Flekainid: novi antiaritmik na hrvatskom tržištu na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a

Na Dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja stupa na snagu 15. travnja 2022. uvršten je flekainid – novi antiaritmik na hrvatskom tržištu.

Detaljnije informacije o statusu lijeka (ažurirano 11. 4. 2022.) pronađite na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_39_486.html

Članovi HKD-a mogu se detaljno informirati o lijeku na web stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode ciljanim pretraživanjem Baze lijekova.