Cardiologia Croatica. 2016;11(12):613-648.

cc_2016-12Zadnji broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 36 stranica i u cijelosti je posvećen proširenim kongresnim sažecima 3. simpozija Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva koji se odvija u Zagrebu 2. i 3. prosinca 2016. godine. Na kraju broja pročitajte kratke osvrte na dvije nove kardiološke knjige.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(12):613-648.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(12):613

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(12):614.

3. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem “AORTNA STENOZA”

3th Symposium of the Working Group on Valvular Diseases of the Croatian Cardiac Society with international participation “AORTIC STENOSIS”

December 2–3, 2016 / Sheraton Zagreb Hotel, Zagreb, Croatia

 

Organizacijski odbori / Organizing Committees.
Cardiol Croat. 2016;11(12):615.

Jozica Šikić, Jadranka Šeparović Hanževački.
3. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem “AORTNA STENOZA”.
3th Symposium of the Working Group on Valvular Diseases of the Croatian Cardiac Society with international participation “AORTIC STENOSIS”.
Cardiol Croat. 2016;11(12):616.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.616 xml

Kvalitativna i kvantitativna analiza aortne stenoze / Qualitative and quantitative evaluation of aortic stenosis

Maja Hrabak Paar.
Mogu li kompjutorizirana tomografija i magnetna rezonancija srca unaprijediti cjelokupnu sliku?
Can cardiac computed tomography and magnetic resonance imaging improve the whole picture?
Cardiol Croat. 2016;11(12):617.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.617 xml

Aortna stenoza i koronarna bolest / Aortic stenosis and coronary artery disease

Domagoj Mišković, Irzal Hadžibegović, Božo Vujeva, Marijana Knežević Praveček, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo, Martina Menegoni.
Ruptura stijenke lijeve klijetke zbog subakutnog infarkta miokoarda i teške aortne regurgitacije bioprostetičkog aortnog zaliska.
Left ventricular wall rupture due to subacute myocardial infarction and severe aortic regurgitation of the bioprosthetic aortic valve.
Cardiol Croat. 2016;11(12):618.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.618 xml

Transkateterska zamjena aortnog zaliska / Transcatheter aortic valve replacement

Marija Begić, Blanka Ćuk, Maja Jelinić, Maja Strozzi, Joško Bulum, Vlatka Rešković Lukšić, Željko Baričević, Dejan Došen, Darko Anić.
Transkateterska zamjena aortnog zaliska transkarotidnim pristupom.
Transcatheter aortic valve implantation through a transcarotid approach.
Cardiol Croat. 2016;11(12):619.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.619 xml

Blanka Ćuk, Marija Begić, Marija Križić, Vlatka Rešković Lukšić, Dejan Došen, Željko Baričević, Maja Strozzi, Blanka Glavaš Konja, Joško Bulum, Jadranka Šeparović Hanževački.
Kritična dekompenzirana aortna stenoza – kaskadni pristup rješenju.
Critical decompensated aortic stenosis – a cascading approach to treatment.
Cardiol Croat. 2016;11(12):620-621.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.620 xml

Dario Gulin, Jozica Šikić, Edvard Galić, Željko Sutlić.
Transapikalna transkateterska implantacija aortnog zaliska i perkutana koronarna intervencija u bolesnika s porculanskom aortom.
Transapical transcatheter aortic valve implantation and percutaneous coronary intervention in the patient with porcelain aorta.
Cardiol Croat. 2016;11(12):622.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.622 xml

Kardiokirurška zamjena aortnog zaliska / Surgical aortic valve replacement

Iva Jurić, Hrvoje Roguljić, Marko Stupin, Ana Srnović, Grgur Dulić, Kristina Selthofer-Relatić, Sandra Makarović.
Kirurška zamjena aortne valvule uslijed stenoze aortne valvule na Odjelu kardiotorakalne kirugije Kliničkog bolničkog centra Osijek od 2007. do 2016. godine.
Aortic valve replacement due to aortic valve stenosis at the Department of Cardiothoracic Surgery in University Hospital Centre Osijek from 2007 to 2016.
Cardiol Croat. 2016;11(12):623-624.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.623 xml

Vera Slatinski, Dario Gulin, Ante Pašalić, Jozica Šikić.
Rijedak slučaj opstrukcije mehaničke aortne valvule panusom.
A rare case of obstruction of the arti cial aortic valve with pannus formation.
Cardiol Croat. 2016;11(12):625.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.625 xml

Rehabilitacija i praćenje bolesnika s aortnom stenozom / Rehabilitation and follow-up of patients with aortic stenosis

Krešimir Gabaldo, Irzal Hadžibegović, Domagoj Mišković, Željko Sutlić, Đeiti Prvulović, Božo Vujeva, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda.
Postperikardiotomni sindrom kod bolesnika sa zamjenom aortne valvule – učestalost, dijagnoza i liječenje.
Postpericardiotomy syndrome in aortic valve surgery – incidence, diagnosis and treatment.
Cardiol Croat. 2016;11(12):626.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.626 xml

Maja Jelinić, Nedeljko Ciglenečki, Valentina Slivnjak.
Konzervativan pristup liječenju aortne stenoze u 86-godišnje bolesnice.
Conservative treatment of severe aortic stenosis in a 86-year-old female patient.
Cardiol Croat. 2016;11(12):627.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.627 xml

Kristina Narančić Skorić, Mario Ivanuša, Jadranka Dražić-Balov, Žaklina Muminović.
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija nakon operacije aortne valvule: hrvatsko iskustvo.
Outpatient cardiovascular rehabilitation after aortic valve surgery: Croatian experience.
Cardiol Croat. 2016;11(12):628-629.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.628 xml

Jadranka Dražić-Balov, Žaklina Muminović, Gabrijela Ćurić, Kristina Narančić Skorić, Mario Ivanuša.
Fizioterapijske intervencije u ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji kod bolesnika s operiranom aortnom valvulom.
Physiotherapy intervention in outpatient cardiovascular rehabilitation in patients after aortic valve surgery.
Cardiol Croat. 2016;11(12):630-631.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.630 xml

Slobodne teme / Free topics

Tea Blažević, Ante Pašalić, Vera Slatinski, Edvard Galić, Jozica Šikić.
Prevalencija čimbenika kardiovaskularnog rizika, akutnog koronarnog sindroma, cerebrovaskularne i periferne vaskularne bolesti u bolesnika s aortnom stenozom.
Prevalence of cardiovascular risk factors, acute coronary syndrome, cerebrovascular and peripheral vascular disease in patients with aortic stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(12):632.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.632 xml

Ivana Jovanovska Hristova, Magdalena Otljanska.
Anomalous left circumflex artery: a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(12):633.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.633 xml

Ante Pašalić, Tea Blažević, Vera Slatinski, Edvard Galić, Jozica Šikić.
Prevalencija aortne regurgitacije, mitralne regurgitacije, mitralne stenoze i trikuspidalne regurgitacije kod bolesnika s aortnom stenozom.
Prevalence of aortic regurgitation, mitral regurgitation, mitral stenosis and tricuspidal regurgitation in patients with aortic stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(12):634.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.634 xml

Anđela Simić, Dubravka Vrljić Borojević.
Bolesnik s aortnom stenozom u hitnoj službi – prikaz slučaja.
Emergency department patient with aortic stenosis – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(12):635.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.635 xml

Martina Zeljko, Igor Gošev, Darko Počanić, Damir Kozmar, Darko Vujanić, Zoran Legčević, Dino Bešić, Frane Paić.
Bioinformatička reanaliza ekspresijskih podataka otkriva niz prethodno neprepoznatih lncRNA uključenih u patogenezu aortne stenoze.
Bioinformatic reanalysis of gene expression microarray data reveals a number of previously unrecognized lncRNAs implicated in the pathogenesis of aortic stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(12):636-637.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.636 xml

Davorka Žagar, Miroslava Pavić Reić, Rajko Miškulin, Aleksandra Šustar.
Fistula između aorte i lijeve pretklijetke – prikaz slučaja.
Aorto-left atrial stula – a case presentation.
Cardiol Croat. 2016;11(12):638.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.638 xml

 

*******

 

Mario Ivanuša.
Prikaz knjige Oxford Textbook of Medicine: Cardiovascular Disorders.
Book Review: Oxford Textbook of Medicine: Cardiovascular Disorders.
Cardiol Croat. 2016;11(12):641.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.641 xml

Mario Ivanuša.
The ESC Handbook of Preventive Cardiology – spoj teorije i prakse u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
The ESC Handbook of Preventive Cardiology – merging theory and practice in the prevention of cardiovascular diseases.
Cardiol Croat. 2016;11(12):642.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.642 xml