Kardio list. 2011;6(1-2):1-32. | kardio.hr

Kardio list. 2011;6(1-2):1-32.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Verica Kralj, Tanja Ćorić, Branimir Tomić, Vlasta Hrabak-Žerjavić.
Izvori podataka za pokazatelje mortaliteta i morbiditeta kardiovaskularnih bolesti.
Sources of information for indicators of mortality and morbidity of cardiovascular diseases.
(stranica / page 1-9.)

Goran Krstačić.
Ranolazin: nova mogućnost i novi mehanizam u liječenju kronične stabilne angine pektoris.
Ranolazine: a new possibility and a new mechanism in the treatment of chronic angina pectoris.
(stranica / page 10-16.)

Darko Počanić.
Zapisnik sa Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva održane 17. prosinca 2010.
(stranica / page 17.)

Darko Počanić
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga kardiološkog društva 24. siječnja 2011. godine.
Minutes of the Meeting of the Croatian Cardiac Society Management Board on 24th January 2011.
(stranica / page 18-22.)

Duška Glavaš.
Zapisnik sa sastanka Radne skupine za zatajivanje srca o implementaciji IT aplikacije za bazu podataka bolesnika sa zatajivanjem srca (“registra”).
Minutes of the meeting of the Working Group for Heart Failure about the implementation of the IT application for database of patients with heart failure (“registry”).
(stranica / page 23-24.)

Davor Podbevšek.
Novi ultrazvuk srca u Domu zdravlja Korčula.
New Heart Ultrasound in the Korčula Health Center.
(stranica / page 25-26.)

Dubravko Habek.
Invazivna kardiologija i kardiokirurgija u Osijeku – početci 2003. godine.
Invasive cardiology and Cardiosurgery in Osijek – Beginning of 2003.
(stranica / page 27-28.)

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
(stranica / page 30.)