Medix. 2016;22(119/120) | kardio.hr

Medix. 2016;22(119/120)

n110„Palijativna medicina i palijativna skrb“

Dvobroj „Medixa“ naslovne teme „Palijativna medicina i palijativna skrb“ predstavljen je u Velikoj dvorani Hrvatskoga liječničkog zbora 14. lipnja 2016. godine. Predstavlja udžbenički priručnik namijenjen svim članovima multidisciplinarnog palijativnog tima u dnevnom zbrinjavanju palijativnih bolesnika: prikazani su najvažniji pojmovi palijativne skrbi i medicine, primjeri dobre prakse na kojima se temelji izrada normativa, pravilnika, standarda i smjernica za hrvatski model te istaknute uloge članova multidisciplinarnog tima. Moderatori izdanja bili su doc. dr. sc. Marijana Braš, predstojnica Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb i dr. Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a, a temeljne su mu poruke da palijativna skrb mora biti trajno koordinirana multidisciplinarna skrb, mora davati veliku podršku obitelji oboljelog i mora pružiti osjećaj kontinuirane sigurnosti unutar sustava zdravstvene zaštite. U pripremi izdanja sudjelovalo je 76 autora.

U suradnji s Glavnim urednikom Medixa donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Braš M, Đorđević V, Kandić-Splavski B, Vučevac V. Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi. 69-76.
  • Braš M, Đorđević V, Brajković L, Planinc-Peraica A, Stevanović R. Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini. 152-160.
  • Ćatić J. Lipitenzija – novi terapijski pristup? 198-204.
  • Štambuk K. Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu. 211-215.