionalnog kongresa 2012. god., budući su rokovi za rezerviranje hotelskih i kongresnih prostora sada vrlo kratki. Prof. Miličić je prema mogućnostima predložio održavanje kongresa:

11-14. listopada u Opatiji

18-22. listopada u Opatiji

25-28. listopada u Cavtatu.

Nakon kraće rasprave nazočni su se složili da unatoč atraktivnosti Cavtata, Opatija ima puno više organizacijskih prednosti te su svi osim doc. Delić Brkljačić glasali da se kongres održi u Opatiji 11-14. listopada 2012. god. Pri tome se povela rasprava o trajanju kongresa i iskristalizirala ideja svih diskutanata da je potrebno kongres produljiti još jedan dan zbog gustog rasporeda predavanja i simpozija te paralelnih sesija. Predloženo je da kongres počne s radom (svečano otvorenje i nastupna predavanja) u srijedu uvečer te da traje kao do sada do nedjelje.

I ove godine će se paralelno organizirati sestrinski dio kongresa. Predloženo je (doc. Vuković) da se dio kongresa, prema primjeru kongresa ESC, posveti liječnicima obiteljske medicine. Prof. Zaputović je podsjetio da internistički kongres ima upravo taj ‘credo’ i da je zato vrlo dobro posjećen od strane liječnika obiteljske medicine.

Prof. Miličić je predložio sesije u suradnji s ostalim europskim kardiološkim društvima te je zaključeno da se organiziraju zajedničke sesije sa Slovenskim, Mađarskim i Turskim kardiološkim društvima.

Tijekom kongresa bit će organizirani, osim pozvanih predavanja i oralnih prezentacija i satelitski simpoziji, ‘state-of-the art’ sastanci i posterske prezentacije radova.

Osim nacionalnog kongresa, sada je već dogovoren Simpozij o aritmijama u organizaciji RS za aritmije i elektrostimulaciju (prof. Bernat 30. ožujka 2012. god. u Zagrebu), Simpozij e-Cardiology u organizaciji RS e-kardiologija, (prim. Krstačić 15-17. ožujka 2012. god. u Osijeku). Doc. Strozzi je podsjetila na sastanak European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) u Dubrovniku, 25-28. travnja 2012. god.

Ad 6. Prof. Miličić je predložio da se službeni naziv časopisa HKD preimenuje iz “Kardio list” u “Cardiologia Croatica”. Obzirom na rast stručnog i znanstvenog ugleda časopisa, njegovu citiranost i ozbiljnost časopisa, prof. Miličić je predložio ime koje će imati veću prepoznatljivost u zemlji i svijetu. Kako se ne bismo ograničili na hrvatsko ime, a ne uzimajući englesko, jednoglasno je podržan prijedlog latinskog imena koje je u duhu naše medicinske tradicije.

Ad 7. Temeljem rasprave koja je povedena na simpoziju RS za intervencijsku kardiologiju u Dubrovniku u rujnu 2011. god., kada se diskutiralo o problemima plaćanja pripravnosti i dolazaka na intervenciju u okviru zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom, zamoljeni dr. Plazonić da analizira stanje i predloži promjene. Kako je dr. Plazonić na sastanku RS za akutni koronarni sindrom u Zagrebu 30.11. elaborirao podrobno probleme i predložio zahtjeve prema ministarstvu, nakon kraće diskusije dogovoreno je da će integralni tekst prof. Plazonića prof. Miličić proslijediti tajniku, dr. Počaniću, a on distribuirati svim članovima UO, s obvezom očitovanja o navedenom elaboratu u roku od pet dana. Nakon toga će se uskladiti stavove i proslijediti dopis Ministarstvu, Komori i Sindikatu.

Ad 8. Pot točkom različito tajnik dr Počanić je predstavio nove aplikacije za članstvo u HKD:

 1. 1. Dr. Dražen Bedeniković, OB Našice, prijedlog dr Bučić, dr Jakić
 2. 2. Dr. Kristina Gašparović, KBC Zagreb, prijedlog prof. Miličić, dr. Margetić,
 3. 3. Dr. Mario Stipinović, KB Merkur, prijedlog dr. Kozmar, dr. Počanić

Svi predloženi kandidati su jednoglasno prihvaćeni u članstvo.

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 31. siječnja 2012. godine u 17 sati, na Dekanatu Medicinskog fakulteta na Šalati.

Sastanak je završio u 19,15h.

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD