Cardiologia Croatica. 2021;16(11-12):325-384. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2021;16(11-12):325-384.

Zadnji dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2021. godinu izašao je na 60 stranica. Broj je u cijelosti 8. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji se održava u Zagrebu od 29. rujna do 1. listopada 2021. godine.
Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2021;16(11-12):325-384.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):325.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):326.

 

8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara
8th Congress of Croatian Association of Cardiology Nurses
September 29 – October 1, 2021 / Hotel Academia, Zagreb, Croatia

 

Organizacijski odbori.
Organizing Committees.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):327.

Ana Ljubas, Ivica Benko, Ivica Matić.
8. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.
8th Congress of Croatian Association of Cardiology Nurses.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):328.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.328 xml

Cardiovascular prevention and rehabilitation

Mirjana Barišić, Vesna Babić.
Utjecaj ablacije fibrilacije atrija na kvalitetu života bolesnika.
Effect of catheter ablation on quality of life in patients with atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):329.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.329 xml

Ana Radan, Romana Ivelić.
Utjecaj i doprinos obitelji u zdravstvenoj njezi hospitaliziranih bolesnika.
The impact and contribution of family in the care of hospitalized patients.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):330.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.330 xml

Urška Hvala.
Knowledge of risk factors and atherosclerosis in patients with peripheral and coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):331.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.331 xml

Marina Jelinić, Marina Hrvatin.
Rehabilitacija kardioloških bolesnika u Istri: jučer, danas, sutra.
Rehabilitation of cardiovascular patients in Istria: yesterday, today, tomorrow.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):332.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.332 xml

Irena Kužet Mioković, Marica Komosar-Cvetković, Romina Mrakovčić, Ivona Brajković.
Priprema sestara za vodeću ulogu u kardiovaskularnoj prevenciji i rehabilitaciji.
Preparing nurses for a leading role in cardiovascular prevention and rehabilitation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):333.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.333 xml

Željka Mijolović, Snežana Golubović, Irena Kužet Mioković, Marica Komosar-Cvetković.
Od šećerne bolesti do bolesti srca.
From diabetes to heart disease.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):334.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.334 xml

Heart failure

Valentina Jezl, Vjera Pisačić, Ana Marinić, Danijela Grgurević.
Multisistemski inflamatorni sindrom adultne dobi i akutno zatajivanje srca: prikaz slučaja.
Multisystem inflammatory syndrome in adult and acute heart failure: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):335-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.335 xml

Helena Lovrenčić, Ivana Tomašić, Vesna Slonjšak, Ivana Škalec, Karolina Keleković.
Koliko nam je važna edukacija bolesnika sa zatajivanjem srca?.
How important is the education of patients with heart failure to us?.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):337.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.337 xml

Tanja Mikulandra, Nevenka Vila.
Zbrinjavanje bolesnika sa zatajivanjem srca na početku pandemije COVID-19.
Management of heart failure patients at the beginning of the COVID-19 pandemic.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):338.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.338 xml

Cardiology and cardiovascular surgery

Alen Baćar, Jelena Petrović.
Sestrinska skrb bolesnika s privremenom intrakardijalnom potporom lijeve klijetke.
Nursing care for patients with a temporary intracardiac pump for the left ventricle.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):339.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.339 xml

Marina Deucht, Andreja Lebar Bašić.
Profesionalne dileme i sazrijevanje kroz provođenje rane respiratorne fizioterapije tijekom pandemije COVID-19 u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Professional dilemmas and maturation through application early respiratory physiotherapy during the COVID-19 pandemic at University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):340.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.340 xml

Matea Dumančić.
Priprema i postproceduralna njega bolesnika nakon ugradnje umjetnog pulmonalnog Melody zalistka.
Preparation and post-procedural care of patients after installation of an artificial pulmonary Melody valve.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):341.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.341 xml

Milka Grubišić, Dragana Jurčić, Kristina Pavlović.
Zbrinjavanje bolesnika s infektivnim endokarditisom za vrijeme aktivne COVID-19 infekcije.
Patient care with infective endocarditis during active COVID-19 infection.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):342-3.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.342 xml

Renata Habeković, Danijela Žigrović, Mirjana Dubravec, Dubravka Crnković, Maja Kokalović, Sanjica Kurtanjek Gorupec.
Program transplantacije srca u djece u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Heart transplantation program in children in University Hospital Centre Zagreb.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):344.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.344 xml

Dragana Jurčić, Milka Grubišić, Kristina Pavlović.
Postoperativna sestrinska edukacija kardiokirurških bolesnika.
Postoperative nursing education of cardiosurgical patients.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):345.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.345 xml

Ružica Lovrić, Dora Aldžić, Mario Udovičić, Goranka Oremović, Ivica Benko.
COVID-19 pneumonia in a heart transplant recipient.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):346.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.346 xml

Kristina Pavlović, Milka Grubišić, Dragana Jurčić.
Postoperativne komplikacije bolesnika s implatiranom mehaničkom cirkulacijskom potporom.
Postoperative complications in patients with implemented mechanical circulation support.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):347.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.347 xml

Invasive and interventional cardiology

Lucija Dizdarević, Saša Dizdarević.
Važnost medicinske sestre u skrbi bolesnika podvrgnutog postupku transkateterske implantacije aortalnog zalistka.
The role of nurses in care for patients with transcatheter aortic valve implantation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):348.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.348 xml

Miroslav Geček, Tomislav Pijetlović, Gordana Hursa, Sanja Keleković.
Elektrostimulacija srca putem Hisova snopa – nova generacija elektrostimulacije.
His bundle pacing – new generation of heart stimulation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):349.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.349 xml

Ivana Hodanić, Marina Klasan, Saša Bura, Katarina Matković, Boris Barac.
Elektrostimulacija srca i transkateterska implantacija aortalnog zalistka.
Electrostimulation of the heart and transcatheter aortic valve implantation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):350.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.350 xml

Mario Josipović, Matea Podvorec.
Optimizacija zaštite od ionizirajućeg zračenja u invazivnoj kardiologiji.
Optimization of ionizing radiation protection in invasive cardiology.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):351.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.351 xml

Nikola Jutriša.
“Upside down” urođene i stečene anomalije srca i velikih krvnih žila.
“Upside-down” congenital and acquired heart anomalies and large blood vessels.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):352.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.352 xml

Marina Klasan, Saša Bura, Katarina Matković, Ivana Hodanić, Boris Barac.
Komplikacije ekstrakcija elektroda: prikaz slučaja.
Complications of electrode extractions: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):353.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.353 xml

Martina Kralj, Mirela Šarić.
Organizacija rada na odjelu s invazivnim procedurama.
Organization of work in departments performing invasive procedures.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):354.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.354 xml

Ivana Kuserbanj, Sandra Benković, Jadranka Daskijević.
Koronarna intravaskularna litotripsija.
Coronary intravascular lithotripsy.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):355.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.355 xml

Krešimir Librenjak, Ana Martinović, Zoran Bakotić.
Elektrostimulacija srca putem Hisova snopa – izazov za cijeli tim.
His bundle stimulation – a technical challenge for the whole team.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):356.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.356 xml

Katarina Matković, Saša Bura, Marina Klasan, Boris Barac, Ivana Hodanić.
Slikovne metode u dijagnostici i liječenju srčanih aritmija.
Image methods in diagnosis and treatment of heart arrhythmia.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):357.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.357 xml

Case reports

Ivana Babić, Ana Ljubas, Danijela Grgurević, Vesna Grubić.
Kardiologija u vrijeme pandemije COVID-19: iskustva Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Cardiology during the COVID-19 pandemic: experiences from the University Hospital Centre Zagreb.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):358.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.358 xml

Antonela Barišić, Dominik Tvorek.
Sestrinski aspekt kod primjene antikoagulantne terapije prije i nakon ablacijskog liječenja fibrilacije atrija.
The nursing aspect in the application of anticoagulant therapy before and after ablation treatment for atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):359.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.359 xml

Mateja Kovačević, Nina Krpan, Katarina Vađić, Renata Čosić, Mihaela Ipša, Božica Leško, Tomislav Kučina.
Zbrinjavanje bolesnika s plućnom embolijom kompliciranom popuštanjem desne klijetke: prikaz slučaja.
Acute treatment of a patient with high-risk pulmonary embolism and signs of right-sided heart failure: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):360.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.360 xml

Bernarda Markov, Snježana Jušić.
Lemierrov sindrom: descedentni nektorični medijastinitis.
Lemierre´s syndrome: descending necrotizing mediastinitis.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):361.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.361 xml

Renee Mixich, Senka Pejković.
Cardiology day hospital: a 5-year experience.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):362.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.362 xml

Damir Strapajević, Dubravka Kučko, Ana Marija Sukalić.
Duboka venska tromboza – što je novo?.
Deep vein thrombosis – what is new?.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):363.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.363 xml

Monika Tuzla, Nada Hrstić.
Utjecaj emocionalne inteligencije na rad medicinskih sestara/ tehničara.
The impact of emotional intelligence on nursing.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):364.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.364 xml

Đurđa Vlajković, Cecilija Leporić, Božica Leško.
Zbrinjavanje bolesnika s arterijskom hipertenzijom prije i nakon intervencijskog postupka na renalnim arterijama.
Care for patients with hypertension before and after an intervention procedure on the renal arteries.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):365.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.365 xml

Matija Vrbanić, Kristijana Radić, Ivica Benko, Ljiljana Švađumović, Vlatka Funduk, Biljana Šego, Mirjana Slanc, Mirela Adamović, Zoran Marić, Ivana Jelinek.
Selection and treatment of patients for transcatheter aortic valve implantation through a day hospital: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):366.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.366 xml

Intensive care

Saška Bojanić, Biljana Hržić.
Left ventricular aneurysm as a rare complication of an acute myocardial infarction: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):367.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.367 xml

Valentina Gal, Valentina Pandža, Ivana Pecak, Nikolina Šoštarić, Tihana Dabić, Josipa Prskalo, Marija Vujčić, Ana Vlašiček.
Zbrinjavanje COVID-19 pozitivnog bolesnika s akutnim infarktom miokarda: prikaz slučaja.
Treatment of a COVID-19 positive patient with acute myocardial infarction: a case report.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):368.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.368 xml

Ana Marinić, Vjera Pisačić, Valentina Jezl, Danijela Gregurević.
Psihološki aspekti kardiovaskularnih bolesti.
Psychological aspects of cardiovascular diseases.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):369.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.369 xml

Renata Nakić, Antonia Zrinjski, Božica Leško, Martina Đuzel, Dijana Šereg Semenić.
Prikaz slučaja: rodilja i infarkt miokarda.
Case report: maternity and myocardial infarction.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):370.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.370 xml

Marina Stanković, Željka Stojkov, Blaženka Miškić, Barica Stanić.
Zdravstvena njega bolesnika s akutnim infarktom miokarda u intenzivnoj COVID jedinici.
Health care of patients with acute myocardial infarction in the intensive COVID unit.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):371.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.371 xml

Biljana Šego, Mirjana Slanc, Mirela Adamović, Zoran Marić, Ivana Jelinek, Matija Vrbanić, Kristijana Radić, Ivica Benko, Ljiljana Švađumović, Vlatka Funduk.
Management of patients with ST-elevation myocardial infarction at a COVID dedicated hospital.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):372.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.372 xml

Emily Živčić, Ema Kojić, Ivana Šego.
Terapijska hipotermija kod bolesnika nakon kardiopulmonalnog aresta i reanimacije.
Therapeutic hypothermia after cardiopulmonary arrest and reanimation.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):373.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.373 xml

Education

Ivica Matić.
Uvod u znanstveni rad: planiranje, pisanje, publiciranje.
Introduction to scientific research: planning, writing and publishing.
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):374.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.374 xml

Boris Blažinić.
Kako povećati osjećaj sreće i naći unutarnje zadovoljstvo i mir?
How can you boost your happiness and find inner contentment and peace?
Cardiol Croat. 2021;16(11-12):375.
https://doi.org/10.15836/ccar2021.375 xml