Cardiologia Croatica. 2020;15(7-8):157-244.

Ljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2020. godinu izašao je na 88 stranica. Vodeće teme broja su zatajivanje srca i pandemija COVID-19. Broj započinje specijalnim člankom iz područja zatajivanja srca koji donosi prijevod sažetaka triju metaanaliza i nastao je suradnjom s grupom Cochrane Heart. Nakon toga slijede nova tri pregledna članka sa spoznajama iz područja zatajivanja srca, kardiološkog oslikavanja i bolestima aorte i perifernih arterija koja donosimo kao dio aktivnosti Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva. Pored spomenutih preglednih članaka, pročitajte i uvodnik Radne skupine za ehokardiografiju te pismo uredniku vezano uz zbrinjavanje bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u doba pandemije COVID-19. Na kraju broja donosimo sponzorirani članak čija je tema učinak primjene perindoprila i njegovih fiksnih kombinacija u bolesnika s arterijskom hipertenzijom.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica 2020;15(7-8):157-244.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):157.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):158.

Duška Glavaš, Mario Ivanuša.
Novosti u dijagnostici i liječenju zatajivanja srca tijekom 2019. godine.
Developments in Diagnosis and Treatment of Heart Failure in 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):159-66.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.159 xml

John G.F. Cleland, Alexander R. Lyon, Theresa McDonagh, John J.V. McMurray.
Godina 2019. u kardiologiji: zatajivanje srca.
The year in cardiology: heart failure. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):167-88.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.167 xml

Duška Glavaš.
Zatajivanje srca u 2020.
Heart Failure in 2020.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):189-92.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.189 xml

Dudley Pennell, Victoria Delgado, Juhani Knuuti, Pàl Maurovich-Horvat, Jeroen J. Bax.
Godina 2019. u kardiologiji: slikovne metode.
The year in cardiology: imaging. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):193-207.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.193 xml

Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić.
Ehokardiografija u vrijeme COVID-19 pandemije – preporuke i aktivnosti Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva.
Echocardiography during COVID-19 pandemic: recommendations and activities of the Working Group on Echocardiography and Cardiac Imaging Modalities of the Croatian Cardiac Society.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):208-10.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.208 xml

Firas AL-Obaidi, Mohammed Al-Ali, Hasan AL-Farhan.
Postupak primarne perkutane koronarne intervencije tijekom pandemije COVID-19: globalno iskustvo.
Primary PCI procedures during the COVID-19 pandemic: Global Experience.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):211-2.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.211 xml

Zdravko Babić, Eduard Margetić, Davor Miličić.
Odgovor: Postupak primarne perkutane koronarne intervencije tijekom pandemije COVID-19: globalno iskustvo.
Re: Primary PCI procedures during the COVID-19 pandemic: Global Experience.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):212-3.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.212 xml

Christian Heiss, Alex Pitcher, Jill J.F. Belch, Marco De Carlo, Holger Reinecke, Iris Baumgartner, Lucia Mazzolai, Victor Aboyans.
Godina 2019. u kardiologiji: bolesti aorte i periferne cirkulacije.
The year in cardiology: aorta and peripheral circulation. The year in cardiology 2019.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):214-27.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.214 xml

 

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

 

Tina Kuhar, Alenka Kmecl, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Vaskularno zdravlje i kardiovaskularni ishodi: perindopril i njegove kombinacije.
Vascular Health and Cardiovascular Outcomes: Focus on Perindopril and its Combinations.
Cardiol Croat. 2020;15(7-8):229-35.
https://doi.org/10.15836/ccar2020.229 xml