Cardiologia Croatica. 2022;17(5-6):89-116.

Drugi proljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2022. godinu izašao je na 28 stranica. Donosimo tri nova priloga. Najprije pročitajte ehokardiografski prikaz slučaja četverolisne aortne valvule. Slijede pregledni članak o neželjenim učincima lijekova u hitnoj medicini i kratko priopćenje o značaju čimbenika kardiovaskularnog rizika kod bolesnika s arterijskom hipertenzijom u ordinaciji hitne medicine.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica


Cardiologia Croatica. 2022;17(5-6):89-116.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2022;17(5-6):89.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2022;17(5-6):90.

Barbara Dumančić, Ivan Barišić, Vladimir Dujmović, Ile Raštegorac.
Prikaz slučaja rijetkog ehokardiografskog nalaza – kvadrikuspidne aortalne valvule.
Quadricuspid aortic valve – a case report of a rare echocardiographic finding.
Cardiol Croat. 2022;17(5-6):91-5.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.91 xml

Branimir Matijević, Điđi Delalić, Dora Meštrović, Martina Petrinović, Juraj Jug, Ingrid Prkačin.
Neželjeni učinci lijekova u hitnoj medicini.
Side-effects of Medications in Emergency Medicine.
Cardiol Croat. 2022;17(5-6):96-101.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.96 xml

Elvedin Osmanović, Almir Jagodić, Irma Ikanović, Hidajet Rahimić, Nadina Kurtanović, Almina Mujačić.
Čimbenici kardiovaskularnog rizika povezani s arterijskom hipertenzijom u ambulanti hitne medicinske pomoći.
Cardiovascular Risk Factors Associated with Arterial Hypertension in an Emergency Medical Care.
Cardiol Croat. 2022;17(5-6):102-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2022.102 xml