Cardiologia Croatica. 2016;11(10-11):377-612. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2016;11(10-11):377-612.

cc_2016-10-11Dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za listopad-studeni 2016. godine izašao je na 236 stranica i u cijelosti je posvećen proširenim kongresnim sažecima 11. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem i 6. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji se odvija u Zagrebu od 3. do 6. studenoga 2016. godine. Na kraju broja pročitajte sponzorirani članak o kontroli arterijskog tlaka primjenom telmisartana.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2016;11(10-11):377-612.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):377.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):378.

 

 

11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation
6th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses

November 3-6, 2016 / Hotel The Westin, Zagreb, Croatia

 

 

 

11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation

Organizacijski odbori / Organizing Committees.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):379.

Davor Miličić.
11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):380.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.380 xml

ZATAJIVANJE SRCA / HEART FAILURE

Marija Brestovac, Vlatka Rešković Lukšić, Blanka Glavaš Konja, Joško Bulum, Stela Bulimbašić, Mario Laganović, Martina Lovrić Benčić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Ruptura korde mitralnog zaliska i akutni glomerulonefritis – slučaj ili povezani događaj.
Rupture of mitral valve chordae and acute glomerulonephritis – case or related event?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):381-382.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.381 xml

Rina Dalmatin, Teodora Zaninović Jurjević, Luka Zaputović, Alen Ružić.
Peripartalna kardiomiopatija: prikaz slučaja i kratki pregled literature.
Peripartum cardiomyopathy: case report and brief review of literature.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):383.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.383 xml

Mario Udovičić, Mira Stipčević, Hrvoje Falak, Aleksandar Blivajs, Ivana Jurin, Davor Barić, Ognjen Čančarević.
Koronarno ventrikulska fistula u bolesnika s ortotopičnom transplantacijom srca nakon ponavljanih biopsija endomiokarda.
Coronary-cameral fistula in a patient with orthotopic heart transplantation after repeated endomyocardial biopsy.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):384.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.384 xml

Ivo Darko Gabrić, Ljubica Vazdar, Angela Prgomet.
Kardiotoksičnost uzrokovana trastuzumabom – šestogodišnje iskustvo.
Trastuzumab cardiotoxicity – six-year experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):385.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.385 xml

Duška Glavaš, Davor Miličiċ, Duje Erceg, Branka Jurčeviċ Zidar, Katarina Novak, Stojan Poliċ.
Propisivanje lijekova koji čuvaju život bolesnika sa zatajivanjem srca prema spolu i istisnoj frakciji lijeve klijetke: rezultati iz CRO-HF Registra.
The prescription of life-saving drugs in heart failure patients according to gender and left ventricular ejection fraction: results from the CRO-HF Registry.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):386.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.386 xml

Josip Vincelj, Boris Starčević, Danijela Grizelj, Sandra Jakšić Jurinjak, Mario Udovičić, Ivana Jurin, Vanja Ivanović, Petra Vitlov, Željko Sutlić.
Lijevostrana srčana potporna crpka kao terapijska opcija za bolesnike s uznapredovalim kroničnim zatajivanjem srca i trombom u lijevoj klijetki: prikaz slučaja.
Left ventricular assist device as a treatment option for a patient with advanced chronic heart failure and left ventricular thrombus: a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):387.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.387 xml

Maja Vugrinec Mamić, Nuša Matijašić, Višnja Tokić Pivac, Jasminka Stepan Giljević, Gordana Jakovljević, Vesna Herceg-Čavrak.
Praćenje učinka terapije antraciklinima na sistoličku i dijastoličku funkciju srca djece liječene zbog maligne bolesti.
Monitoring the effects of anthracyclines therapy on the systolic and diastolic heart functions in children treated for malignancies.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):388.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.388 xml

Sandra Jakšić Jurinjak, Mario Udovičić, Mira Stipčević, Boris Starčević, Josip Vincelj, Robert Blažeković, Željko Sutlić.
Rekurentno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta povezano s uređajem za mehaničku potporu lijevoj klijetci – uspješno liječenje oktreotidom.
Left-ventricular assist device related recurrent gastrointestinal bleeding – successfully treated with octreotide.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):389.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.389 xml

Nina Jakuš, Ivo Planinc, Boško Skorić, Dora Fabijanović, Hrvoje Jurin, Jure Samardžić, Željko Baričević, Hrvoje Gašparović, Bojan Biočina, Davor Miličić, Maja Čikeš.
Predviđaju li ehokardiografski pokazatelji asimetrije desne klijetke i volumena desnog atrija desnostrano srčano popuštanje nakon ugradnje lijevostrane mehaničke crpke?
Preoperative right ventricular asymmetry and right atrial volume may predict right ventricular failure following left ventricular assist device implantation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):390-391.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.390 xml

Hrvoje Jurin, Boško Skorić, Maja Čikeš, Daniel Lovrić, Jure Samardžić, Jana Ljubas Maček, Dora Fabijanović, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić.
Mehanička potpora u liječenju uznapredovalog srčanog zatajivanja – lokalna iskustva uspostave uspješnog programa kratkoročne ekstrakorporalne cirkulacije.
Mechanical support in the treatment of advanced heart failure – a local experience of successful establishment of extracorporal circulatory support program.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):392.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.392 xml

Iva Klobučar, Mihaela Trajbar, Ljubica Vazdar, Sandro Brusich, Ivo Darko Gabrić.
Atipični klinički tijek u bolesnice s herceptinskom kardiomiopatijom.
Atypical clinical outcome in patient with herceptin-induced cardiomyopathy.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):393.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.393 xml

Vjeran Nikolić Heitzler.
Znate li sve o diureticima u liječenju srčane insuficijencije?
Do you know everything about diuretics used in the treatment of heart failure?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):394-395.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.394 xml

Ivo Planinc, Dora Fabijanović, Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Hrvoje Jurin, Jure Samardžić, Nina Jakuš, Hrvoje Gašparović, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Koncentracija kalcineurinskih imunosupresiva i pojavnost posttransplantacijskih komplikacija u mlađih bolesnika.
Levels of calcineurin inhibitors and incidence of postransplantational complications in younger heart transplantation recipients.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):396-397.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.396 xml

Ines Potočnjak, Matias Trbušić, Sanda Dokoza Terešak, Bojana Radulović, Gudrun Pregartner, Saša Frank, Vesna Degoricija.
Obrnuta epidemiologija bolesnika s akutnim zatajivanjem srca.
Reverse epidemiology in patients with acute heart failure.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):398.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.398 xml

Bojana Radulović, Matias Trbušić, Ines Potočnjak, Sanda Dokoza Terešak, Nada Vrkić, Neven Starčević, Milan Milošević, Saša Frank, Vesna Degoricija.
Novi prediktor smrtnog ishoda u bolesnika s akutnim srčanim zatajivanjem.
New predictor of mortality in patients with acute heart failure.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):399.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.399 xml

Jure Samardžić, Jana Ljubas Maček, Marijan Pašalić, Maja Čikeš, Boško Skorić, Ivo Planinc, Hrvoje Jurin, Davor Miličić.
Može li bazična prijetransplantacijska reaktivnost trombocita predvidjeti razvoj vaskulopatije presatka?
Can platelet reactivity before transplantation predict cardiac allograft vasculopathy development?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):400.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.400 xml

Jure Samardžić, Marijan Pašalić, Ivo Planinc, Hrvoje Gašparović, Dora Fabijanović, Mate Petričević, Maja Čikeš, Boško Skorić, Bojan Biočina, Davor Miličić.
Korelacija prijeimplantacijske vrijednosti aktivacije trombocita i kliničkog ishoda u bolesnika liječenih dugotrajnom mehaničkom cirkulacijskom potporom.
Correlation between platelet reactivity level before implantation and clinical outcomes in patients treated with long term mechanical circulatory support.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):401-402.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.401 xml

Boško Skorić, Jana Ljubas Maček, Maja Čikeš, Hrvoje Jurin, Jure Samardžić, Daniel Lovrić, Ivo Planinc, Dora Fabijanović, Marijan Pašalić, Nina Jakuš, Renata Žunec, Davor Miličić.
Odbacivanje srčanog presatka posredovano protutijelima – prikaz slučaja.
Antibody-mediated rejection in heart transplantation: a case presentation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):403-404.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.403 xml

Boris Starčević, Ante Lisičić, Mario Sičaja, Mario Udovičić, Vanja Ivanović, Ana Jordan, Davor Barić, Daniel Unić.
Naša iskustva s veno-arterijskom ekstrakorporalnom membranskom oksigenacijom za hemodinamsku potporu kod perkutanih koronarnih intervencija visokog rizika i u kardiogenom šoku.
Single center experience with veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation for hemodynamic support during high-risk percutaneous coronary interventions and in cardiogenic shock.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):405.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.405 xml

Mira Stipčević, Mario Udovičić, Sandra Jakšić Jurinjak, Željko Sutlić, Boris Starčević, Davor Barić, Daniel Unić, Igor Rudež, Vanja Ivanović, Josip Vincelj.
Efuzivno-konstriktivni perikarditis kao kasna komplikacija biopsije miokarda.
Effusive-constrictive pericarditis as late complication of endomyocardial biopsy.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):406.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.406 xml

Jozica Šikić, Željko Sutlić, Boris Starčević, Mira Stipčević, Mislav Planinc, Sandra Jakšić Jurinjak, Mario Udovičić, Mario Sičaja, Robert Blažeković, Dario Gulin.
“Bridge to recovery” kao strategija implantacije lijevostrane srčane pumpe: prikaz bolesnika.
Left ventricular assist device implantation as bridge to recovery: case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):407.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.407 xml

Mario Udovičić, Mira Stipčević, Dubravka Jonjić, Vanja Ivanović, Željko Sutlić, Igor Rudež, Davor Barić, Daniel Unić, Mislav Planinc, Boris Starčević.
Rezultati transplantacije srca u bolesnika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
Heart transplantation results of patients referred by Division of Cardiology of University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):408.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.408 xml

Mario Udovičić, Mira Stipčević, Sandra Jakšić Jurinjak, Željko Sutlić, Robert Blažeković, Igor Rudež, Davor Barić, Daniel Unić, Josip Varvodić, Boris Starčević.
Rezultati programa ugradnje uređaja za mehaničku potporu lijevoj klijetki u uznapredovalom zatajivanju srca u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Results of left ventricular assist device program for advanced heart failure at University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):409.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.409 xml

ARITMOLOGIJA I ELEKTROSTIMULACIJA SRCA / ARRHYTHMOLOGY AND CARDIAC PACING

Enes Abdović.
Noninvasive predictors of atrial fibrillation: age, sex, interatrial block, and left atrial enlargement.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):410.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.410 xml

Alma Agačević, Larisa Ščetić Mešan, Alma Sijamija, Nedžad Hadžić.
Heart rate variability parameters are decreased in obese adults.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):411-412.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.411 xml

Petra Angebrandt, Karlo Golubić, Irena Ivanac Vranešić, Martina Lovrić Benčić, Anton Šmalcelj.
Acetilsalicilatna kiselina i prevalencija tromba u lijevom atriju u pacijenata s fibrilacijom atrija.
Aspirin and prevalence of left atrial thrombosis in patients with atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):413.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.413 xml

Ante Anić, Zorislav Šušak, Branimir Bukša, Iva Pavić, Barbara Petani.
Okludiranje aurikule lijevog atrija pomoću Amplatzer Amulet uređaja – prikaz serije pacijenata.
Occluding left atrial appendage with Amplatzer Amulet device – case series presentation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):414.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.414 xml

Zoran Bakotić, Marin Bištirlić, Ante Anić.
Ventrikulska tahikardija u pacijenta s perzistentnom fibrilacijom atrija bez antikoagulantne terapije – terapijski izazovi kroz prikaz slučaja.
Ventricular tachycardia in non-anticoagulated patient with persistent atrial fibrillation – therapeutic challenges and case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):415.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.415 xml

Luka Bastiančić, Ivana Smoljan, Tomislav Jakljević, Sandro Brusich, Vjekoslav Tomulić, Dimitrij Kuhelj.
Kasna embolizacija uređaja za zatvaranje aurikule lijeve pretklijetke – prikaz slučaja.
Late embolization of left atrial appendage closure device – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):416.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.416 xml

Lada Bradić, Martina Lovrić Benčić, Tea Šimonček, Blanka Glavaš Konja, Marija Peremin.
Interiktalna bradikardija s asistoličkim pauzama do 5,0 sekundi u bolesnika s epilepsijom – prikaz slučaja.
Interictal bradicardia with asystolic pauses up to 5.0 seconds in a patient with epilepsy – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):417.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.417 xml

Sandro Brusich, David Židan, Marina Klasan, Koraljka Benko, Daniela Malić Zahirović, Ivana Grgić, Mate Mavrić, Zlatko Čubranić.
Transvenska ekstrakcija elektroda elektrostimulatora srca u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
Transvenous pacemaker lead extraction in University Hospital Center Rijeka.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):418.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.418 xml

Sandro Brusich, Mate Mavrić, Marina Klasan, David Židan, Daniela Malić Zahirović, Koraljka Benko, Ivana Grgić, Zlatko Čubranić.
Prva godina ablacijskog liječenja u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
First year of catheter ablation in University Hospital Center Rijeka.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):419.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.419 xml

Nikola Bulj, Kristijan Đula, Vjekoslav Radeljić, Nikola Pavlović, Šime Manola, Diana Delić-Brkljačić.
2D i 3D ehokardiografija u procjeni volumena lijevog atrija u bolesnika s fibrilacijom atrija liječenih izolacijom plućnih vena.
Two and three-dimensional echocardiographic assessment of left atrial size in patients with atrial fibrillation treated with pulmonary vein isolation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):420.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.420 xml

Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček, Ivica Dunđer, Anto Lukenda, Božo Vujeva.
Trendovi u implantaciji kardioverter-defibrilatora: jesu li se ranije uočene razlike po spolu tijekom vremena mijenjale?
Trends in use of implantable cardioverter-defibrillator therapy: have the previously observed sex disparities changed over time?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):421.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.421 xml

Martina Lovrić Benčić, Lada Bradić, Tea Šimonček, Gregor Eder, Kristina Krželj.
Jatrogena prolongacija QT-intervala kao mogući predskazatelj smrtnosti.
Iatrogenic QT prolongation as a potential predictor of mortality.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):422.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.422 xml

Krešimir Kordić, Nikola Kos, Nikola Pavlović, Vjekoslav Radeljić, Nikola Bulj, Ivan Zeljković, Ines Zadro, Karlo Golubić, Diana Delić-Brkljačić, Šime Manola.
Prevalencija tromba u lijevom atriju verifciranih transezofagusnom ehokardiografjom prije elektivne elektrokardioverzije fibrilacije atrija.
Prevalence of left atrial thrombus verified by transesophageal echocardiography before elective direct current cardioversion of atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):423-424.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.423 xml

Matija Marković, Ena Kurtić, Darko Počanić, Mario Stipinović, Stjepan Kranjčević, Helena Jerkić, Tomislav Letilović, Damir Kozmar, Maro Dragičević, Ivica Premužić Meštrović.
Brugada sindrom – gdje smo danas – prikazi slučajeva.
Brugada syndrome – where do we stand today – case reports.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):425.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.425 xml

Nikola Kos, Krešimir Kordić, Šime Manola, Vjekoslav Radeljić, Nikola Bulj, Ivan Zeljković, Ines Zadro, Karlo Golubić, Diana Delić-Brkljačić, Nikola Pavlović.
Trebaju li svi bolesnici prije kateterske ablacije fibrilacije atrija transezofagijsku ehokardiografiju?
Do all patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation need a pre-procedural transesophageal echocardiography?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):426-427.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.426 xml

Ivan Zeljković, Šime Manola, Vjekoslav Radeljić, Vassil Traykov, Vedran Velagić, Borka Pezo Nikolić, Andrej Pernat, Matevž Jan, Ante Anić, Janko Szavits Nossan, Nikola Pavlović.
Multicentrični, međunarodni registar izolacije plućnih vena jugoistočne i centralne Europe (SECE PVI) – ideja i trenutno stanje.
Southeast and Central European Pulmonary Vein Isolation Registry – rationale and current status.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):428.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.428 xml

Nikola Pavlović, Vjekoslav Radeljić, Ivan Zeljković, Ivica Benko, Šime Manola.
Ablacija ventrikulske tahikardije u bolesnika sa strukturnom bolesti srca.
Ablation of ventricular tachycardia in patients with structural heart disease – single centre experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):429.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.429 xml

Dubravko Petrač.
Liječenje fibrilacije atrija u bolesnika s resinkronizacijskom terapijom srca.
Management of atrial fibrillation in patients with cardiac resynchronization therapy.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):430.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.430 xml

Borka Pezo-Nikolić, Vedran Velagić, Mislav Puljević, Davor Puljević.
Atrioventrikularna nodalna kružna tahikardija kao uzrok nepotrebnog šoka kardioverter defibrilatora.
Atrioventricular nodal reentrant tachycardia causing inappropriate cardioverter defibrillator shock.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):431.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.431 xml

Damir Raljević, Vesna Pehar Pejčinović, Viktor Peršić, Karlo Stanić.
Idiopatska fibrilacija klijetki – prikaz slučaja.
Idiopathic ventricular fibrillation – a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):432.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.432 xml

Mario Stipinović, Sofiya Andreykanich, Helena Jerkić, Bojana Aćamović Stipinović, Darko Počanić, Stjepan Kranjčević, Damir Kozmar, Darko Vujanić, Maro Dragičević, Ivica Premužić Meštrović, Tomislav Letilović.
Incidencija i rizični čimbenici za nastanak tromba u aurikuli lijeve pretklijetke u bolesnika s fibrilacijom atrija u kojih je planirano liječenje sinkronom elektrokardioverzijom – dvogodišnje iskustvo jednog centra.
Incidence and risk factors for left atrial appendage thrombus formation in patients with atrial arrhythmias scheduled for cardioversion – biannual single center experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):433.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.433 xml

Larisa Ščetić Mešan, Alma Agačević, Nedžad Hadžić.
AV block due to lyme disease.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):434.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.434 xml

Vedran Velagić, Davor Puljević, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Boško Skorić, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Kateterska ablacija supraventrikulske tahikardije u bolesnika s transplantiranim srcem.
Catheter ablation of supraventricular tachycardia in a patient with heart transplant.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):435.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.435 xml

Vedran Velagić, Domagoj Kardum, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Martina Lovrić Benčić, Davor Puljević, Davor Miličić.
Da li je oralna antikoagulnatna terapija potrebna nakon svake ablacije fibrilacije atrija? Retrospektivna pilot studija.
Is oral anticoagulant therapy required after every ablation of atrial fibrillation? A retrospective pilot study.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):436.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.436 xml

Vedran Velagić, Davor Puljević, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Davor Miličić.
Brugada sindrom – prvi rezultati ajmalinskog testiranja.
Brugada syndrome – first results of ajmaline testing.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):437.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.437 xml

Vedran Velagić, Richard Matasić, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Martina Lovrić Benčić, Davor Puljević, Davor Miličić.
T val “oversensing” za vrijeme monomorfne ventrikulske tahikardije kao uzrok neadekvatnog ICD šoka.
T-wave oversensing during monomorphic ventricular tachycardia as a cause of inappropriate ICD shock.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):438.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.438 xml

AKUTNI KORONARNI SINDROM / ACUTE CORONARY SYNDROME

Zdravko Babić, Joško Bulum, Sandro Brusich, Hrvoje Pintarić, Robert Steiner, Ivica Kristić, Ilko Vuksanović, Krešimir Štambuk, Jozica Šikić, Dražen Zekanović, Đeiti Prvulović, Damir Kozmar, Davor Miličić.
Rezultati uvođenja tikagrelora u liječenju akutnog infarkta miokarda s ST-elevacijom u Hrvatskoj.
Results of introduction of ticagrelor in acute ST-segment elevation myocardial infarction in treatment in Croatia.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):439.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.439 xml

Viktorija Ana Buljević, Matias Trbušić, Ivan Malčić.
Infarkt miokarda u odrasloj dobi kao posljedica preboljelog nodoznog poliarteritisa u djetinjstvu – prikaz bolesnika.
Myocardial infarction as a consequence of polyartheritis nodosa diagnosed in childhood – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):440.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.440 xml

Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Ivo Planinc, Gloria Bagadur, Filip Lončarić, Hrvoje Jurin, Jure Samardžić, Boško Skorić, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Primjena statina unutar prvih 24 sata nakon akutnog koronarnog sindroma značajno smanjuje unutarbolnčku smrtnost.
Statin administration within the first 24 hours after onset of acute coronary syndrome significantly reduces in-hospital mortality.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):441-442.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.441 xml

Dora Fabijanović, Vlatka Rešković Lukšić, Željko Baričević, Hrvoje Jurin, Maja Čikeš, Boško Skorić, Ivan Burcar, Sandra Večerić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić.
Mehaničke komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda – prikaz slučaja.
Mechanical complications of acute myocardial infarction – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):443-444.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.443 xml

Blanka Glavaš Konja, Ivan Bitunjac, Zvonimir Ostojić, Vlatka Rešković Lukšić, Joško Bulum, Martina Lovrić Benčić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić.
Spontano krvarenje tijekom terapije tikagrelorom – prikaz slučaja.
Spontaneous bleeding during ticagrelor therapy – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):445.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.445 xml

Dario Gulin, Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić.
Rekurentni embolizacijski infarkti miokarda u bolesnika s mehaničkim aortnim zaliskom.
Recurrent myocardial infarction due to coronary artery embolisms in a patient with an artificial aortic valve.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):446.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.446 xml

Irzal Hadžibegović, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda, Ivica Dunđer, Martina Menegoni, Domagoj Mišković, Božo Vujeva.
Rezultati primjene Protokola za zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma u zapadnoj Slavoniji.
Utilization and results of the Acute Coronary Syndrome Treatment Protocol in Western Slavonia.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):447.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.447 xml

Krešimir Kordić, Marin Pavlov, Ana Đuzel, Zdravko Babić.
Akutni kolecistitis povezan s elektrokardiogafskim promjenama ST-T segmenta i porastom srčanih biomarkera.
Acute cholecystitis associated with electrocardiographic ST-T segment changes and cardiac biomarker elevation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):448.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.448 xml

Martina Menegoni, Božo Vujeva, Domagoj Mišković, Irzal Hadžibegović, Katica Cvitkušić Lukenda, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo.
Akutni inferiorni infarkt miokarda kao prva manifestacija miksoma lijevog atrija.
Acute inferior myocardial infarction as a first manifestation of left atrial myxoma.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):449.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.449 xml

Domagoj Mišković, Đeiti Prvulović, Božo Vujeva, Irzal Hadžibegović, Krešimir Gabaldo, Martina Menegoni.
Trojna terapija u mladog bolesnika s antifosfolipidnim sindromom nakon infarkta miokarda s ST elevacijom.
Triple therapy in a young patient with antiphospholipid syndrome after ST-segment elevation myocardial infarction.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):450-451.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.450 xml

Ahmad Shirafkan, Soheil Kazemi Rudsari.
Influence of admission hemoglobin A1c on short term complications of acute myocardial infarction in type 2 diabetic patients.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):452.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.452 xml

Igor Šesto.
Kirurška revaskularizacija u liječenju akutnog koronarnog sindroma bez ST elevacije.
Role of surgical revascularization in treatment of acute coronary syndrome without ST elevation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):453.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.453 xml

Maja Šipić, Snežana Lazić, Bratislav Lazić, Biljana Krdžić, Kristina Bulatović.
Syncope as an initial sign of stenosis of the principal trunk of the left coronary artery: case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):454.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.454 xml

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA / ISCHAEMIX HEART DISEASE

Zorin Makarović, Sandra Makarović, Dražen Mlinarević.
Neopstruktivna koronarna bolest – etiopatogeneza i predložena klinička klasifikacija poremećaja.
Nonobstructive coronary artery disease – etiopathogenesis and suggested clinical classification of the disorder.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):455.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.455 xml

Tihana Kurjaković, Ivica Bošnjak, Kristina Selthofer-Relatić.
Čimbenici rizika za bolest koronarne mikrocirkulacije u akutnom koronarnom sindromu.
Risk factors in coronary microcirculatory disease and acute coronary syndrome.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):456.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.456 xml

Aleksandra Šustar, Luka Bastiančić, David Gobić, Tomislav Jakljević, Ivana Smoljan, Vjekoslav Tomulić.
Perfuzijska magnetska rezonanca srca u procjeni koronarne bolesti srca.
Cardiac magnetic resonance perfusion imaging in detection of coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):457.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.457 xml

Josip Vincelj, Sandra Jakšić Jurinjak, Mario Udovičić, Kristina Milevoj Križić, Ante Lisičić, Mira Stipčević.
Utjecaj indeksa tjelesne mase na velike neželjene kardijalne događaje nakon premoštenja koronarnih arterija.
Impact of body mass index on major adverse cardiac events after coronary artery bypass graft surgery.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):458.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.458 xml

INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA / INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Željko Baričević, Joško Bulum, Maja Strozzi, Boško Skorić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić.
Balonska aortna valvuloplastika – jednogodišnje iskustvo sa zaboravljenom tehnikom.
Balloon aortic valvuloplasty – one-year experience of a forgotten technique.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):459.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.459 xml

Lovel Giunio, Anteo Bradarić, Mislav Lozo, Jakša Zanchi.
Protokol intervencijskog liječenja masivne i submasivne embolije pluća 12-satnom mehaničkom i farmakološkom trombolizom uz 72-satnu hospitalizaciju.
Protocol for interventional treatment of massive and submassive pulmonary embolism by 12-hour mechanical and pharmacological thrombolysis during 72-hours hospitalization.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):460.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.460 xml

Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić, Dario Gulin.
Liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom koji kasno zatraže liječničku pomoć.
Management of patients with acute myocardial infarction with ST-elevation presenting late.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):461.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.461 xml

Irzal Hadžibegović, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo, Ognjen Čančarević, Martina Menegoni, Domagoj Mišković, Božo Vujeva.
Neurološke komplikacije nakon uvođenja rutinskog desnog transradijalnog pristupa koronarnoj angiografiji.
Neurological complications after the introduction of routine right radial access for coronary angiography.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):462.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.462 xml

Helena Jerkić, Mario Stipinović, Darko Počanić, Stjepan Kranjčević, Damir Kozmar, Tomislav Letilović.
Periproceduralna ozljeda miokarda pri elektivnoj perkutanoj intervenciji u kroničnoj bubrežnoj bolesti.
Association of chronic kidney disease with periprocedural myocardial injury after elective stent implantation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):463-464.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.463 xml

Boris Starčević, Mario Sičaja, Ana Jordan, Vanja Ivanović, Hrvoje Falak, Ognjen Čančarević, Ante Lisičić.
Visokorizična perkutana koronarna intervencija potpomognuta ekstrakorporalnom membranskom oksigenacijom.
High-risk percutaneous coronary intervention facilitated by extracorporeal membranous oxygenation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):465.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.465 xml

Ivana Jurin, Boris Starčević, Dražen Šebetić, Mario Udovičić, Ana Jordan, Aleksandar Blivajs.
Liječenje kongenitalne stenoze pulmonalne valvule kod odrasle osobe srednje životne dobi.
Treatment of congenital pulmonary valve stenosis in a middle-aged adult.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):466.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.466 xml

Rreze Koshi, Maja Strozzi, Davor Miličić.
The correlation of the prothrombin time and accelerated clopidogrel time in stent thrombosis in patients with drug-eluting stent and bare-metal stent.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):467.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.467 xml

Tomislav Krčmar, Hrvoje Pintarić, Matias Trbušić.
Perkutane inetrevencije u bolesnika s anomalnim polazištima koronarnih arterija u akutnim koronarnim sindromima.
Percutaneous interventions in patients with anomalous origin of coronary arteries presenting with acute coronary syndromes.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):468.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.468 xml

Tomislav Krčmar, Kristijan Đula, Branimir Čulo, Mislav Vrsalović.
Perkutana koronarna intervencija na bifurkacijskoj leziji kroz aberantnu desnu potključnu arteriju (a. lusoria).
Percutaneous coronary intervention on bifurcation lesion through aberant right subclavian artery (a. lusoria).
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):469-470.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.469 xml

Lovel Giunio, Mislav Lozo, Anteo Bradarić, Jakša Zanchi.
Antekubitalni venski pristup – novi pristup za kateterom posredovano liječenje akutne plućne embolije.
Antecubital venous access – a new approach for catheter – directed treatment of acute pulmonary embolism.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):471.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.471 xml

Lovel Giunio, Anteo Bradarić, Jakša Zanchi, Mislav Lozo, Dino Mirić.
Transradijalna perkutana koronarna intervencija lezije debla lijeve koronarne arterije bifurkacijskim “dedicated” DES stentom u 90-godišnjeg bolesnika.
Transradial percutaneous coronary intervention for the treatment of left main coronary bifurcation lesion using one dedicated sirolimus eluting bifurcation stent in 90-year-old patient.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):472.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.472 xml

Zvonimir Ostojić, Joško Bulum, Maja Strozzi, Ivica Šafradin, Višnja Ivančan, Jadranka Šeparović Hanzevački, Vlatka Resković Lukšić, Bojan Biočina, Davor Miličić.
Transkateterska ugradnja aortne valvule (TAVI) – iskustva KBC Zagreb.
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) experience at UHC Zagreb.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):473.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.473 xml

Vlatka Rešković Lukšić, Zvonimir Ostojić, Branko Kolarić, Sandra Večerić, Ivica Šafradin, Maja Strozzi, Joško Bulum, Jadranka Šeparović Hanževački.
Utjecaj trombocitopenije nakon transkateterske implantacije aortne valvule na kliničke ishode u ranom postintervencijskom razdoblju.
Impact of thrombocytopenia after transcatheter aortic valve implantation on short term clinical outcomes.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):474.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.474 xml

Vjekoslav Tomulić, Tomislav Jakljević, David Gobić, Miljenko Kovačević, Davor Primc.
Endovaskularni popravak aorte.
Endovascular aortic repair.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):475.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.475 xml

EHOKARDIOGRAFIJA I OSTALE METODE OSLIKAVANJA SRCA I KRVNIH ŽILA / ECHOCARDIOGRAPHY AND OTHER CARDIAC IMAGING MODALITIES

Vedrana Baraban, Lana Maričić, Krunoslav Šego, Grgur Dulić, Livija Sušić.
Pomična tvorba trikuspidalnog zaliska u ovisnice o intravenoznim drogama.
Mobile mass on the tricuspid valve in an intravenous drug abuser.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):476-477.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.476 xml

Maja Hrabak Paar.
Magnetna rezonancija srca – klinička primjena i ograničenja.
Cardiac magnetic resonance imaging – clinical applications and limitations.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):478.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.478 xml

Dorijan Jagačić, Ladislav Pavić, Petar Medaković, Kata Ćorić, Dražen Lovrić, Mladen Jukić.
Miokardijalni bridging kao uzrok kardijalnih tegoba – genetika?
Myocardial bridging as a cause of cardiac ailments – genetics?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):479-480.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.479 xml

Ena Kurtić, Matija Marković, Damir Kozmar, Stjepan Kranjčević, Darko Počanić, Ivica Premužić Meštrović, Helena Jerkić, Darko Vujanić, Mario Stipinović, Tomislav Letilović.
Srce kao sijelo posttransplantacijskog limfoproliferativnog poremećaja.
The heart as a site of posttransplant lymphoproliferative disease involvement.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):481.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.481 xml

Lana Maričić, Sandra Makarović, Vlatka Periša, Vedrana Baraban, Jasmina Rajc, Grgur Dulić.
Neočekivani ehokardiografski nalaz kod bolesnika s non-Hodgkin limfomom – asimptomatski miksom.
Unexpected echocardiographic findings in patients with non-Hodgkin’s lymphoma – asymptomatic myxoma.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):482-483.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.482 xml

Zvonimir Ostojić, Vlatka Rešković Lukšić, Blanka Glavaš Konja, Joško Bulum, Richard Matasić, Martina Lovrić Benčić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Nekonvencionalne metode liječenja kritične aortne stenoze.
Unconventional methods of treatment critical aortic stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):484.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.484 xml

Vlatka Rešković Lukšić, Jana Ljubas Maček, Zvonimir Ostojić, Sandra Večerić, Sanja Ceković, Blanka Glavaš Konja, Martina Lovrić Benčić, Joško Bulum, Jadranka Šeparović Hanževački.
Odabir pacijenata za implantaciju TAVI – optimalno mjerenje anulusa aortne valvule.
Selection patients for TAVI – optimal measurement of aortic valve annulus.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):485-486.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.485 xml

Alma Sijamija, Nermir Granov, Nedžad Hadžić, Omer Perva, Alma Agačević.
Transthoracic echocardiography in the diagnosis of type A dissecting aortic aneurysm.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):487.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.487 xml

PRIROĐENE BOLESTI SRCA / CONGENITAL HEART DISEASES

Kristina Gašparović, Vojtjeh Brida, Maja Strozzi, Anton Šmacelj, Jadranka Šeparović Hanževački, Darko Anić, Ivan Malčić, Margarita Brida, Irena Ivanac, Sandra Večerić.
Perkutana intervencija na stenoziranom ekstrakardijalnom provodniku u pacijentice s kongenitalnom srčanom greškom korigiranom po Fontanu i dekstrokardijom.
Percutaneous intervention on stenotic extracardiac conduit in a patient with Fontan and dextrocardia.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):488.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.488 xml

Ivana Jurin, Dražen Šebetić, Stanko Biočić, Jasmina Ćatić, Aleksandar Blivajs, Ana Jordan, Josip Vincelj.
Trodimenzionalna ehokardiografija pri dijagnosticiranju unikuspisne mitralne valvule.
Use of three-dimensional echocardiography in diagnosis of uni-leaflet mitral valve.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):489.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.489 xml

Vera Slatinski, Ante Pašalić, Krešimir Kordić, Edvard Galić.
Anomalije koronarnih arterija u starijih bolesnika – prikaz slučaja.
Coronary artery anomalies in the elderly – a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):490.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.490 xml

Drago Rakić, Ivana Cvitković.
Smanjena učestalost fibrilacije atrija nakon zatvaranja atrijskog septalnog defekta u odraslih.
Reduced prevalence of atrial fibrillation after atrial septal defect closure in adults.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):491.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.491 xml

KARDIOVASKULARNA PREVENCIJA I REHABILITACIJA / CARDIOVASCULAR PREVENTION AND REHABILITATION

Mario Ivanuša, Nada Hrstić, Goran Krstačić, Ivana Portolan Pajić.
Slučaj pogađa vlasnika: još jedan primjer probira kardiovaskularnog rizika.
Risks find the owner: another example of cardiovascular risk screening.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):492-493.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.492 xml

Mario Ivanuša.
Kontrola dislipidemije u bolesnika na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji.
Control of dyslipidemia in patients undergoing outpatient cardiovascular rehabilitation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):494-495.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.494 xml

Mario Ivanuša.
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija i fizikalna terapija kardiovaskularnog bolesnika: razlike i sličnosti.
Outpatient cardiovascular rehabilitation and physical therapy in patients with cardiovascular disease: differences and similarities.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):496-497.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.496 xml

Dubravka Kruhek Leontić, Mario Ivanuša.
Upotpunjena psihološka skrb za kardiovaskularne bolesnike na ambulantnoj rehabilitaciji.
Complete psychological care for cardiovascular patients undergoing outpatient rehabilitation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):498.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.498 xml

Edhem Kobilić, Elnur Smajić.
Effective prevention of cardiovascular diseases improves quality of life.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):499.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.499 xml

Martina Lovrić Benčić, Jozo Jelčić, Lada Bradić, Tea Šimonček, Marina Mihajlović, Gregor Eder.
Više od mršavljenja – smanjenje kardiometaboličkog rizika.
Beyond weight loss – cardiometabolic risk reduction.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):500.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.500 xml

Krešimir Putarek, Ljiljana Banfć, Marijan Pašalić, Anita Špehar Uroić, Nataša Rojnić Putarek.
Rana ateroskleroza i parametri arterijske popustljivosti kod djece s čimbenicima kardiovaskularnog rizika.
Early atherosclerosis and arterial compliance in children with cardiovascular risk factors.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):501.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.501 xml

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA / ARTERIAL HYPERTENSION

Dogan Nasir Binici, Ozge Timur, Ahmet Veli Sanibas.
Hypertension frequency in prediabetic patients: single center experience in Eastern Turkey.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):502.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.502 xml

KARDIOVASKULARNA EPIDEMIOLOGIJA / CARDIOVASCULAR EPIDEMIOLOGY

Majda Gotovac, Ivana Bočina, Branka Medvidović, Ingrid Tripković, Jasna Ninčević.
Smrtnost i bolnički pobol od ishemičnih bolesti srca (I20-I25, MKB-10) u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju od 2005. do 2014. godine.
Mortality and hospital morbidity from ischemic heart diseases (I20-I25, ICD-10) from 2005 to 2014 in the Split-Dalmatia County, Croatia.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):503.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.503 xml

Verica Kralj, Ivana Brkić Biloš.
Trendovi smrtnosti i pobola od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj, Europi i svijetu.
Cardiovascular diseases – mortality and morbidity trends in Croatia, Europe and worldwide.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):504.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.504 xml

KARDIJALNA KIRURGIJA / CARDIAC SURGERY

Igor Rudež, Josip Varvodić, Davor Barić, Daniel Unić, Robert Blažeković, Mislav Planinc, Marko Kušurin, Michael Markin, Savica Gjorgjievska, Željko Sutlić.
Rekonstrukcija korijena aorte uz prezervaciju zalistka i ugradnju ekstraaortnog prstena: početni rezultati.
Remodeling technique of valve sparing root replacement with external ring annuloplasty: initial results.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):505.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.505 xml

Igor Rudež, Josip Varvodić, Davor Barić, Daniel Unić, Robert Blažeković, Mislav Planinc, Marko Kušurin, Michael Markin, Savica Gjorgjievska, Željko Sutlić.
Kompleksna aortna patologija sa dodatcima (AVR, MVrep, TVrep, Karotido-subklavijski bajpas).
Complex case of aortic disease with some extras (AVR, MVrep, TVrep, Carotidosubclavian bypass).
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):506.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.506 xml

AKUTNA I INTENZIVNA KARDIOLOGIJA / ACUTE AND INTENSIVE CARDIOLOGY

Rina Dalmatin, Davorka Lulić, Gordan Gulan, Luka Zaputović, Alen Ružić.
Monoartritis kao prva manifestacija Streptococcus sanguis endokarditisa dvolisne aortne i mitralne valvule – prikaz slučaja.
Monoarthritis as first manifestation of Streptococcus sanguis endocarditis on bicuspid aortic and mitral valve – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):507.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.507 xml

Jure Samardžić, Hrvoje Jurin, Boško Skorić, Miroslav Krpan, Ivo Planinc, Marijan Pašalić, Nina Jakuš, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Usporedba reaktivnosti trombocita uz neinvazivni i invazivni postupak održavanja ciljne tjelesne temperature nakon kardiorespiratornog aresta: kohortna studija.
Comparison of platelet reactivity levels with noninvasive and invasive targeted temperature treatment after cardiorespiratory arrest: a cohort study.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):508-509.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.508 xml

ANGIOLOGIJA / ANGIOLOGY

Ljiljana Banfć, Zoran Miovski, Majda Vrkić Kirhmajer.
Anketa Radna skupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti Hrvatskoga kardiološkog društva.
Working Group on Angiology and Peripheral Vascular Diseases of the Croatian Cardiac Society – survey.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):510.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.510 xml

Ljiljana Banfć.
Smjernice za dijagnozu, liječenje i sprječavanje venske tromboze.
Guidelines on diagnosis, treatment and prevention of venous thrombosis.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):511.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.511 xml

Danilo Gardijan, David Ozretić, Katarina Starčević, Branko Malojčić, Zdravka Poljaković, Marko Radoš.
Sigurnost stentiranja karotidne arterije bez protekcije – iskustvo jednog centra.
Safety of nonprotected carotid artery stenting – a single centre experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):512.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.512 xml

Ivana Jurin, Marko Ajduk, Diana Rudan, Marijan Pašalić.
Utjecaj antropometrijskih čimbenika na širinu distribucije eritrocita kod bolesnika s hemodinamski značajnom stenozom karotidnih arterija.
The influence of anthropometric factors on the red blood cells distribution width in patients with hemodynamically significant carotid artery stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):513.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.513 xml

Ivana Jurin, Marko Ajduk, Lovorka Đerek, Marijan Pašalić, Diana Rudan, Sanda Sokol Tomić, Stela Bulimbašić.
Utjecaj antropometrijskih čimbenika na koncentraciju rezistina u serumu kod bolesnika s hemodinamski značajnom stenozom karotidnih arterija.
The influence of anthropometric factors on the concentration of resistin levels in patients with hemodynamically significant carotid artery stenosis.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):514.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.514 xml

Darko Kranjčec.
Prikaz bolesti aortnog zaliska i korijena aorte u obitelji čijih se više članova bavi bodybuildingom.
Family occurrence of aortic valve and root disease in family of bodybuilders.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):515-516.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.515 xml

Tomislav Krčmar, Nikola Kos, Boris Car, Mislav Vrsalović.
Sigurnost i efkasnost transradijalnog pristupa u perifernim vaskularnim intervencijama.
Safety and efficiency of the transradial approach in the peripheral vascular interventions.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):517.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.517 xml

Paloma Manea.
New therapeutic strategies for recurrent deep vein thrombosis complicated to pulmonary embolism inside secondary antiphospholipid syndrome.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):518.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.518 xml

Karolina Kalanj, Ljiljana Banfić, Majda Vrkić Kirhmajer, Miroslav Krpan, Krešimir Putarek, Mislav Puljević, Zoran Miovski.
Pridruženi učinak spužvaste kardiomiopatije lijeve klijetke i celijakije na razvoj tromboembolije – prikaz slučaja.
Combined effect of left ventricular noncompaction cardiomyopathy and celiac disease on the development of thromboembolic events – case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):519.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.519 xml

Dražen Perkov, Majda Vrkić Kirhmajer, Ranko Smiljanić, Savko Dobrota, Vedran Premužić, Zoran Miovski, Ljiljana Banfć.
Učinak balona koji izlučuje lijek paklitaksel u liječenju aterosklerotskih lezija površinske bedrene arterije – pregled metode i privremeni rezultati.
The effect of paclitaxel drug coated balloons in the treatment of atherosclerotic lesions of the superficial femoral artery – method review and interim results.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):520.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.520 xml

Mislav Puljević, Zoran Miovski, Ljiljana Banfć, Majda Vrkić Kirhmajer, Miroslav Krpan, Krešimir Putarek, Marijan Pašalić.
Hrvatski registar bolesnika s dubokom venskom trombozom – pilot-projekt.
Croatian Registry of Patients with Deep Vein Thrombosis: A Pilot Study.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):521.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.521 xml

Majda Vrkić Kirhmajer, Ljiljana Banfć.
Vaskularni biomarkeri u kardiovaskularnoj prevenciji.
Vascular biomarkers and cardiovascular prevention.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):522.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.522 xml

Mislav Vrsalović.
Šećerna bolest: faktor rizika i prognostički čimbenik u perifernoj arterijskoj bolesti.
Diabetes – a risk factor and a prognosticator in peripheral vascular disease.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):523.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.523 xml

OSTALO / OTHER

Fatma Nihan Turhan Caglar, Nilgun Isiksacan, Ismail Biyik, Ismail Ungan, Selcuk Opan, Hulya Cebe, Ibrahim Faruk Akturk, Murat Koser, Nursel Kocamaz.
Presepsin (SCD14-ST): Could it be a novel marker for ST-elevation myocardial infarction?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):524.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.524 xml

Fatma Nihan Turhan Caglar, Nilgun Isiksacan, Ismail Biyik, Hakan Sahin, Dilay Karakozak, Fahrettin Katkat, Faruk Akturk, Nursel Kocamaz.
Serum presepsin levels in patients with decompensated heart failure.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):525.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.525 xml

Ana Jordan, Mario Sičaja, Boris Starčević.
Vrućica nepoznatog porijekla – igla u plastu sijena.
Fever of unknown origin – a needle in a haystack.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):526.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.526 xml

Ivana Jurin, Jasmina Ćatić, Željko Đurašević, Diana Rudan, Sanda Sokol Tomić, Ana Zovko.
May-Thurnerov sindrom: prikaz slučaja.
May-Thurner syndrome: a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):527.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.527 xml

Snezana Lazic, Bratislav Lazic, Maja Sipic.
Pulmonary embolism complicated by ischemic stroke.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):528.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.528 xml

Aleksandra Marković, Sandro Brusich, Alen Ružić.
Elektrokadiografske promjene i pretilost.
Electrocardiographic changes and obesity.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):529.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.529 xml

Božo Vujeva, Katica Cvitkušić Lukenda, Domagoj Mišković.
Eozinofilna kardiomiopatija s trombom u lijevoj klijetci: ima li mjesta za nove oralne antikoagulanse u liječenju?
Eosinophilic cardiomyopathy with thrombus in left ventricle: is there a place for new oral anticoagulants?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):530-531.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.530 xml

Vedran Radonić, Hrvoje Jurin, Marijana Grgić Medić.
Doprinos orijentacijskog ultrazvuka srca u dva bolesnika s akutnim zatajivanjem jetre – prikazi slučajeva.
Contribution of focused cardiac ultrasound in two patients with acute liver failure – case reports.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):532-533.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.532 xml

Mateja Sabol Pušić, Martina Magdalenić, Branko Ostrički, Mihajlo Kovačić.
Amiloidoza srca – możemo li učiniti više?
Cardiac amyloidosis – can we do more?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):534.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.534 xml

Diana Rudan, Željko Sutlić, Boris Starčević, Mario Udovičić, Sandra Jakšić-Jurinjak, Petra Vitlov.
Primarni angiosarkom srca: prikaz slučaja.
Primary cardiac angiosarcoma: a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):535.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.535 xml

Ivan Vuksan, Andrej Belančić, Luka Vranić, Nikolina Jurjević, Tamara Hlača Caput, Alen Ružić, Luka Zaputović, Teodora Zaninović Jurjević.
Epidemiološki i klinički profil bolesnica liječenih u Kliničkom bolničkom centru Rijeka s otpusnom dijagnozom takotsubo kardiomiopatije: iskustvo centra.
Epidemiological and clinical profile of the patients treated in Clinical Hospital Centre Rijeka with discharge diagnosis of takotsubo cardiomyopathy: single-centre experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):536-537.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.536 xml

Martina Zeljko, Igor Gošev, Damir Kozmar, Darko Vujanić, Zoran Legčević, Dino Bešić, Frane Paić.
Povezanost genskog polimorfizma RANK/RANKL/OPG sustava s učestalošću aortne stenoze – preliminarni podaci.
RANK/RANKL/OPG gene polymorphisms and aortic valve stenosis – preliminary dana.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):538.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.538 xml

 

 

6th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses

Ana Ljubas.
6th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):539.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.539 xml

INTENZIVNA I AKUTNA KARDIJALNA SKRB / INTENSIVE AND ACUTE CARDIAC CARE

Mihaela Ipša, Renata Čosić, Ivana Benković, Karolina Blažeković.
Primjena terapijske hipotermije u jedinici intenzivne kardiološke skrbi – naša iskustva.
Application of therapeutic hypothermia in cardiology intensive care unit – our experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):540.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.540 xml

Tamara Kos, Katarina Arbanas, Petra Radovanić, Antonija Ašperger, Ana Gluhak.
Neinvazivna mehanička ventilacija u jedinici intenzivne kardiološke skrbi – naša iskustva.
Non-invasive mechanical ventilation at cardiology intensive care unit – our experience.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):541.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.541 xml

Dubravka Memić, Kristina Gašparović.
Utjecaj steroida na srce.
Steroids impact on the heart.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):542.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.542 xml

Ljiljana Kralj, Jelena Mikulan, Tina Novak.
Akutni infarkt miokarda i čimbenici rizika u Županijskoj bolnici Čakovec.
Acute myocardial infarction and risk factors in the Čakovec County Hospital.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):543.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.543 xml

PREVENCIJSKA KARDIOLOGIJA I REHABILITACIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA / PREVENTIVE CARDIOLOGY AND REHABILITATION OF CARDIAC PATIENTS

Marija Heinrich, Kristina Galez Janevski, Gabrijela Ćurić, Mario Ivanuša.
Uloga medicinske sestre u timu kardiovaskularne rehabilitacije.
The role of the nurse in the cardiovascular rehabilitation team.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):544-545.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.544 xml

Gabrijela Ćurić, Marija Heinrich, Mario Ivanuša.
Koju ulogu ima radna terapija u programu kardiovaskularne rehabilitacije?
What is the role of occupational therapy in a cardiovascular rehabilitation program?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):546-547.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.546 xml

Žaklina Muminović, Lidija Brkljačić Mažuran, Jadranka Dražić-Balov, Srećka Glavaš Vražić, Mario Ivanuša.
Aktivan sam, dakle jesam: fizioterapijske intervencije u kardiovaskularnoj rehabilitaciji.
I am active, therefore I am: physiotherapy interventions in cardiovascular rehabilitation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):548-549.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.548 xml

Monika Tuzla, Mario Ivanuša, Žaklina Muminović, Dubravka Kruhek Leontić.
Probir anksioznosti i depresivnosti ljestvicom hospitalne anksioznosti i depresivnosti na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji.
Screening for anxiety and depression using a hospital anxiety and depression scale in outpatient cardiovascular rehabilitation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):550-551.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.550 xml

Mateja Podergajs.
The identification of health literacy – the foundation of health education of patients with coronary heart disease.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):552.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.552 xml

INVAZIVNI I NEINVAZIVNI POSTUPCI U KARDIOLOGIJI / INVASIVE AND NONINVASIVE PROCEDURES IN CARDIOLOGY

Dora Bedeničić, Jelena Tereza Čepo.
Komplikacije kod implantacije trajnog elektrostimulatora.
Complications during pacemaker implantation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):553.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.553 xml

Ivica Benko, Ivan Zeljković, Nikola Pavlović, Šime Manola, Vjekoslav Radeljić, Gordana Hursa, Sanja Keleković.
Prikaz slučaja neželjene arterijske kanulacije za vrijeme ugradnje trajnog srčanog elektrostimulatora i kardiopulmonalne reanimacije.
A case report of accidental arterial sheath placement during permanent pacemaker implantation during cardiopulmonary resuscitation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):554.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.554 xml

Ana Bognar, Vera Šilić.
Perkutano zatvaranje aurikule lijevog atrija – prevencija moždanog udara kod pacijenata s fibrilacijom atrija.
Percutaneous left atrial appendage closure – stroke prevention in patients with atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):555.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.555 xml

Martina Bunić, Marina Jelinić, Suzana Žmak, Nikolina Cvek.
Implantacija trajnog elektrostimulatora u Općoj bolnici Pula.
Pacemaker implantation in Pula General Hospital.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):556.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.556 xml

Jadranka Daskijević, Lidija Posavec.
Sestrinska skrb za pacijenta u pripremi i tijekom intervencije na perifernim arterijama transradijalnim pristupom.
The role of nurses / technicians in the Catheterization Laboratory during the peripheral interventions using transradial access.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):557.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.557 xml

Marijana Gačić, Marija Renić, Ivana Martinović, Ana Ljubas.
Zdravstvena njega kod bolesnika nakon transkateterske ugradnje aortne valvule.
Health care after transcatheter aortic valve implantation procedure.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):558.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.558 xml

Marina Klasan, Doris Ivetac, Vesna Babić.
Individualizirani pristup bolesniku sa sinkopom.
Syncope – individual patient management.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):559.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.559 xml

Marina Klasan.
Odstranjenje trajnog elektrostimulacijskog sustava srca.
Removal of permanent heart pacemaker systems.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):560.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.560 xml

Krešimir Librenjak, Karla Zubčić, Ana Martinović, Ante Anić.
Neprikladna terapija ugradbenim kardioverter defibrilatorom kao posljedica detekcije vanjske izmjenične struje.
Inappropriate therapy with implantable cardioverter defibrillator resulting from detection of external alternating current.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):561.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.561 xml

Vesna Mežnar, Andreja Kvas.
Nursing care of patients after percutaneous balloon dilation of the aortic valve.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):562.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.562 xml

Martina Osredečki, Matko Filipović, Daniel Nožarić.
Zdravstvena njega kod bolesnika s trajnim jednokomornim elektrostimulatorom srca – prikaz slučaja.
Nursing care in patient with permanent single chamber cardiac pacemaker – a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):563.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.563 xml

Martina Osredečki, Igor Ivaniček, Zrinka Paić, Ankica Josipović, Sanja Piškor.
Sestrinska skrb kod bolesnika kojima se primjenjuje perkutana koronarna intervencija uz potporu ekstrakorporalne membranske oksigenacije – prikaz slučaja.
Nursing care of the patient with percutaneous coronary intervention with extracorporeal membrane oxygenation support in interventional cardiology – a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):564.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.564 xml

Senka Pejković, Biljana Šego, Sanja Piškor, Zoran Marić.
Vrsta i učestalost komplikacija nakon perkutane koronarne intervencije te mogući predskazatelji za njihov nastanak kod bolesnika liječenih u Kliničkoj bolnici Dubrava u razdoblju od godinu dana.
The type and frequency of complications after percutaneous coronary intervention and possible predictors of their occurrence in patients treated at the University Hospital Dubrava in a period of one year.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):565.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.565 xml

Valentina Sedinić, Marina Pavlinić, Blaženka Marković, Božica Leško.
Test na nagibnom stolu u dijagnostici sinkope.
The tilt table test in syncope diagnosis.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):566.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.566 xml

Gorana Spitek, Danijela Sorić-Noršić, Vesna Vlahek, Maja Šipek.
Zbrinjavanje i rehabilitacija pacijenta nakon pothlađivanja: prikaz slučaja.
Medical care and rehabilitation of patient after hypothermia: a case report.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):567.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.567 xml

Sanda Surina, Ana Traub.
Koronarografja transradijalnim pristupom – uloga medicinske sestre.
Transradial coronary angiography – the role of the nurse.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):568.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.568 xml

Biljana Šego, Matija Vrbanić, Zoran Marić.
Uloga medicinske sestre i izazovi u desnostranoj kateterizaciji srca.
The role of nurses and challenges in right heart catheterization.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):569.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.569 xml

Đurđa Vlajković, Božica Leško, Cecilija Leporić.
Zbrinjavanje bolesnika prije i nakon intervencije na perifernim krvnim žilama transradijalnim pristupom.
Patient management before and after peripheral vascular interventions transradial access.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):570.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.570 xml

ZATAJIVANJE SRCA / HEART FAILURE

Lidija Ban, Ivana Tomašić, Božica Leško, Vesna Slonjšak.
Hipertireoza kao posljedica liječenja zatajivanja srca.
Hyperthyroidism caused by heart failure treatment.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):571.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.571 xml

Marija Čulo, Marija Renić.
Mehanička cirkulacijska potpora lijevoj klijetki.
Left ventricular assist device.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):572.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.572 xml

Ruža Evačić.
Upravljanje znakovima i simptomima kod kardiološkog pacijenta s potrebama za palijativnom skrbi koristeći pomoćne alate i smjernice.
Management of signs and symptoms in cardiac patients with need for palliative care using auxiliary tools and guidelines.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):573.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.573 xml

Stana Košćak, Luca Marković, Antonija Pejaković.
Skrb palijativnog kardiološkog bolesnika.
Palliative medical care in a cardiology patient.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):574.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.574 xml

Ivana Matoš, Sonja Kalauz.
Zdravstvena njega bolesnika s mehaničkim srcem.
Health care of patients with mechanical hearts.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):575.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.575 xml

Ružica Mrkonjić.
Srce i mehanička podrška: sinergija, antagonizam, natjecanje…
The Heart and Mechanical Support: Synergy, Antagonism, Competition…
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):576.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.576 xml

Urška Osredkar.
Nurse-led management of heart failure outpatients.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):577.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.577 xml

Nevenka Vila, Tanja Mikulandra.
Utjecaj edukacije na samozbrinjavanje bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem.
Influence of education on the self-care of patients with the chronic heart failure.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):578-579.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.578 xml

KARDIJALNA KIRURGIJA / CARDIAC SURGERY

Mijana Barišić, Ingrid Buljanović, Darija Bostijančić, Sabina Škifć.
Kvaliteta života bolesnika nakon operativne revaskularizacije miokarda.
Quality of life after surgical cardiac revascularization.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):580.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.580 xml

Dubravka Crnković, Renata Habeković.
Sigurnost bolesnika s poremećajima kognitivnih funkcija podvrgnutih kirurškoj revaskularizaciji miokarda.
Safety of patients with cognitive disorders who underwent surgical myocardial revascularization.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):581.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.581 xml

Marina Deucht, Ivana Vujeva.
Terapija visokim protokom kisika putem nazalne kanile kod kardiokirurških pacijenta s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti.
Nasal high flow oxygen therapy in patient with chronic obstructive pulmonary disease following cardiac surgery.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):582.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.582 xml

Milka Grubišić.
Transkateterska implantacija aortnog zaliska u Kliničkoj bolnici Dubrava: rezultati i uloga medicinske sestre u perioperativnom liječenju.
Transcatheter Aortic Valve Implantation in University Hospital Dubrava: Results and the Nurse’s Role in Perioperative Management.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):583.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.583 xml

Martina Kralj, Dorotea Vuk, Manuela Šola, Snježana Gašpar.
Zbrinjavanje pacijenta nakon radiofrekventne ablacije na stacionarnom odjelu.
Medical care of patients after radiofrequency ablation in an inpatient ward.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):584.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.584 xml

IZAZOVI I PERSPEKTIVE U EDUKACIJI MEDICINSKIH SESTARA / CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN THE EDUCATION OF NURSES

Ivica Matić, Asja Jelaković.
Izazovi i perspektive u obrazovanju medicinskih sestara: Erasmus+ program Europske unije.
Challenges and perspectives in nurse education: Erasmus+ EU programme.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):585.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.585 xml

ISTRAŽIVANJA U SESTRINSTVU / RESEARCH IN NURSING

Felicity Astin, J. Probyn, D. Conway, J. Greenhalgh, J. Holt, K. Marshall, J. Wright.
Optimizing informed consent for percutaneous coronary intervention: a mixed methods study.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):586.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.586 xml

Diane L. Carroll.
Using mobile technology for cardiovascular disease prevention.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):587.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.587 xml

Ivica Matić, Vesna Jureša.
Poboljšava li iskustvo međunarodne mobilnosti osjećaj koherentnosti učenika?
Does the experience of international mobility improve the sense of coherence in students?
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):588.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.588 xml

Nikolina Matić, Josipa Kern, Ivica Matić.
Značaj suvremenih komunikacijskih tehnologija u praćenju suradljivosti pacijenata oboljelih od kroničnih bolesti.
Impact of modern communication technologies in monitoring compliance of patients with chronic disease.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):589.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.589 xml

Milan Milošević, Bojana Knežević.
Zdravlje na radu i odgovarajuća radna sposobnost zdravstvenih djelatnika.
Health at work and adequate work ability of health care professionals.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):590.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.590 xml

Aleksandra Kraljević, Nikolino Žura, Martina Ćubić.
Ergonomija na radnom mjestu medicinskih sestara.
Ergonomics of the medical nurse workplace.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):591.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.591 xml

SLOBODNE TEME / FREE TOPICS

Sanda Franković, Tomislav Kovačević, Ksenija Brajković, Iva Vinduška, Božica Jurinec, Zvonimir Kralj.
Žive slike iz povijesti sestrinstva – revija povijesnih sestrinskih uniformi.
Live pictures from the history of nursing – display of historical nursing uniforms.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):592.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.592 xml

KAZALO / INDEX

Index of Authors.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):593-596.

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Anja Zaletel, Polona Knavs Vrhunec, Breda Barbič-Žagar.
Postizanje kontrole arterijskog tlaka telmisartanom i kombinacijom fiksne doze telmisartana i hidroklorotiazida.
Achieving Blood Pressure Control with Telmisartan and Fixed Dose Combination of Telmisartan and Hydrochlorothiazide.
Cardiol Croat. 2016;11(10-11):598-601.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.598 xml