Novosti

Kampanja “Oživi me” dobitnik Rektorove nagrade za 2017./2018.

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2018;13(5-6):173-220.

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2018;13(3-4):77-172.

Novosti

SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnost

Stručni članci

Medicus, Vol.27 No.1 Debljina i …

Zapisnici / Izvješća

Novo vodstvo HKD Podružnica Rijeka

Novosti

Elektrokardiografske metode u svakodnevnoj praksi

Novosti

Tikagrelor na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a za bolesnike sa STEMI i visokorizične bolesnike sa NSTEMI koji su liječeni primjenom PCI s implantacijom stenta do 12 mjeseci