Kardio list. 2008;3(11):89-112. | kardio.hr

Kardio list. 2008;3(11):89-112.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Vesna Lovčić:
Dvadeset godina rada Centra za dijalizu Internog odjela Opće bolnice Bjelovar.
20th Anniversary of the Dialysis Center of the Bjelovar General Hospital Internal Department. (stranica/page 89)

Dragan Ljutić:
ACEI danas.
ACEI today. (stranica/page 90-91)

Vesna Lovčić:
Odgađa li rano liječenje anemije bubrežnu bolest?
Does early treatment of anemia delay kidney disease? (stranica/page 91-92)

Marko Jakić:
Dijabetička nefropatija i prevencija dijabetičkom nefropatijom uzrokovanog bubrežnog zatajenja.
Diabetic nephropathy and the prevention of renal failure caused by diabetic nephropathy. (stranica/page 92-94)

Petar Kes:
Značenje promjenjivih koncentracija hemoglobina u kroničnih bubrežnih bolesnika liječenih stimulatorima eritrocitopoeze.
Importance of changeable concentrations of hemoglobin in chronic kidney patients treated with erytrocytopoesis stimulators. (stranica/page 95)

Sanjin Rački:
Dislipidemija u kroničnom bubrežnom zatajenju.
Dyslipidemia in chronic kidney failure. (stranica/page 95-97)

Žarko Belavić:
Bubreg i kontrastna sredstva.
The kidney and contrast agents. (stranica/page 98-100)

Mario Ivanuša:
Kako spriječiti akutnu disfunkciju bubrega u intenzivnoj skrbi?
How can we prevent acute renal dysfunction in intensive care? (stranica/page 100-101)

Antonija Brišić, Mirjana Mihalić:
Prehrana hipertoničara – važnost smanjenja unosa kuhinjske soli.
Hypertonic patients diet – importance of reduced intake of table salt. (stranica/page 102)

Vesna Vencl:
Prehrana i kronične bolesti bubrega.
Nutrition and chronic kidney disease. (stranica/page 102-103)

Duško Kuzmanić:
Je li moguća prevencija arterijske hipertenzije?
Is the prevention of arterial hypertension possible? (stranica/page 104-105)

Alen Ružić:
Opatijska kardiovaskularna rehabilitacija i suvremena europska preventivna ideja.
Opatija cardiovascular rehabilitation and contemporary European idea of prevention. (stranica/page 105-106)

Druga obavijest:
Treći hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16. – 18. listopada 2009. godine.
Third Croatian Symposium of Echocardiography on an international level, Opatija, Croatia, 16th to 18th October 2009 (stranica/page 107)

Program/Programme:
Simpozij “Akutna stanja u kardiologiji”, Zagreb, 29. studenoga 2008. godine.
Symposium “Emergencies in cardiovascular medicine”, Zagreb, Croatia, 29th Nov 2008 (stranica/page 108-109)

Franjo Kranjčević, Sandra Pišek, Breda Barbič-Žagar:
Terapijski profil amlodipin maleata (Tenox®, Krka).
Therapeutic profile of Krka´s Tenox® (amlodipine maleate). (stranica/page 110-112)