Sjednica Upravnog odbora HKD održana je 17. srpnja 2018. godine u 16,00 sati " /> Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora HKD-a održane 17. srpnja 2018. | kardio.hr

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora HKD-a održane 17. srpnja 2018.

Sjednica Upravnog odbora HKD održana je 17. srpnja 2018. godine u 16,00 sati u Dvorani za sastanke Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. dr. Duška Glavaš
 4. Prof. dr. Luka Zaputović
 5. Prof. dr. Goran Krstačić
 6. Prof. dr. Mario Ivanuša
 7. Prof. dr. Viktor Peršić
 8. Prof. dr. Maja Strozzi
 9. Doc. dr. Jozica Šikić
 10. Doc. dr. Ivo Vuković
 11. Prim. dr. Ksenija Pešek
 12. Doc. dr. Eduard Margetić, rizničar
 13. Prim. dr. Darko Počanić, tajnik

Ispričao se: Doc. dr. Sandro Brusich

Na sastanku je prihvaćen Dnevni red koji je predložio predsjednik:

 1. Izvješće predsjednika o aktivnostima HKD-a za razdoblje siječanj – srpanj 2018.
 2. Plan aktivnosti za 2018. godinu
 3. Rasprava o Pravilniku o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije
 4. Izvješće o časopisu „Cardiologia Croatica“
 5. Rasprava o članarinama društva
 6. Izvješće tajnika i prijedlozi za prijam novih članova
 7. Razno

Ad 1. Prodiskutirane su aktivnosti HKD-a u razdoblju od siječnja do srpnja 2018. godine.

19.1. – akademik Miličić je izvijestio o sudjelovanju u svojstvu pozvanog predavača na Kardiometaboličkom simpoziju koji je organiziran od strane HAZU.

31.1. – Akademik Miličić o svom sudjelovanju u radu Educational Commitee ESC u Sophie Antipolisu. To je konferencija o problemima vezanim uz kurikulum subspecijalizacija u kardiologiji. Cilj ESC-a je da se u početku u zemljama EU, a kasnije i šire uvede jedinstven kurikulum programa subspecijalizacija te da se uvede jedinstveni test na EU razini kako bi diploma subspecijalizacija unutar kardiologije postale punovrijedne u zemljama EU.

U veljači su na Svjetskom kongresu o plućnoj hipertenziji koji je održan u Nici i održava se svakih pet godina sudjelovale prof. Strozzi i dr. Brida.

19.-20.2. – Akademik Miličić je izvijestio o svojem sudjelovanju na simpoziju RS za koronarnu patofiziologiju u Bologni, gdje je imao predavanje iz teme mikrovaskularne cirkulacije.

23.-24.2. – doc. Glavaš je sudjelovala na tečaju “Prevencija kardio-vaskularnih bolesti – ishemijska bolest srca”

2.-3.3. – u Splitu je održan sastanak pod pokroviteljstvom tvrtke Bayer gdje su brojni članovi HKD držali predavanja i vodili panele.

3.-4.3. – u Ljubljani je održan međunarodni skup o izazovima moderne antikoagulantne terapije u organizaciji tvrtke Pfizer, gdje su također brojni članovi HKD-a držali predavanja i vodili panel rasprave.

5.3. – Akademik Miličić je izvijestio o sastanku Savjetodavnog odbora o antikoagulantnoj terapiji u organizaciji tvrtke Bayer u Zagrebu.

6.3. – Akademik Miličić je izvijestio o sudjelovanju rada Savjetodavnog odbora o suvremenom liječenju kongestivnog zatajivanja srca u organizaciji tvrtke Novartis u Zagrebu.

8.-11.3. – održan je međunarodni simpozij ‘Crointervent’, a kao predsjednik simpozija doc. Margetić je upoznao članove Upravnog odbora s činjenicama vezanim uz skup. Bilo je više od 270 sudionika, pokrivene su sve relevantne teme iz intervencijske kardiologije od dvojne, trojne antiagregacijske terapije, periferne arterijske bolesti, a bilo je sedam eminentnih stranih predavača. Prof. Lasić iz USA je predstavio novu metodu CT FFR u prosudbi intervencije na koronarnim krvnim žilama. Održana je i sekcija o primarnoj intervenciji u akutnom koronarnom sindromu gdje je obznanjeno da dosegli brojku od 600 intervencija na milijun stanovnika godišnje. Predstavljen je i jedinstveni registar za PCI koji bi trebao uključiti sve intervencijske centre u zemlji, te bi trebao imati upisanih oko 10700 bolesnika godišnje. Svi centri osim Zadra, Splita, Dubrovnika, KB Dubrave i KB Merkura su već uključeni, a i ovi centri su u fazi uključenja u registar. Posebno je zapažena sekcija predstavljanja zanimljivih slučajeva od strane mlađih kardiologa koji je dobio visoke ocjene kvalitete.

16.3. – održan je skup Treći Vaskularni dani u organizaciji prof. Vrsalovića a pod pokroviteljstvom HAZU u Preporodnoj dvorani u Zagrebu.

17.3. – održan je skup ‘Izvrsnost u kardiologiji i nefrologiji’ u organizaciji HKD i HDH u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

19.3. – održan je Savjetodavni odbor o suvremenom liječenju šećerne bolesti u svjetlu novih antidijabetičkih lijekova koji povoljno utječu na zatajivanje srca i kardiovaskularne komplikacije. Sastanak je ispred HKD vodio akademik Miličić, u suradnji sa dijabetološkim društvom.

24.3. – U Tuheljskim Toplicama je održan simpozij povodom 350 godina postojanja tvrtke Merck, gdje je akademik Miličić imao predavanje.

26.3. – U Zagrebu u hotelu Westin je održana konferencija o problemima u zdravstvu Hrvatske, gdje je kao sudionik u raspravi sudjelovao akademik Miličić.

27.3. – Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro i Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije imali su zajednički sastanak s temom poboljšanja suradnje. Tom prigodom je dogovoren algoritam direktnog transporta bolesnika sa STEMI direktno u KBC Zagreb bez prijevoza u lokalnu bolnicu, što bolesnicima skraćuje vrijeme do primarne intervencije.

6.-8.4. – doc. Glavaš je organizirala skup “Praktična znanja za studente” (Tema zatajivanje srca, Medicinski fakultet Split).

11.-13.4. – u Sophia Antipolisu u Heart House je održan CPC Meeting na kojem je prof. Krstačić predsjedavatelj za područje Digital Health. Tom prilikom je publiciran Position paper o aplikacijama digitalnog zdravlja u kardiologiji.

16-18.4. – doc. Glavaš je u Splitu sudjelovala na skupu EBM/Kardiologija temeljena na dokazima:

-Suvremena dijagnostika i liječenje zatajivanja srca

-Suradnja s Katedrom za fiziologiju u internacionalnim studijama o pacijentima sa zatajivanjem srca.

19.4. – akademik Miličić i prof. Krstačić sudjelovali su na kongresu Europrevent u Ljubljani, gdje su imali pozvana predavanja.

20.4. – akademik Miličić je održao nekoliko pozvanih predavanja na kongresu o zatajivanju srca u Beogradu koji je organizirao prof. Seferović.

20.4. – održan je Euro-GUCH kongres u Munsteru na kojem su sudjelovali prof. Strozzi, dr. Brida, dr. Ivanac Vranešić i doc. Šustar iz Rijeke, a tada je i potvrđena organizacija idućeg Euro-GUCH kongresa 5.-6.4.2019. godine u Zagrebu.

20.-22.4. – održan je simpozij o aritmijama CroRhythm 2018. u Opatiji gdje su brojni članovi društva imali pozvana predavanja, zajedno sa desetak gostiju predavača iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Simpozij je ocijenjen kao vrlo uspješan i zanimljiv s velikom posjećenošću.

21. – 22.4. – na kongresu o hipertenziji u organizaciji Hrvatskog društva za hipertenziju akademik Miličić, prof. Lovrić, prim. Počanić i mlađi članovi društva sudjelovali su s predavanjima i kao panelisti u sekciji posvećenoj zatajivanju srca i fibrilaciji atrija kod hipertenzivnih bolesnika.

23.4. – akademik Miličić je sudjelovao na sastanku Heart failure Board-a u Zurichu, gdje je ponovno izabran za člana Board-a i predsjednika skupine za uznapredovalo srčano zatajivanje. Tom prilikom je i objavljen Position paper on advanced heart failure, nakon prethodnog koji je izdan 2007. godine. Akademik Miličić je koautor, a bit će objavljen u časopisu European Heart Failure Journal.

25.4. – održan je međunarodni skup Lipid Academy u Beču u organizaciji tvrtke Amgen, na kojem je akademik Miličić sudjelovao u radu.

27.-29.4. – u Opatiji je u dvorani Gervais novoizgrađenog kongresnog centra održan kongres Hrvatskog društva za debljinu gdje je prof. Zaputović držao uvodno predavanje i potom sudjelovao u radu kongresa.

4.-5.5. – održani su Dijabetološki dani u Malom Lošinju, na kojima je ispred Hrvatskog kardiološkog društva akademik Miličić održao dva predavanja.

7.5. – održan je savjetodavni odbor u organizaciji tvrtke Bayer o liječenju rivaroksabanom duboke venske tromboze i plućne embolije u Zagrebu, gdje je sudjelovao akademik Miličić. Tom prigodom je predstavljen postupnik za dijagnostiku i terapiju DVT iPE u svjetlu liječenja rivaroksabanom.

7.-11.5. – u Splitu je organiziran cijeli tjedan upozorenja o problematici zatajivanja srca. Inače Europsko društvo za zatajivanje srca (ESC HFA) organizira dan/ dane upozorenja (Awareness Day) na problem zatajivanje srca (ZS), kako se radi o bolesti s velikim morbiditetom i mortalitetom. Na dan grada Splita (7.5., sv. Duje) organizirana su “otvorena vrata” Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Split tijekom jutra i u centru grada tijekom popodneva. Osmog svibnja je bilo više emisija i članaka o temi zatajivanja srca na radiju, televiziji, i u novinama. Od 9.-11.5., uz suradnju kolega sa Zavoda za javno zdravstvo, organizirana su otvorena vrata Zavoda, gdje su građani i pacijenti mogli doći, informirati se o bolesti i rizičnim faktorima KV bolesti, a neke i izmjeriti. Ove godine je poseban naglasak stavljen na hipertenziju. Izvještaj je, uz video materijale, poslan organizacijskom odboru HFA. Svaka zemlja se analizira, a može se dobiti i nagrada, koja se dodjeljuje na godišnjem nacijonalnom sastanku. Uz to, doc. Glavaš je u suradnji s Charite Berlin i ostalim kolegama-sudjelovala u izradi Heart and brain interaction in patients with heart failure, position paper from the study group on Heart and brain interaction of the HFA position paper (Eur J Heart Fail. 2018).

10.5. – u Hrvatskom liječničkom zboru je održan simpozij Akutna stanja u kardiologiji u organizaciji prof. Delić Brkljačić i prof. Babića.

11.-12.5. – na Balatonu je održan nacionalni kardiološki kongres Mađarskog kardiološkog društva, na kojem je akademik Miličić, kao počasni član društva, održao dva pozvana predavanja.

17.5.- RS za hipertenziju našeg društva je zajedno s Hrvatskim društvom za hipertenziju obilježilo je Svjetski dan hipertenzije na KBC Zagreb.

18.-19.5. – održan je međunarodni skup Cardio Forum u Opatiji u organizaciji tvrtke Berlin Chemie s brojnim stranim predavačima kao i našim članovima društva. Teme su bile isključivo stručnog i znanstvenog karaktera.

18-.-19.5. – održan je međunarodni simpozij o aterosklerozi u Ljubljani, gdje je sudjelovao s pozvanim predavanjem doc. Margetić.

21.5. – održan je u Zagrebu Savjetodavni odbor o prevenciji moždanog udara u atrijskoj fibrilaciji u organizaciji tvrtke Boehringer, u sklopu kojeg su izlaganja imali brojni članovi društva.

21.-25.5. – u Parizu je održan kongres o PCR na kojem je bilo 12 500 sudionika, na kojem su aktivno sudjelovali doc. Margetić, doc. Jakljević, doc. Bulum i dr. Sičaja, te su imali predavanje u okviru sesije ‘komplikacije TAVI’.

21.5. – Prof. Babić je zajedno s koautorima akademikom Miličićem, prof. Pintarićem i prof. Mišigoj Duraković predstavio sveučilišni udžbenik Sportska kardiologija – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti.

25.5. – održan je međunarodni skup Lipid Academy u Beču u organizaciji tvrtke Amgen, na kojem su akademik Miličić, prof. Zaputović i prof. Vrsalović sudjelovali u radu.

26.-29.5. – u Beču je održan Europski kongres Heart Failure i Svjetski kongres akutnog zatajivanja srca na kojem je akademik Miličić imao tri pozvana predavanja, a predavanja su imali i doc. Glavaš i doc. Čikeš. Doc. Glavaš je sudjelovala na sastanku o Registrima, ATLAS project-u, uz objavljen poster, te je proglašena ‘Fellow of HFA’.

29.5. – u Luzernu je održana telekonferencija European Heart Network na kojoj je putem video linka sudjelovao akademik Miličić ispred zaklade Hrvatska kuća srca.

1.6. – u Zagrebu je održan kongres ženskih intervencijskih kardiologa regije u organizaciji tvrtke Medtronic, na kojoj su sudjelovali prof. Strozzi, doc. Šikić i prim. dr.sc. Marić Bešić.

7.-9.6. – održan je sastanak EHRA Board-a kojem je stalni član prof. Krstačić.

8.-9.6. – održan je međunarodni simpozij Crovalve u Zagrebu s doc. Šikić kao glavnim organizatorom uz brojne strane pozvane predavače, bilo je oko 270 sudionika i glavna tema bila je mitralna valvula, no održana je i posebna sesija o aortnoj valvuli. Izlaganja su imali brojni kardiolozi članovi društva kao i kardiokirurzi. Posebno je istaknut problem implementacije TAVI procedure zbog financijskih restrikcija HZZO-a.

8.-9.6. – održan je Ruski kardiološki kongres u Sankt Petersburgu na kojem su uz akademika Miličića sudjelovali doc. Brusich, dr. Pavlović, doc. Manola, dr. Velagić, te je dogovoren zajednički rusko-hrvatski kardiološki simpozij.

4.7. – akademik Miličić je sudjelovao u radu konferencije o modernom liječenju dislipidemije s PCSK9 monoklonskim antitjelima koji je održan u Parizu.

5.7. – radna skupina za prevenciju održala je sastanak pod vodstvom prof. Peršića i prof. Krstačića, gdje je ustanovljeno da u Hrvatskoj postoji potreba za rehabilitacijom 44 000 bolesnika a da se sadašnjim kapacitetima uspije obaviti za oko 3060 bolesnika godišnje. Predložen je plan da svaka županija uspostavi sustav ambulantne kardiološke rehabilitacije, što je već zaživjelo u Istri. Tada je dogovoren poslijediplomski tečaj u listopadu u Orahovici o sekundarnoj prevenciji i rehabilitaciji u kardiologiji.

5.-7.7. – u Veneciji je održan Grand kongres na kojem je akademik Miličić imao pozvana predavanja. Na kongresu su sudjelovali brojni mladi kardiolozi iz cijelog svijeta u sklopu Grand Network udruženja, na sastanku je izabran novi predsjednik mreže prof. Cristian Mueler iz Basela.

9.7. – u Zagrebu je održano obilježavanje Kampanje „Oživi me“ koja je dobitnik Rektorove nagrade za 2017./2018. godinu koju provodi studentska udruga STEPP za što je dobila rektorovu nagradu. Proslavu je vodio akademik Miličić uz sudjelovanje akademika Kusića i rektora Borasa, a prisustvovali su i drugi članovi Upravnog odbora Zaklade te predstavnici medija.

12.7. – održan je skup u Zagrebu: Holistički pristup u liječenju dijabetesa u suradnji dijabetološkog društva i kardiološkog društva, a sudjelovali su akademik Miličić, doc. Knežević, prof. Rahelić, prof. Smirčić Duvnjak i prim. Altabas.

U Splitu su tijekom proljetnih mjeseci održana dva sastanka s temom elektrofiziologije s vodečim stručnjacima iz Cleveland Clinic kao i s talijanskim kardiolozima.

Ad 2. Predstavljen je plan aktivnosti do kraja godine:

25.-29.8. – Europski kardiološki kongres u Munchenu – akademik Miličić je pozvao kolege da aktivno sudjeluju u radu kongresa, kao i svake godine do sada.

4.-7.9. – u Skopju se organizira simpozij Akutni koronarni sindrom na kojem akademik Miličić i prim. Počanić imaju poziv za sudjelovanje.

14.-15.9. – organizira se “Treći splitski kardiološki đir” (prof. Damir Fabijanić); planira se i sastanak Radne skupine za zatajivanje srca (15.9., 12 h, Medicinski fakultet Split).

21.-23.9. – u Vodicama se organizira simpozij o akutnom koronarnom sindromu i fiksnim kombinacijama lijekova.

21.-26.9. – u San Diegu se organizira svjetski kongres TCT, a doc. Margetić je izvijestio o dogovorenim nastupima naših kardiologa u sesiji s Austrijskim, Belgijskim i Bjeloruskim kardiolozima s predavanjima i prikazima kompliciranih slučajeva intervencija kao i komplikacijama.

20.-23.9 – Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su akademik Miličić, prof. Krstačić i prof. Ivanuša pozvani predavači.

27.-30.9. – organizira se regata za Svjetski dan srca.

27.-28.9. – u Opatiji se organizira Internistički kongres.

4.10. – u Leidenu se ogranizira Eurotransplant – kongres iz problematike transplantacije.

10.10. – u Pragu se organizira Cardio Oncology kongres.

11.-13.10. – u Dubrovniku se organizira Dubrovačka škola lipidologije u organizaciji Atherosclerosis Society.

11.-12.10. – u Orahovici će biti poslijediplomski tečaj o rehabilitaciji i sekundarnoj prevenciji u kardiologiji.

12.-13.10. – u Zagrebu se organizira endovaskularni kongres.

13.-14.10. – u Poreču Servier organizira Master Class.

20.10. – u Zagrebu Bayer organizira simpozij 10 godina Xarelta.

19.-20.10. – u Osijeku će biti organiziran 3. Poslijediplomski tečaj I. kategorije „Neurokardiologija“

27.10. – u Vilniusu je organiziran Heart Failure Network Society meeting.

6.11. – u Zagrebu tvrtka Novartis organizira savjetodavni odbor o HF-PEF.

15.-16.11. – u Beču tvrtka Amgen organizira savjetodavni odbor o liječenju s PCSK9 monoklonskim antitjelima.

16.-17.11. – u Zagrebu će biti organiziran kongres o menopauzi gdje je planirano sudjelovanje akademika Miličića i prim. Počanića s kardiološkom problematikom vezanom s menopauzom.

19.-20. 11. – savjetodavni odbor za zatajivanje srca.

23.-24.11. – u Osijeku se održavaju dijabetološki dani.

29.11.-2.12. – održava se naš nacionalni kongres u Zagrebu. Akademik Miličić je pozvao nazočne da aktiviraju članove u svojim sredinama da aktivno sudjeluju u radu kongresa. Pozvao je i predsjedništvo kongresa da definira sesije kao i blok za obiteljske liječnike.

14.-15.12. – u Zagrebu će se održati u organizaciji Novartisa Heart Failure Academy.

10.-13.10. 2019. – u Dubrovniku u hotelu La Chroma održat će se Dubrovnik Highlights simpozij.

Ad 3. Temeljem novog Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije povedena je rasprava o proceduri i jednoglasno je odlučeno da s formira komisija od pet članova Upravnog odbora koji će razmotriti sve prispjele zamolbe. Prof. Zaputović je Pravilnik pomno proučio prije sastanka Upravnog odbora te je predložio da se uredi način rada Povjerenstva, na sljedeći način:

Od svakog pristupnika/ce treba zatražiti dostavu ovih dokumenata:

 1.  Molba HKD-u – treba jasno istaknuti traži li
  a) priznavanje uže specijalizacije iz kardiologije: > 10 godina kardio prakse, bez završnog ispita
  b) stjecanje uže specijalizacije iz kardiologije: > 3 godine kardio prakse, sa polaganjem završnog ispita)
 2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine (preslika)
 3. Kratak životopis i kratak opis dosadašnje kardiološke prakse sa stečenim znanjima i kompetencijama
 4. Pozitivno mišljenje nadređenog rukovoditelja ustrojbene jedinice zdravstvene ustanove u kojoj radi
 5. Pozitivno mišljenje Stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj radi

Svaki od navedenih pet dokumenata treba biti na jednoj stranici A4 formata (dokument 3. iznimno može biti na max. dvije A4 stranice). Navedenih pet dokumenata treba skenirati u jedan PDF file i e-poštom kao privitak dostaviti tajniku HKD-a na mail adresu hkd.tajnik@gmail.com. Tajnik ih e-poštom prosljeđuje članovima Povjerenstva, koji u povratnoj e-pošti mogu komentirati slučaj, ali se na kraju trebaju kratko i jasno očitovati ZA ili PROTIV pozitivne odluke. Tajnik zbraja do pet i odluku Povjerenstva (5:0, 4:1, 3:2 za ili protiv) šalje Predsjedniku HKD-a na razmatranje i prihvaćanje te izdavanje odgovarajućeg dokumenta (pozitivnog mišljenja) pristupniku. Predsjednik HKD-a po potrebi može od svih sudionika zatražiti dodatna očitovanja (npr. ako je odluka Povjerenstva 3:2 ili misli drugačije od većine članova Povjerenstva).

Postupak treba za sve pristupnike/ce biti jednako uređen (jednoobrazan i sustavan), kratak, jasan i konkretan. Sve se ovako može jednostavno obaviti e-poštom.

Prijedlog prof. Zaputovića jednoglasno je prihvaćen i odlučeno je da se ovakav naputak postavi i na našoj službenoj web stranici.

Ad 4. Prof. Ivanuša je članovima UO prikazao aktualnu situaciju vezano uz časopis i web HKD-a. Časopis Cardiologia Croatica izlazi 13. godinu u tiskanom i mrežnom izdanju, od toga 10 godina u cijelosti dvojezično. Ukupno je izdano 95 brojeva. Tiska se prosječno 1000 primjeraka, a u slučaju kongresa i više. Više od 10 godina časopis u cijelosti sponzorira tvrtka Krka Farma d.o.o. Iako brojno uredništvo čini >16 članova dio njih je neaktivan ili manje zainteresiran za rad u časopisu. Od važnih međunarodnih baza, časopis indeksiraju EBSCO i Ovid Emcare. Od sredine prošle godine časopis više nije u bazi DOAJ, a razlog tome je što se unutar časopisa pored cjelovitih priloga nalaze i kongresni sažeci. Broj ukupno objavljenih priloga ovisi o broju i vrsti kongresa (100-350 godišnje), dok broj članaka objavljenih dvojezično iznosi od 25 do 45 godišnje. Nakon 12. kongresa HKD-a bit će potrebno razmotriti strategiju, dinamiku i obim daljnje objave časopisa te posebice kongresnih priopćenja. Cijena sada objavljene stranice časopisa prosječno iznosi oko 550 kuna + PDV, a više od polovice te cijene pripada tisku i poštarini. Daljnji rad urednika mogao bih olakšati i unaprijediti sustav za zaprimanje priloga (kongresnih sažetaka, članaka) koji bi se obzirom na specifičnosti časopisa trebao kreirati od informatičke kuće. Vezano uz portal HKD-a kardio.hr broj čitatelja je godinama stabilan. Portal nosi oznaku HON code što označava kvalitetu objavljenih medicinskih informacija. Iako postoji čak 7 podomena pojedinih radnih skupina, veći dio njih je neaktivan ili prerijetko objavljuje vijesti. Sve veći problem postaje i financiranje podomena (izuzev aritmije.kardio.hr). Redovito se objavljuju sve novosti te šalju dvije vrste newslettera – o sadržaju weba i o časopisu. Za bolju vidljivost HKD-a na društvenim mrežama članovi Upravnog odbora sugerirali su kontakt prof. Ivanuše s RS mladih kardiologa.

Ad 5. Raspravu o uplatama članarina poveo je rizničar, doc. Margetić. Ustanovljeno je da neki članovi uporno ne plaćaju članarinu, mada je Statutom društva jasno odlučeno da svi radno aktivni članovi društva moraju uplaćivati članarinu u iznosu od 30 kuna mjesečno, kao redovno ustezanje od plaće. Odlučeno je da svi članovi Upravnog odbora u svojim sredinama iniciraju članove da počnu uplaćivati članarine tako da ispune formular o ustezanju od plaće koji se nalazi na webu: www.kardio.hr. Također je odlučeno da svi koji godinama nisu uplaćivali članarinu trebaju uplatiti jednogodišnju članarinu zaostatka i poslati rizničaru na uvid dokaz o uplati 360 kuna.

Ad 6. Tajnik društva dr. Počanić je predstavio nove kandidate koji su aplicirali za prijam u Hrvatsko kardiološko društvo i priložili valjane aplikacije: dr. Mislav Jelić, dr. Iva Klobučar, dr. Krešimir Crljenko, dr. Tonči Batinić, dr. Lea Skorup, dr. Ivana Lukić Milinković, dr. Majda Roki, dr. Sanda Janković Tešanović, dr. Ana Fabris, dr. Marin Vuković, dr. Neva Brkljačić, dr. Tomislav Bodrožić Džakić, dr. Marko Hranilović, dr. Edvin Paro Vidulin, dr. Marija Čajko, dr. Darko Anić, dr. Maro Dragičević, dr. Ena Kurtić, dr. Vedran Radonić, dr. Zvonimir Ostojić i dr. Marija Mance. Budući svi kandidati ispunjavaju uvjete za prijam, jednoglasno su prihvaćeni u članstvo HKD-a.

Ad 7. Raspravljena je inicijativa udruge Hrvatskih kardioloških medicinskih sestara za suradnju s Hrvatskim kardiološkim društvom u uspostavljanju mreže za sekundarnu prevenciju i edukaciju kardioloških bolesnika. Ova aktivnost sprovodila bi se diljem Hrvatske i predstavljala bi sveukupni program edukacije i smanjenja kardioloških rizičnih čimbenika od strane educiranih medicinskih sestara. Osnovana je radna skupina koja će koordinirati ovu aktivnost sa medicinskim sestrama u sastavu: prof. Peršić, doc. Čikeš, prof. Lovrić Benčić, prof. Ivanuša, prof. Delić Brkljačić, prof. Šeparović, prof. Zaputović, prof. Selthofer Relatić.

Slijedeći sastanak je dogovoren za 16. listopada 2018. godine u 16 sati na KBC Zagreb.

Sastanak je završio u 19,00 sati.

Voditelj zapisnika:

Prim. dr. Darko Počanić

Tajnik HKD