Cardiologia Croatica. 2012;7(5-6):141-196.

CC2012 5-6

Kardio list od broja za svibanj-lipanj 2012. godine izlazi pod novim nazivom, sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva. Časopis od ovog broja nosi naziv Cardiologia Croatica, ima novo Uredništvo i novu web stranicu (http://www.kardio.hr/cardiologia-croatica/arhiva.html).

Dvobroj započinje uvodnikom o smjernicama i medicini zasnovanoj na dokazima i s tim u vezi primjeni statina u svakodnevnih kardiovaskularnih bolesnika. Slijedi zajednički članak svih urednika nacionalnih kardioloških časopisa članova Mreže urednika Europskog kardiološkog društva i pridruženih kardioloških društava. Potom pročitajte pregledni rad o prevenciji i rehabilitaciju u Hrvatskoj čiji su autori članovi Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju HKD te članak o razvoju prevencije i rehabilitacije u Zagrebu. U nastavku su rad o edukaciji mrtvozornika s ciljem unaprjeđenja kvalitete popunjavanja potvrde o smrti u Hrvatskoj te članak o programima i metodama za računalom potpomognuto dijagnosticiranje u kardiologiji. Kao i svaki put, broj završava sponzoriranim člankom tvrtke Krka-Farma d.o.o., čija je tema primjena potentnijih statina radi intenzivnog snižavanja vrijednosti LDL kolesterola.

Urednički odbor Cardiologia Croatica


Naslovnica / Cover
stranica / page 141.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 142.

Aleksandar Knežević.
Smjernice i medicina zasnovana na dokazima.
Guidelines and evidence-based medicine.
stranica / page 143-145.

Fernando Alfonso, Adam Timmis, Fausto J. Pinto, Giuseppe Ambrosio, Hugo Ector, Piotr Kulakowski,Panos Vardas, on behalf of the Editors’ Network European Society of Cardiology Task Force; Loizos Antoniades, Mansoor Ahmad, Eduard Apetrei, Kaduo Arai, Jean-Yves Artigou, Michael Aschermann, Michael Böhm, Leonardo Bolognese, Raffaele Bugiardini, Ariel Cohen, Istvan Edes, Joseph Elias, Javier Galeano, Eduardo Guarda, Habib Haouala, Magda Heras, Christer Höglund, Kurt Huber, Ivan Hulin, Mario Ivanuša, Rungroj Krittayaphong, Chi-Tai Kuo, Chu-Pak Lau, Victor A. Lyusov, Germanas Marinskis, Manlio F Márquez, Izet Mašić, Luiz Felipe Pinho Moreira, Alexander Mrochek, Rafael G. Oganov, Dimitar Raev, Mamanti Rogava, Olaf Rødevand, Vedat Sansoy, Hiroaki Shimokawa, Valentin A. Shumakov, Carlos Daniel Tajer, Ernst E. van der Wall, Christodoulos Stefanadis, Jørgen Videbæk, Thomas F. Lüscher.
Pravila o sukobu interesa i zahtjevi za prijavljivanjem sukoba interesa u nacionalnim kardiovaskularnim časopisima Europskog kardiološkog društva.
Conflict of interest policies and disclosure requirements among European Society of Cardiology National Cardiovascular Journals.
stranica / page 146-157.

Viktor Peršić, Bojan Miletić, Marko Boban, Alen Ružić, Duško Cerovec, Nedeljko Ciglenečki, Krunoslav Fučkar, Inge Heim, Mario Ivanuša, Mirjana Jembrek-Gostović, Vladimir Jonke, Verica Kralj, Goran Krstačić, Gordana Laškarin, Nenad Lakušić, Marina Njegovan, Mia Romčević, Valentina Slivnjak, Hrvoje Vražić.
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija: gdje smo i kuda idemo?
Cardiovascular prevention and rehabilitation: where are we and where are we heading to?
stranica / page 158-169.

Mirjana Jembrek-Gostović.
Razvoj prevencije i ambulantne rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika u Zagrebu
Development of prevention and outpatient rehabilitation of cardiovascular patients in Zagreb.
stranica / page 170-172.

Tanja Ćorić.
Unaprjeđenje kvalitete popunjavanja potvrde o smrti – edukacija zdravstvenih stručnjaka.
Improvement of the quality of completing death certificate – education of medical staff.
stranica / page 173-178.

Nihad Mešanović, Elnur Smajić, Mislav Grgić.
Programi i metode za računalom potpomognuto dijagnosticiranje u kardiologiji.
Applications and methods for computer aided detection in cardiology.
stranica / page 179-186.

Stranica sponzora / Sponsor’s page

Željko Reiner.
Važnost intenzivnog snižavanja LDL kolesterola – uloga “jačih” statina
The importance of intensive lowering of LDL cholesterol – the role of potent statins
stranica / page 187-194.