Cardiologia Croatica. 2016;11(1-2):1-88. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2016;11(1-2):1-88.

Cardiologia Croatica 2016 1-2Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu na 88 stranica donosi čak četrnaest priloga. U ime Radne skupine za prirođene bolesti srca u odraslih Hrvatskog kardiološkog društva, prof. dr. sc. Maja Strozzi kao gošća urednica ovog broja, uredila je prvih 12 članaka koji govore o prirođenim bolestima srca u odraslih koje su iznesene na sastanku u studenome 2015. godine. Poput knjige za poslijediplomski kolegij, dva uvodnika, dva pregledna rada, dva izvorna znanstvena članka, dva stručna rada i četiri prikaza slučaja donose nam nova saznanja o području u kojem se do sada u adultnoj hrvatskoj kardiologiji oskudno pisalo.

Dvobroj završava s dva priloga. Prvi je sjećanje na prerano preminuloga kolegu dr Stjepana Rogana iz Opće bolnice Zabok. Nakon toga slijedi sponzorirani članak – pregledni rad s činjenicama o prevenciji srčanožilnih bolesti primjenom statina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(1-2):1-88.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):1.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):2.

Maja Strozzi.
Prirođene srčane bolesti odraslih.
Adult Congenital Heart Disease.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):3–4.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.3 xml

Margarita Brida, Maja Strozzi.
Organizacija tercijarnog centra za prirođene srčane bolesti u odraslih.
Organizing a Tertiary Center for Adult Congenital Heart Disease.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):5–7.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.5 xml

Jadranka Šeparović Hanževački.
Ehokardiografski pokazatelji jednostavnih prirođenih srčanih bolesti odraslih.
Echocardiographic Indicators of Simple Adult Congenital Heart Diseases.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):8–16.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.8 xml

Anton Šmalcelj, Maja Strozzi, Ivan Malčić, Darko Anić.
Zatajivanje srca u odraslih s prirođenim srčanim greškama: izazov na pomolu.
Heart Failure in Adults with Congenital Heart Disease: An Emerging Challenge.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):17–30.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.17 xml

Darko Anić.
Kirurški rezultati bolesnika s prirođenim srčanim greškama u odraslih u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Surgical Outcomes for Patients with Adult Congenital Heart Disease in the University Hospital Centre Zagreb.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):31–37.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.31 xml

Mirta Koželj, Katja Prokšelj, Jure Dolenc, Andraž Cerar, Tomaž Podnar.
Šesnaest godina liječenja prirođenih srčanih bolesti odraslih: iskustvo iz Kliničkog bolničkog centra Ljubljana, Slovenija.
Sixteen Years of Systematic Management of Adult Congenital Heart Disease – The experience of the University Medical Centre Ljubljana, Slovenia.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):38–42.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.38 xml

Maja Strozzi.
Napredna terapija u liječenju plućne arterijske hipertenzije u bolesnika s prirođenim srčanim bolestima odraslih.
Advanced Therapy in the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in Adult Congenital Heart Disease.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):43–49.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.43 xml

Vlatka Rešković Lukšić.
Bikuspidna aortna valvula – prikaz slučaja.
Bicuspid Aortic Valve – A Case Report.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):50–54.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.50 xml

Margarita Brida, Maja Strozzi, Darko Anić.
Prikaz dvaju slučajeva atrijskoga septalnog defekta otkrivenog u odrasloj dobi.
Two Cases of Atrial Septal Defects Diagnosed in Adult Patients.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):55–58.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.55 xml

Irena Ivanac Vranešić, Maja Strozzi.
Korigirana Fallotova tetralogija u odrasloj dobi – prikaz slučaja i kratki pregled literature.
Repaired Tetralogy of Fallot in Adults – Case Report and a Short Literature Review.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):59–65.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.59 xml

Dejan Došen, Maja Strozzi, Darko Anić.
Ebsteinova anomalija – prikaz slučajeva.
Ebstein’s Anomaly: A Case Report.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):66–70.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.66 xml

Daniel Lovrić.
Liječenje terminalnog zatajivanja srca u pacijenata s prirođenim srčanim bolestima.
Treatment of Terminal Heart Failure in Grown Up Congenital Heart Disease.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):71-77.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.71 xml

Ksenija Pešek, Rajko Fureš.
Dr. Stjepan Rogan.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):78-79.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.78 xml

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Nenad Lakušić.
Statini u prevenciji srčanožilnih bolesti – činjenice i predrasude.
Statins in the Prevention of Cardiovascular Diseases: Facts and Prejudices.
Cardiol Croat. 2016;11(1-2):81-86.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.81 xml