Novosti u pristupu bolesniku s akutnim infarktom mokarda

Zagreb, 30. 11. 2017.

Novosti u pristupu bolesniku s akutnim infarktom mokarda
Zagreb, 30. studenoga 2017.

Organizator: Radna skupina mladih kardiologa HKD-a

Više informacija i program: http://btravel.pro/hr/kongresi/2017/cardio-13/