Kardio list. 2011;6(11):265-360. | kardio.hr

Kardio list. 2011;6(11):265-360.

LogoKardioList

Naslovnica / Cover
stranica / page 265.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 266.

A. Timmis, F. Alfonso, G. Ambrosio, H. Ector, P. Vardas, on behalf of the Editors’ Network.
Kardiovaskularni časopisi nacionalnih društava Europe: Almanah 2011. godine.
National Society Cardiovascular Journals of Europe: Almanac 2011.
stranica / page 267.

Maja Strozzi.
Stabilna angina pektoris u Hrvatskoj.
Stable angina petoris in Croatia.
stranica / page 268-270.

Robert A. Henderson, Adam D. Timmis.
Almanah 2011. godine: stabilna koronarna bolest. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: stable coronary artery disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 271-285.

Stojan Polić, Duška Glavaš.
Neke osobitosti prepoznavanja i liječenja zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj.
Some specific features of identification and treatment of heart failure in the Republic of Croatia.
stranica / page 286-288.

Andrew L. Clark.
Almanah 2011. godine: srčano zatajivanje. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: heart failure. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 289-301.

Nediljko Jukić, Krešimir Milas, Branimir Jurišić.
Prva implantacija kardioverter-defibrilatora u Općoj bolnici Pula.
First implantation of cardioverter-defibrilator in the Pula General Hospital.
stranica / page 302.

Siniša Štefanac.
Radna terapija kod osoba oboljelih od kardiovaskularnih bolesti.
Occupational Tharapy with People Affected by Cardiovascular Disease.
stranica / page 303-308.

Daniel Lovrić
Sastanak nukleusa Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva 11. srpnja 2011.
Working Group Nucleus Meeting for Echocardiography of the Croatian Cardiac Society of 11 July 2011.
stranica / page 309-310.

Daniel Lovrić
Sastanak nukleusa Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva 19. rujna 2011.
Working Group Nucleus Meeting for Echocardiography of the Croatian Cardiac Society of 19 September 2011.
stranica / page 311-312.

Jadranka Šeparović Hanževački, Viktor Peršić.

Simpozij CroEcho 2011.
Symposium CroEcho 2011.
stranica / page 313.

CroEcho 2011. – Sažeci simpozija.
CroEcho 2011 – Symposium abstracts.
stranica / page 314-327.

CroEcho 2011. – Sažeci edukacijskog tečaja.
CroEcho 2011 – Educative course abstracts.
stranica / page 328-346.

CroEcho 2011. – Naknadno pristigli sažeci simpozija.
CroEcho 2011 – Late submitted symposium abstracts.
stranica / page 347-348.

CroEcho 2011. – Sažeci postera.
CroEcho 2011 – Poster abstracts.
stranica / page 349-358.

CroEcho 2011. – e-sažeci. [samo na web stranicama]
CroEcho 2011 – e-Abstracts. [web-only]
stranica / page e1-e4.92.19