Ustanove

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb
Kardiologija se počela izdvajati kao supspecijalistička djelatnost već početkom organiziranja Klinike za unutarnje bolesti KBC-a. Godine 1974. u posebno adaptiranoj i nadograđenoj zgradi osnovan je Zavod za bolesti srca i krvnih žila.

Kardiologija na Rebru afirmirala se još u bivšoj SFR Jugoslaviji kao vodeća zbog postignutih rezultata, kako u zemlji, tako i inozemstvu.

Link: http://www.kbc-zagreb.hr/

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
Klinika za unutarnje bolesti najstarija je klinika u povijesti Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”, izrasla iz odjela za unutarnje bolesti osnovanog 1875. godine.

Link: http://www.kbcsm.hr/

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava
Zavod za bolesti srca i krvnih žila dio je Klinike za unutrašnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava.

Zavod djeluje preko:

    • odjela intenzivne kardiologije,
    • odjela invazivne kardiologije,
    • odjela za aitmije i elektrostomulacije srca,
    • odjela opće kardiologije i
    • odjela neinvazivne kardiologije i konzilijarno polikliničke djelatnosti.

Link: Klinička bolnica Dubrava

 

U Zavodu za kardiovaskularne bolesti obavljaju se sve suvremene dijagnostičke i terapijske metode iz djelokruga kardiologije i angiologije.

Na dijagnostičkom planu to su: elektroakrdiografska dijagnostika (standardni EKG, uprosjeceni EKG, 24-satni EKG, EKG u opterečenju), vektorkardiogram, ultrazvuk srca, koronarografija, kateterizacija desnog i lijevog ventrikula, i intrakardijalna dijagnostika poremečaja srčanog ritma, a na terapijskom planu: akutna i elektivna perkutana koronarna intervencija, radiofrekventna ablacija supravenetrikularnih i ventrikularnih tahikardija, te ugradnja trajnih elektrostimulatora srca, kardioverter defibrilatora srca i aparata za resinkronizaciju srca.

Od 10. mjeseca 2000. godine u Zavoda postoji 24-satno dežurstvo za perkutane koronarne intervencije u bolesnika s akutnim infarktom miokarda.

 

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinika za bolesti srca i krvnih žila dio je Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Smještena je na lokaciji Sušak, na adresi Tome Strižića 3.

Ustroj Klinike:

·      Zavod za intenzivno kardiološko liječenje

·      Zavod za ishemijsku bolest srca i angiologiju s dnevnom bolnicom

·      Zavod za kardiomiopatije, bolesti zalistaka i zatajivanje srca s dnevnom bolnicom

·      Zavod za aritmije

·      Zavod za intervencijsku kardiologiju

·      Poliklinika s elektrofiziološkim laboratorijem

·      Dijagnostički odjel za ultrazvuk srca

Djelatnici Klinike za bolesti srca i krvnih žila provode bolničku skrb, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, nastavu za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci na hrvatskom i engleskom jeziku, kontinuirano stručno usavršavanje te znanstveno-istraživački rad.

Web stranica Klinike: https://kbc-rijeka.hr/klinika-za-bolesti-srca-i-krvnih-zila/

 

Klinički bolnički centar Split
Link: http://www.kbsplit.hr/

Klinički bolnički centar Osijek
Link: http://www.kbo.hr/

Klinička bolnica Merkur Zagreb
Link: http://www.kb-merkur.hr/

Klinička bolnica “Sveti Duh” Zagreb
Link: http://www.kbsd.hr/

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Link: http://www.sbkt.hr/

Thalassotherapia Opatija
Link: http://www.thalassotherapia-opatija.hr/

Specijalna bolnica za kardio-vaskularnu kirurgiju i kardiologiju Magdalena, Krapinske Toplice
Link: http://www.magdalena.hr/hr/content/1/novosti/

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb
srcanaUstanova je započela djelovati 1950. godine na lokaciji Draškovićeva 13 kao Dispanzer za bolesti srca, a kasnije kao “Stanica za bolesti srca” grada Zagreba. 1961. godine ulazi u sastav Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Iz njega se izdvaja 1990. godine u samostalnu ustanovu pod nazivom Zavod za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, a 1994. godine mijenja naziv u Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju.
Link: http://www.srcana.hr/