Zapisnik Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva, Zagreb, 30. 11. 2018.

SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnost

Tikagrelor na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a za bolesnike sa STEMI i visokorizične bolesnike sa NSTEMI koji su liječeni primjenom PCI s implantacijom stenta do 12 mjeseci