Zapisnik sa Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva 23.10.2010.

Zapisnik s Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva održane tijekom 8. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji, hotel Ambasador, 23.10.2010.g.

Nakon što je utvrđena nazočnost 160 redovitih članova Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) skupština je započela s radom. Predsjednik društva prof. Miličić je na početku dao riječ tajniku HKD-a dr. Počaniću koji je predložio radno predsjedništvo u sastavu: doc. Bernat, doc. Delić Brkljačić i doc. Ružić, za izborno povjerenstvo dr. Padovan, dr. Margetić i dr. Maja Čikeš, za zapisničara dr. Joško Bulum i za ovjerovitelje zapisnika prim. Raos i prim. Ivanuša.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen nakon čega je dr. Počanić u ime upravnog društva HKD-a pročitao popis predloženih kandidata za tijela HKD-a:

 1. ZA PREDSJEDNIKA: prof. dr. Davor Miličić
 2. ZA DOPREDSJEDNIKA: prof. dr. Mijo Bergovec
 3. ZA UPRAVNI ODBOR: doc. dr. Maja Strozzi, dr. Mladen Jukić, dr. Hrvoje Stipić, prof. dr. Luka Zaputović, doc. dr. Ivica Vuković, doc. dr. Robert Steiner, doc. dr. Viktor Peršić, prof. dr. Josip Vincelj i doc. dr. Diana Delić Brkljačić.
 4. ZA NADZORNI ODBOR: prof. dr. Jure Mirat, dr. Pejo Samardžić, prim. dr. Vojtjeh Brida, prof. dr. Martina Lovrić Benčić i prim dr. Mirjana Jembrek Gostović.
 5. ZA ETIČKO POVJERENSTVO: akademik Vladimir Goldner, akademik Ivo Čikeš, prof. dr. Šime Mihatov, prof. dr. Drago Rakić i prim. dr. Mario Ivanuša.

Pozvani su svi nazočni redoviti članovi HKD-a da predlože svoje kandidate za navedena tijela i funkcije.

Prva točka dnevnog reda je bila izvješće predsjednika prof. Miličića o radu u proteklom mandatnom razdoblju. Prof. Miličić je istaknuo kako je HKD u proteklom mandatu bilo jedno od najaktivnijih stručnih medicinskih društava u Hrvatskoj, 1x mjesečno se sastajao Upravni odbor društva s dostupnim zapisnikom sastanka objavljenim na web portalu društva i u Kardio listu, Radna skupina (RS) za aritmije je organizirala 2 skupa u Zagrebu, RS za bolesti srčanih zalistaka je organizirala skup u Hrvatskom liječničkom zboru zajedno s Hrvatskim društvom za kardijalnu kirurgiju kada su predstavljene i nove smjernice, RS za zatajivanje srca je aktivno radila na Hrvatskom registru bolničkih bolesnika sa zatajivanjem srca, RS za akutni koronarni sindrom je organizirala skup u Buzinu gdje su svi centri uključeni u prsten primarne PCI, kao i neki centri (Slavonski Brod) koji se uskoro planiraju uključiti u mrežu predstavili svoje rezultate i izmjenili iskustva. Aktivne su bile i RS za prevenciju i rehabilitaciju, kardiovaskularnu farmakologiju, a osobito je istaknut doprinos prim. Ivanuše na uređivanju Kardio lista i web portala društva. U proteklom mandatnom razdoblju su predstavljene nove smjernice za liječenje valvularnih bolesti srca, za perioperacijsko zbrinjvaanje kardioloških bolesnika, za prevenciju i rehablitaciju, za akutni koronarni sindrom, za liječenje endokarditisa i za elektrostimulaciju srca. U radu odbora za smjernice Europskog kardiološkog društva (ESC) su sudjelovali prof. Miličić, prof. Bergovec, prof. Petrač, prof. Mirat, dr. Skorić i dr. Vražić. HKD je u proteklom mandatnom razdoblju aktivno surađivalo s Hrvatskim društvom za hipertenziju, Hrvatskim društvom za aterosklerozu, Hrvatskim društvom za debljinu i Hrvatskim internističkim društvom. Posebno je istaknut novi izgled i sadržaj web portala i Kardio lista, dvojezičnost i interaktivnost, redovitost u izlaženju Kardio lista kao i indeksiranost. Nastavljena je i unaprijeđena uspješna suradnja s poznatim kardiološkim institucijama iz SAD-a: Cleveland Clinic, Texas Heart Institute koji je bio suorganizator sastanka održanog ove jeseni u Splitu (Split Vacular Forum 2010), Ann Arbor Univesity Michigan čiji je uvaženi član prof. dr .Stevo Julijus bio predavač na kongresu i koja će uskoro ponuditi stipendije za mlade kardiologe te Mayo Clinic. Prof. Miličić je istaknu izrazitu uspješnost Dubrovnik ESC Update sastanka koji je održan u Dubrovniku 2009. god. i koji će se nastaviti održavati svake 2 godine pod nazivom Dubrovnik Cardiology Highlights – an ESC Update Programme in Cardiology. Također je iznesena aktivnost članova HKD u sklopu ESC: Congress Programme Commite 2008-10 (prof. Miličić, akademik Reiner), CPC 2010-12 (prof. Miličić), Credentials Commite 2008-2010 (prof. Miličić), Educational Commite 2010 (prof. Miličić), Task Force for Update (prof. Miličić), Guidelines Commite (akademik Reiner). Prim. dr. Krstačić je postao tajnik RS za primjenu računala u kardiologiji ESC-a. Prof. Miličić je također izvjestio o aktivnostima glede uključivanja Hrvatske u međunarodni registar za akutni koronarni sindrom koji se vodi u Bologni te o uklučivanju u europske registre. Istaknuta je i aktivnost u sklopu udruženja Alpe Adria Cardiology (Board, godišnji kongresi). Potom je prof. Miličić izvjestio o preuzimanju atraktivnih prostora za Hrvatsku kuću srca u samom središtu Zagreba te da je nakon 2 godine administrativnih postupaka registrirana Zaklada što je bio preduvjet za početak funkcioniranja Hrvatske kuće srca. Prostor se nalazi u Oktogonu na adresi Ilica 6. HKD je u proteklom mandatnom razdoblju nastavilo s radom na programu specijalizacije iz kardiologije, s radom na unaprijeđennju laičke reanimacije, aktivno je surađivalo s HZZO-om na poboljšanju broja ugrađenih AICD-a i CRT-a te na registraciji novih lijekova u kardiologiji (klopidogrel, rosuvastatin, ranolazin).

Druga točka dnevnog reda je bila izvješće rizničara dr. Margetića koji je kratko izvjestio o financijskom poslovanju društva, koje je ocijenito vrlo povoljnim. Godišnji obračun uslijedit će nakon što se zatvori financijska konstrukcija Kongresa.

Treća točka dnevnog reda je bila izvješće tajnika dr. Počanića koji je apelirao na sve članove društva da dostave svoje e-mail adrese i da redovito prate web portal društva na adresi www.kardio.hr kako bi na vrijeme bili upoznati sa svim aktivnostima i stručnim skupovima koje organizira HKD. Također je prenio izvješće dotadašnjeg predsjedinka Etičkog odbora o tome da nije bilo etičkih upita, a time niti potrebe za sastajanjem Etičkog odbora.

Četvrta točka dnevnog reda je bila izvješće predsjednika Nadzornog odbora prof. Mirata koji je izvjestio da u proteklom mandatnom razdoblju nije bilo povreda statutarnih odredaba društa, a time niti potrebe za sastajanjem Nadzornog odbora.

Peta točka dnevnog reda je bila izvešće prof. Bergovca koji je izvjestio o aktivnom sudjelovanju hrvatskih kardiologa u brojim međunarodnim znanstvenim studijama (OASIS 5, OASIS 6, ATLAS TIMI…).

Šesta točka dnevnog reda je bila prihvaćanje svih izvješća koja su prihvaćena jednoglasno bez prijavljenih za raspravu.

Slijedio je izborni dio skupštine. Za novog predsjednika jedini preloženi kandidat je bio prof. Davor Miličić, za dopredsjednika prof. Mijo Bergovec, za članove upravnog odbora su predloženi doc. dr. Maja Strozzi, dr. Mladen Jukić, dr. Hrvoje Stipić, prof. dr. Luka Zaputović, doc. dr. Ivica Vuković, doc. dr. Robert Steiner, doc. dr. Viktor Peršić, prof. dr. Josip Vincelj, doc. dr. Diana Delić Brkljačić i prim. dr. Albino Jović, za nadzorni odbor su predloženi prof. dr. Jure Mirat, dr. Pejo Samardžić, prim. dr. Vojtjeh Brida, prof. dr. Martina Lovrić Benčić i prim dr. Mirjana Jembrek Gostović, i za članove etičkog povjerenstva akademik Vladimir Goldner, akademik Ivo Čikeš, prof. dr. Šime Mihatov, prof. dr. Drago Rakić i prim. dr. Mario Ivanuša. Slijedilo je tajno glasovanje tijekom kojega je prim. dr. Ivanuša iscrpno prikazao rad web portala i Kardio lista. Nakon prebrojavanja glasova predsjednik izbornog povjerenstva dr. Padovan je iznio rezultate:

Za predsjednika Hrvatskoga kardiološkog društva je natpolovičnim brojem glasova izabran prof. dr. Davor Miličić

Za dopredsjednika Hrvatskoga kardiološkog društva je natpolovičnim brojem glasova izabran prof. dr. Mijo Bergovec

Za članove Upravnog odbora su izabrani sljedeći kandidati:

 1. Hrvoje Stipić (115 glasova)
 2. Mladen Jukić (112 glasova)
 3. Maja Strozzi (110 glasova)
 4. Diana Delić Brkljačić (108 glasova)
 5. Robert Steiner (108 glasova)
 6. Luka Zaputović (98 glasova)
 7. Viktor Peršić (90 glasova)
 8. Josip Vincelj (89 glasova)

Za članove Nadzornog odbora su izabrani sljedeći kandidati:

 1. Jure Mirat
 2. Pejo Samardžić
 3. Martina Lovrić Benčić
 4. Vojtjeh Brida
 5. Mirjana Jembrek Gostović

Za članove Etičkog povjerenstva su izabrani sljedeći kandidati:

 1. Šime Mihatov
 2. Vladimir Goldner
 3. Ivo Čikeš
 4. Drago Rakić
 5. Mario Ivanuša

Nakon predstavljanja rezultata isti su jednoglasno prihvaćeni, potom je novoizabrani predsjednik društva prof. Miličić za tajnika društva ponovno predložio dr. Darka Počanića, a za rizničara dr. Eduarda Margetića, oba prijedloga su jednoglasno prihvaćena čime je skupština završila s radom.

 

Zapisničar:                                                                                     Ovjerovitelji zapisnika:

Dr. Joško Bulum Prim.                                                                 dr. sc. Vjekoslava Raos

……………………………..                                                                     ……………………………..

Prim. dr. sc. Mario Ivanuša

……………………………..