Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)

U broju Liječničkog Vjesnika 7-8/2022. objavljen je zanimljviv članak o distribuciji kardiologa po županijama Republike Hrvatske. Prikazuje nejednaku distribuciju, kao i razlike prema dobi i spolu u javnom i privatnom sektoru.