Cardiologia Croatica. 2018;13(11-12):297-540.

Časopis Cardiologia Croatica je u dvobroju za studeni-prosinac 2018. godine izašao na 244 stranice. Ovaj broj sadrži proširene kongresne sažetke 12. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva i 7. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji su od 29. studenoga do 2. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Na kraju broja pročitajte sponzorirani članak o liječenju arterijske hipertenzije fiksnim kombinacijama koji sadrže blokatore reninsko-angiotenzinsko-aldosteronskog sustava.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2018;13(11-12):297-540.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):297.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):298.

 

12th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation
7th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses with International Participation
November 29 – December 2, 2018 / Hotel The Westin, Zagreb, Croatia

 

12th CONGRESS OF THE CROATIAN CARDIAC SOCIETY with International Participation

Organizacijski odbori / Organizing Committees.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):299.

Davor Miličić.
12th CONGRESS OF THE CROATIAN CARDIAC SOCIETY with International Participation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):300.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.300

Akutni koronarni sindrom / Acute coronary syndromes

Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Filip Lončarić, Petra Mjehović, Dorja Sabljak, Antonija Mišković, Dominik Oroz, Ines Vinković, Vedrana Vlahović, Grgur Salai, Saša Pavasović, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Utjecaj rane primjene statina na unutarbolničku smrtnost te smrtnost nakon jednogodišnjeg praćenja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom: iskustva iz Hrvatskog ogranka registra ISACS-CT.
The influence of early statin administration on in-hospital and 1-year mortality after acute coronary syndrome: experience from the Croatian branch of the ISACS-CT registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):301-302.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.301

Jozica Šikić, Ante Pašalić, Jasna Čerkez Habek, Tea Friščić, Datio Gulin, Edvard Galić.
Moždani udar, akutni koronarni sindrom i mišićna hipotrofija kao posljedica hiperhomocisteinemije.
Stroke, acute coronary syndrome and muscle hypothrophy as a consequence of hyperhomocysteinemia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):303.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.303

Vera Slatinski, Ante Pašalić, Tea Friščić, Marko Perčić, Zrinka Planinić, Jozica Šikić, Edvard Galić.
Kako elevacija ST-segmenta u aVR korelira s okluzijom debla lijeve koronarne arterije.
How ST-segment elevation in aVR corelates with occlusion in the left main coronary artery.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):304.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.304

Saša Pavasović, Peter Louis Amaduzzi, Dora Fabijanović, Petra Mjehović, Filip Lončarić, Edina Cenko, Olivia Manfrini, Zorana Vasiljevic, Sasko Kedev, Lina Badimon, Davor Miličić, Raffaele Bugiardini.
Kratkoročni ishodi u bolesnika starijih od 75 godina s akutnim koronarnim sindromom bez elevacije ST-segmenta liječenih perkutanom koronarnom intervencijom: izvješće iz Registra ISACS-TC.
Short term outcomes in the elderly patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes undergoing early percutaneous coronary intervention: a report from the ISACS-TC registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):305-306.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.305

Zrinka Planinić, Ante Pašalić, Tea Friščić, Marko Perčić, Dario Gulin, Leon Adrović, Jozica Šikić.
Intenzivirana terapija statinima u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom: postižemo li ciljne vrijednosti?
High-intensity statin therapy in patients with acute coronary syndrome: is it enough to achieve target values?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):307-308.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.307

Filip Puškarić, Maja Čikeš, Zvonimir Ostojić, Marijan Pašalić, Ivo Planinc, Joško Bulum, Davor Miličić.
Rizični čimbenici za akutni infarkt miokarda s elevacijom ST-segmenta u mladih bolesnika.
Risk factors for acute ST-segment elevation myocardial infarction in young patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):309-310.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.309

Dorja Sabljak, Filip Lončarić, Petra Mjehović, Antonija Mišković, Dominik Oroz, Ines Vinković, Vedrana Vlahović, Grgur Salai, Saša Pavasović, Nina Jakuš, Dora Fabijanović, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Unutarbolnički i ishodi nakon jedne godine praćenja u bolesnika s akutnim infarktom miokarda bez elevacije ST-segmenta liječenih perkutanom koronarnom intervencijom unutar 24 sata, odgođenom perkutanom koronarnom intervencijom ili optimalnom medikamentnom terapijom: iskustva iz Hrvatskog ogranka registra ISACS-CT.
The outcomes in patients with acute non-ST elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention within 24h after onset, delayed percutaneous coronary intervention or optimal medical therapy at initial hospitalization and during oneyear follow-up: the experience from the Croatian branch of the ISACS-CT Registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):311-312.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.311

Kronična koronarna bolest/Chronic coronary artery disease

Davor Barić, Daniel Unić, Robert Blažeković, Željko Sutlić, Bojan Biočina, Igor Rudež.
Višestruka arterijska revaskularizacija miokarda korištenjem radijalne arterije: 20 godina iskustva.
Arterial myocardial revascularization using the radial artery: 20 years of experience.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):313.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.313

Damir Fabijanić.
Novi pokazatelji aritmogenog rizika (Tp-e interval; Tp-e/QT omjer): elektrofiziološke postavke i moguća primjena.
Novel indicators of arrhythmogenic risk (Tp-e interval; Tp-e/QT ratio): electrophysiological bases and possible application.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):314.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.314

Helena Jerkić, Zrinka Sertić, Mladen Knotek, Tajana Filipec Kanižaj, Mario Stipinović, Darko Počanić, Damir Kozmar, Tomislav Letilović.
Kardiovaskularni rizični čimbenici i neželjeni kardiovaskularni događaji nakon transplantacije jetre i bubrega.
Cardiovascular risk profile and adverse events in renal and liver transplant recipients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):315.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.315

Vedran Đambić, Ivica Bošnjak, Aleksandar Kibel.
Odnos SYNTAX score II s nalazima lipidograma i urata i prisustvom šećerne bolesti u bolesnika s višežilnom koronarnom bolesti srca.
The correlation between SYNTAX score II and lipid panel and uric acid test results and diabetes mellitus in patients with multivessel coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):316.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.316

Tomislav Letilović, Luka Perčin, Vedran Radonić, Goran Kurdija, Damir Kozmar, Darko Počanić, Mario Stipinović, Ivana Jurin, Hrvoje Gašparović, Helena Jerkić.
Učestalost i rizični čimbenici neželjenih kardiovaskularnih ishoda u bolesnika koji čekaju na kardiokirurški zahvat.
Frequency and risk factors of adverse cardiovascular events in patients awaiting cardiac surgery.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):317.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.317

Aritmologija i elektrostimulacija srca/Arrhythmology and electrostimulation

Ante Anić, Toni Brešković, Zrinka Jurišić, Ante Borovina, Mihajlo Lojpur, Dubravka Kocen, Denis Nenadić, Cristian Bulat, Ivica Vuković, Darko Duplančić.
Perkutani epikardni pristup za ablaciju ventrikularne tahikardije u bolesnika sa strukturnom bolesti srca – pregled serije bolesnika iz Kliničkog bolničkog centra Split.
Percutaneous epicardial approach for ventricular tachycardia ablation in patients with structural heart disease – case series presentation form University Hospital Centre Split.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):318.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.318

Emir Becirovic, Ammar Brkic, Esad Brkic, Amira Kusljugic, Edita Sijercic, Hazim Tulumovic, Denis Mrsic, Daniela Loncar.
The efficiency of electrocardioversion-induced rhythm restoration performed in University Clinical Center Tuzla.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):319.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.319

Edin Begić, Enisa Hodžić, Zijo Begić.
A diagnostic and therapeutic approach towards the Brugada syndrome – Bosnian and Herzegovinian experience.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):320.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.320

Lada Bradić, Martina Lovrić Benčić, Marija Peremin.
Učestala atrijska ekstrasistolija kao pokazatelj neotkrivene fibrilacije atrija u bolesnika s moždanim udarom.
Frequent premature atrial complexes as a marker of occult atrial fibrillation in patients with stroke.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):321.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.321

Ammar Brkić, Emir Bećirović, Tarik Brkić, Esad Brkić, Denis Mršić, Amila Jašarević, Majda Skokić.
Supraventricular tachycardia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):322.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.322

Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček, Krešimir Gabaldo, Ivica Dunđer, Božo Vujeva, Đeiti Prvulović, Antonija Raguž, Ivan Bitunjac, Blaženka Miškić, Anto Lukenda.
Otapanje tromba u aurikuli lijevog atrija dabigatranom nakon neuspjelog liječenja rivaroksabanom.
Resolution of left atrial appendage thrombus with dabigatran after unsuccessful therapy with rivaroxaban.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):323.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.323

Petra Grubić Rotkvić, Petar Pekić, Dario Gulin, Jozica Šikić, Tea Friščić, Gordana Sičaja, Hrvoje Budinčević.
Višestruki uzroci stečene QT prolongacije i torsades de pointes: prikaz slučaja.
Concomitant risk factors for acquired QT prolongation and torsades de pointes: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):324-325.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.324

Ivana Jurin, Tomislava Bodrožić Džakić Poljak, Ana Jordan, Jasmina Ćatić, Irzal Hadžibegović.
Jesu li bodovne procjene rizika ujedno i dobri prediktori progresije fibrilacije atrija?
Predicting atrial fibrillation progression: risk scores and useful corrections.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):326.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.326

Ivana Jurin, Jasmina Ćatić, Sanda Sokol Tomić, Anđela Jurišić, Ana Jordan, Diana Rudan, Irzal Hadžibegović.
Žene i fibrilacija atrija – slijedimo li trendove u svijetu?
Atrial fibrillation in women – are we following global trends?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):327.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.327

Ivo Božić, Zrinka Jurišić, Josip Kedžo, Ante Anić, Toni Brešković, Marina Jurić Paić, Ivan Pletikosić.
Ishodi resinkronizacijskog liječenja zatajivanja srca u Kliničkom bolničkom centru Split.
The outcomes of cardiac resychronization therapy in University Hospital Centre Split.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):328.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.328

Ante Anić, Toni Brešković, Zrinka Jurišić, Ante Borovina, Ivica Vuković, Darko Duplančić.
Ablacija supraventrikulskih kružnih tahikardija bez korištenja fluoroskopije – zero fluoro: prikaz serije slučajeva iz Kliničkog bolničkog centra Split.
Ablation for supraventricular reentrant tachycardias without using X ray fluoroscopy –»zero fluoro« case series presentation from University Hospital Centre Split.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):329.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.329

Zrinka Jurišić, Josip Kedžo, Ivan Pletikosić, Marina Jurić Paić, Toni Brešković.
Zastoj srca nakon konzumiranja marihuane: prikaz slučaja.
Cardiac arrest following cannabis use: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):330.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.330

Josip Katić, Ante Anić, Toni Brešković, Zrinka Jurišić, Ante Borovina, Tanja Kovačević, Davor Petrović.
Ablacija WPW sindroma u 12-godišnjeg dječaka bez korištenja fluoroskopije X zrakama.
Ablation for WPW syndrome in a 12-year-old boy without using X ray fluoroscopy.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):331.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.331

Josip Kedžo, Zrinka Jurišić, Toni Brešković, Marina Jurić Paić, Ivan Pletikosić.
Cefalična venotomija kao prvi pristup kod ugradnje dvokomornih elektrostimulatora srca.
Cephalic cut-down as preferred approach for dual chamber pacemaker implantation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):332.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.332

Ena Kurtić, Matija Marković, Karlo Novačić, Gabrijela Perić Marković, Tomislav Meštrović, Ivica Premužić Meštrović.
Embriološki čimbenici u razvoju aritmije iz regije sinus-atrijskoga čvora.
Embryological factors in the development of arrhythmia originating in the sinus-atrial node region.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):333.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.333

Richard Matasić, Davor Radić, Davor Puljević, Vedran Velagić.
Elektrostimulacija srca putem Hisova snopa u bolesnice s kongenitalnim totalnim atrioventrikulskim blokom – nova metoda elektrostimulacije.
His bundle pacing in a patient with congenital total atrioventricular block – a new method of pacing.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):334.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.334

Mijo Meter, Ante Anić, Toni Brešković, Zrinka Jurišić, Ante Borovina.
Ablacija supraventrikularne tahikardije kod trudnica bez uporabe rendgenske fluoroskopije: prikaz slučaja.
Ablation for supraventricular tachycardia in a pregnant woman without using X-ray fluoroscopy: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):335.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.335

Vera Slatinski, Ante Pašalić, Petar Pekić, Marko Perčić, Tea Friščić, Zrinka Planinić, Vjekoslav Radeljić, Dijana Delić-Brkljačić, Edvard Galić.
Kongenitalni totalni atrioventrikularni blok u odrasle osobe.
Congenital complete atrioventricular block in an adult.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):336.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.336

Dubravko Petrač.
Interferencija fibrilacije atrija s terapijom za zatajivanje srca.
Interference of atrial fibrillation with heart failure therapy.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):337.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.337

Ivica Premužić Meštrović, Matija Marković, Ena Kurtić, Damir Kozmar, Mario Stipinović, Tomislav Letilović, Helena Jerkić, Maro Dragičević, Darko Vujanić, Darko Počanić, Stjepan Kranjčević.
Elektrofiziološko liječenje u srčanom zatajivanju: iskustvo jednog centra.
Ablation therapy in heart failure: a single centre experience.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):338.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.338

Mislav Puljević, Ivica Šafradin, Borka Pezo Nikolić, Richard Matasić, Vedran Velagić, Martina Lovrić Benčić, Miroslav Krpan, Davor Puljević.
Kasna perforacija miokarda nakon ugradnje jednokomornog elektrostimulatora srca.
Late myocardium perforation following single-chamber pacemaker implantation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):339.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.339

Davor Radić, Borka Nikolić Pezo, Richard Matasić, Mislav Puljević, Miroslav Krpan, Davor Puljević, Davor Miličić, Vedran Velagić.
Bolesnik sa sinkopom i “skrivenim” dugim QT intervalom.
Patient with syncope and “hidden” long QT syndrome.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):340.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.340

Damir Raljević, Vesna Pehar Pejčinović, Viktor Peršić, Karlo Stanić.
Paroksizmalni atrioventrikularni blok: prikaz bolesnika.
Paroxysmal atrioventricular block: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):341.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.341

Mario Stipinović, Darko Počanić, Matija Marković, Sofiya Andreykanich, Tomislav Letilović, Ivica Premužić Meštrović, Ena Kurtić, Bojana Aćamović Stipinović, Helena Jerkić.
Smrtnost i učestalost malignih aritmija u bolesnika s dilatativnom kardiomiopatijom i implantabilnim kardioverter defibrilatorima u primarnoj i sekundarnoj prevenciji.
Mortality and incidence of malignant arrhythmias in patients with dilated cardiomyopathy and implantable cardioverter defibrillator in primary and secondary prevention.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):342.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.342

Vedran Velagić, Mia Dubravčić, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Richard Matasić, Miroslav Krpan, Martina Lovrić-Benčić, Davor Puljević, Davor Miličić.
Rezultati kateterske ablacije malignih ventrikulskih aritmija u bolesnika sa strukturnom bolesti srca.
Results of catheter ablation of malignant ventricular arrhythmias in patients with structural heart disease.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):343.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.343

Vedran Velagić, Mia Dubravčić, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Richard Matasić, Miroslav Krpan, Martina Lovrić-Benčić, Davor Puljević, Davor Miličić.
Ponovljene procedure nakon prve izolacije plućnih vena – usporedba ablacije drugom generacijom kriobalona i naprednih katetera s radiofrekventnom energijom.
Repeated procedures following first pulmonary vein isolation – comparison of second generation cryoballoon and advanced radiofrequency catheters.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):344.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.344

Vedran Velagić, Davor Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Davor Miličić.
Prvi slučaj perkutane epikardijalne ablacije ventrikulske tahikardije u bolesnika sa strukturnom bolesti srca u Republici Hrvatskoj.
The first case of epicardial ablation of ventricular tachycardia in a patient with structural heart disease in the Republic of Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):345.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.345

Vedran Velagić, Domagoj Kardum, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Richard Matasić, Miroslav Krpan, Martina Lovrić-Benčić, Davor Puljević, Davor Miličić.
Redukcija doze zračenja kod ablacije fibrilacije atrija drugom generacijom kriobalona – 3D rotacijska angiografija kao prijeproceduralna metoda oslikavanja.
X ray dosage reduction in the setting of second generation cryoballoon ablation – 3d rotational angiography for preprocedural imaging before atrial fibrillation ablation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):346.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.346

Ivan Zeljković, Nikola Pavlović, Krešimir Kordić, Nikola Kos, Ivica Benko, Karlo Golubić, Kristijan Đula, Diana Delić-Brkljačić, Vjekoslav Radeljić, Šime Manola, Nikola Bulj.
Mehanika atrijskih aurikula i površina ušća gornje šuplje vene utvrđene 3D transezofagijskom ehokardiografijom u predviđanju recidiva fibrilacije atrija nakon izolacije plućnih vena.
Mechanics of atrial appendages and superior vena cava area assessed by transesophageal echocardiography in prediction of atrial fibrillation recurrence after pulmonary vein isolation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):347.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.347

Zatajivanje srca/Heart failure

Josip Anđelo Borovac, Joško Božić, Zora Sušilović Grabovac, Anteo Bradarić, Andrija Matetić, Katarina Novak, Duška Glavaš.
Profil godišnjeg rizika za ishemijski moždani udar/krvarenje određen CHA2DS2-VASc/HAS-BLED zbrojem te cirkulirajuće razine hstroponina I i NT-proBNP-a kod prijema akutno dekompenziranih bolesnika sa zatajivanjem srca i fibrilacijom atrija.
The annual risk profile for ischemic stroke/bleeding determined by CHA2DS2-VASc/HAS-BLED score and circulating levels of hs-troponin I and NT-proBNP at admission of patients with acutely decompensated heart failure and atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):348-349.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.348

Josip Anđelo Borovac, Joško Božić, Daniela Šupe Domić, Zora Sušilović Grabovac, Duška Glavaš.
Cirkulirajuće razine katestatina su značajno više u ishemijskoj u odnosu na neishemijsku etiologiju kardiomiopatije u bolesnika sa zatajivanjem srca: uloga katestatina kao kompenzatornog biljega neurohumoralne aktivacije.
Circulating levels of catestatin are significantly higher in heart failure patients with ischemic vs. non-ischemic cardiomyopathy: the role of catestatin as a compensatory marker of neurohumoral activation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):350-351.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.350

Ivica Bošnjak, Dražen Bedeković.
Biomarkeri u zatajivanju srca.
Biomarkers in heart failure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):352.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.352

Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić, Dario Gulin.
Balneoterapija kod bolesnika s reduciranom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke.
Balneotherapy in patients with compromised left ventricular function.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):353.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.353

Ivo Darko Gabrić, Ivana Tomašić, Karlo Golubić, Matias Trbušić, Jasna Čerkez Habek, Diana Delić-Brkljačić.
Utjecaj anemije na ponovne hospitalizacije bolesnika sa zatajivanjem srca i sistoličkom disfunkcijom lijeve klijetke.
The influence of anemia on repeated hospitalization in patients with heart failure and left ventricular systolic disfunction.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):354.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.354

Duška Glavaš, Davor Miličić, Katarina Novak, Josip Anđelo Borovac.
Registri u zatajivanju srca: od EuroHeart Failure Survey do Hrvatskog registra zatajivanja srca i Heart Failure III registra.
Heart failure registries: from EuroHeart Failure Survey to Croatian Heart Failure Registry and Heart Failure III Registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):355.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.355

Dario Gulin, Jasna Čerkez Habek, Zrinka Planinić, Leon Adrović, Jozica Šikić.
Značajno poboljšanje funkcije srca nakon primjene sakubitril/valsartana u zatajivanju srca kod bolesnika nakon transplantacije srca.
Significant improvement of cardiac performance using sacubitril/valsartan in heart failure patient after heart transplantation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):356.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.356

Irzal Hadžibegović, Ante Lisičić, Petra Vitlov, Boris Starčević.
Uspješna resinkronizacija u bolesnika s lijevom ventrikularnom ne-kompakcijskom kardiomiopatijom: prikaz slučaja.
Successful cardiac resynchronization therapy in a young patient
with left ventricular non-compaction cardiomyopathy: a case report.

Cardiol Croat. 2018;13(11-12):357.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.357

Nina Jakuš, Jasper J. Brugts, Philippe Timmermans, Anne-Catherine Pouleur, Pawel Rubis, Emeline Van Craenenbroeck, Edvinas Gaizauskas, Sebastian Grundmann, Stephania Paolillo, Eduardo Barge-Caballero, Domenico D’Amario, Aggeliki Gkouziouta, Ivo Planinc, Jesse F. Veenis, Laura Houard, Katarzyna Holcman, Arno Gigase, Bojan Biočina, Hrvoje Gašparović, Lars H. Lund, Andreas Flammer, Frank Ruschitzka, Davor Miličić, Maja Čikeš.
Učinkovitost terapije kardiovaskularnim implantabilnim elektroničkim uređajima s defibrilatorskom komponentom ovisno o strategiji liječenja mehaničkom srčanom crpkom: podatci iz Registra PCHF-VAD.
Effectiveness of cardiovascular implantable electronic devices with a defibrillator component therapy according to ventricular assist device implant strategy: data from the PCHF-VAD registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):358-360.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.358

Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Marijan Pašalić, Hrvoje Gašparović, Jure Samardžić, Ivo Planinc, Maja Čikeš, Daniel Lovrić, Hrvoje Jurin, Nina Jakuš, Dora Fabijanović, Davor Miličić.
Utjecaj poslijetransplantacijske ishemijsko-reperfuzijske ozljede i staničnog odbacivanja na razvoj vaskulopatije presatka.
Influence of post-transplant ischemia-reperfusion injury and cellular rejection on the development of cardiac allograft vasculopathy.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):361-362.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.361

Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Marijan Pašalić, Daniel Lovrić, Jure Samardžić, Maja Čikeš, Hrvoje Jurin, Ivo Planinc, Nina Jakuš, Dora Fabijanović, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić.
Citomegalovirusna infekcija nakon transplantacije srca.
Cytomegalovirus infection after heart transplantation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):363.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.363

Vjeran Nikolić Heitzler.
Digoksin u terapiji zatajivanja srca, zastario ili još uvijek koristan?
Digoxin for heart failure, obsolete or still useful?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):364-365.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.364

Marijan Pašalić, Jure Samardžić, Boško Skorić, Maja Čikeš, Jana Ljubas Maček, Daniel Lovrić, Hrvoje Jurin, Davor Miličić.
Važnost funkcije trombocita u sekundarnoj plućnoj hipertenziji uzrokovanoj kroničnim sistoličkim popuštanjem srca.
Significance of platelet function in pulmonary hypertension secondary to chronic systolic heart failure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):366-367.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.366

Marko Perčić, Vera Slatinski, Ante Pašalić, Tea Friščić, Zrinka Planinić, Jozica Šikić, Edvard Galić.
Sakubitril/valsartan u bolesnika s dominatno desnostranim zatajivanjem srca.
Sacubitril/valsartan in patient with dominant right-sided heart failure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):368.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.368

Vedran Pašara, Marijan Pašalić, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Ivo Planinc, Maja Čikeš, Jana Ljubas Maček, Jure Samardžić, Hrvoje Jurin, Daniel Lovrić, Renata Žunec, Marija Burek Kamenarić, Ivica Šafradin, Davor Miličić, Boško Skorić.
Uspješno liječenje kardiogenog šoka uzrokovanog miješanim akutnim stanično- i protutijelima-posredovanim odbacivanjem srčanog presatka.
Successful treatment of cardiogenic shock caused by mixed acute cellular- and antibody-mediated cardiac allograft graft rejection.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):369-370.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.369

Boško Skorić, Dora Fabijanović, Marijan Pašalić, Nina Jakuš, Mia Dubravčić, Maja Čikeš, Jana Ljubas Maček, Jure Samardžić, Hrvoje Jurin, Ivo Planinc, Daniel Lovrić, Renata Žunec, Marija Burek Kamenarić, Ivana Ilić, Višnja Ivančan, Hrvoje Gašparović, Bojan Biočina, Davor Miličić.
Protutijelima posredovano odbacivanje srčanog presatka: iskustvo jednog centra.
Antibody-mediated rejection in heart transplant patients: a single centre experience.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):371-372.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.371

Vera Slatinski, Dario Gulin, Zrinka Planinić, Ante Pašalić, Tea Friščić, Marko Perčić, Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić.
Dijagnostički izazovi u liječenju bolesnika s kardiogenim šokom uzrokovanim lajmskom bolešću.
Diagnostic challenges in treating patient with cardiogenic shock caused by Lyme disease.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):373.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.373

Tomo Svaguša, Boris Starčević, Diana Rudan.
Amiloidoza srca, jesmo li je zaboravili?
Cardiac amyloidosis, did we forget it?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):374.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.374

Maja Šipić, Snežana Lazić, Biljana Krdžić, Slavica Pajović, Kristina Bulatović.
Raynaud’s phenomenon and pulmonary arterial hypertension: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):375.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.375

Mario Udovičić, Sandra Jakšić Jurinjak, Vanja Ivanović Mihajlović, Hrvoje Falak, Boris Starčević.
Hospitalizacije zbog zatajivanja srca u Kliničkoj bolnici Dubrava u razdoblju od 2007. do 2016. godine.
Heart failure hospitalizations in University Hospital Dubrava 2007-2016.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):376.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.376

Lea Skorup, Ivana Grgić Romić, Nikolina Jurjević, Valentina Obadić, Ana Valković, Mihaela Paušić, Alen Ružić, Teodora Zaninović Jurjević, Luka Zaputović.
Naš komadić neba: kakvi su bolesnici koje hospitaliziramo zbog zatajivanja srca u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
Our piece of heaven: what are hospitalized heart failure patients like in University Hospital Centre Rijeka.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):377.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.377

Bolesti srčanih zalistaka/Valvular heart disease

Paloma Horjinec, Francisc Ludvig Horjinec.
MASS phenotype and oral abnormalities.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):378.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.378

Ivana Jurin, Josip Varvodić, Dubravka Šušnjar, Irzal Hadžibegović, Tomo Svaguša, Tomislav Letilović, Stipe Radoš, Nino Tičinović, Jasenka Grgurić, Frane Paić, Igor Rudež.
Smanjenje mase lijeve klijetke i globalne longitudinalne deformacije u bolesnika s teškom aortnom stenozom tri mjeseca nakon zamjene aortne valvule.
Reversal of left ventricular mass and global longitudinal strain in patients with severe aortic valve stenosis at three-month follow-up after aortic valve surgery replacement.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):379.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.379

Zrinka Sertić, Tomislav Letilović, Mladen Knotek, Tajana Filipec Kanižaj, Mario Stipinović, Darko Počanić, Helena Jerkić.
Povezanost ehokardiografskog nalaza prije transplantacije s postoperativnim ishodima nakon transplantacije jetre i bubrega.
Preoperative echocardiographic findings and posttransplant outcomes in liver and kidney transplant patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):380.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.380

Dubravka Šipuš, Vlatka Rešković Lukšić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Endokarditis umjetnih zalistaka – učestaliji od očekivanja.
Prosthetic valve endocarditis – more frequent than expected.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):381.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.381

Daniel Unić.
Kirurška zamjena aortnog zaliska u eri u transkateterske implantacije aortnog zaliska: ostaju li kirurzi bez posla?
Surgical aortic valve replacement in the era of transcatheter aortic valve implantation: are cardiac surgeons going out of business?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):382.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.382

Igor Rudež, Josip Varvodić, Davor Barić, Daniel Unić, Savica Gjorgjievska, Marko Kušurin, Ivana Jurin, Nikola Bulj.
Rekonstrukcija korijena aorte uz prezervaciju zalistka i ugradnju ekstraaortnog prstena.
Remodeling technique of aortic valve repair with root replacement and extraaortic ring implantation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):383.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.383

Nove smjernice ESC-a/New ESC guidelines

Diana Delić-Brkljačić.
Kardiovaskularne bolesti u trudnoći: najvažnije poruke novih smjernica.
Cardiovascular diseases in pregnancy: the most important messages of the new guidelines.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):384.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.384

Diana Rudan, Hrvojka Marija Zeljko.
Razlike između Smjernica National Institute for Health and Care Excellence i European Society of Cardiology u dijagnostičkoj obradi bolova u prsnom košu i stabilne koronarne bolesti srca.
Differences between National Institute for Health and Care Excellence and European Society of Cardiology guidelines in the diagnosis of chest pain and stable coronary artery disease.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):385.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.385

Dijabetes i kardiovaskularna protekcija/Diabetes and cardiovascular protection

Martina Matovinović, Kristina Gašparović, Dubravka Memić, Lada Bradić, Rea Levicki, Ivana Vukovac Šokec, Martina Lovrić Benčić.
Povezanost antropometrijskih i kardiometaboličkih parametara u adipoznih bolesnika.
Relationship between anthropometric and cardiometabolic parameters in adipose patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):386.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.386

Arterijska hipertenzija/Arterial hypertension

Nirvana Šabanović Bajramović, Lejla Brigić.
Correlation of 25(OH)D serum levels and hypertension in acute myocardial infarction.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):387.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.387

Intervencijska kardiologija/Interventional cardiology

Nikola Bakracheski, Dejan Mancheski, Elena Kovacheska, Jasmina Spaseska, Deni Razmoski.
Bilateral radial access for chronic total occlusion recanalization.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):388.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.388

Nikola Bakracheski, Elena Kovacheska, Dejan Mancheski, Deni Razmoski, Jasmina Spaseska.
How not to approach coronary bifurcation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):389.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.389

Irzal Hadžibegović, Mario Sičaja, Ognjen Čančarević, Miroslav Raguž, Boris Starčević.
Anomalna polazišta koronarnih arterija u akutnom koronarnom sindromu: važnost primjerene kanulacije.
Anomalous origin of culprit coronary artery in acute coronary syndromes: importance of cannulation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):390.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.390

Irzal Hadžibegović, Mario Sičaja, Ognjen Čančarević, Aleksandar Blivajs, Tomo Svaguša, Boris Starčević.
Perkutane intervencije u kroničnim okluzijama: iskustva jednog centra s hibridnim pristupom.
Percutaneous coronary intervention in chronic total occlusions: single centre experience with hybrid approach.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):391.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.391

Tomislav Krčmar, Nikola Kos.
Nova generacija stentova s otpuštanjem lijeka u liječenju kompleksnih lezija koronarnih arterija.
New generation drug eluting stents in complex coronary interventions.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):392.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.392

Zvonimir Ostojić, Marijan Pašalić, Joško Bulum.
Zatajenje ciljne lezije nakon perkutane koronarne intervencije – rezultati Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Target lesion failure after percutaneous coronary intervention – results from University Hospital Centre Zagreb.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):393.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.393

Boris Starčević, Petra Vitlov, Ante Lisičić, Ognjen Čančarević, Irzal Hadžibegović, Aleksandar Blivajs.
Kliničko iskustvo rotacijske aterektomije u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Clinical experience with rotational atherectomy in University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):394.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.394

Boris Starčević, Aleksandar Blivajs, Irzal Hadžibegović, Petra Vitlov.
Iskustva s intravaskularnim metodama procjene lezija u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Experience with intravascular stenosis assessment in University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):395.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.395

Matias Trbušić, Ivo Darko Gabrić, Ozren Vinter.
Perkutana koronarna intervencija u bolesnika s uznapredovalim stadijem zatajivanja srca.
Percutaneous coronary intervention in patients with advanced heart failure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):396.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.396

Petra Vitlov, Ante Lisičić, Aleksandar Blivajs, Hrvoje Falak, Mario Udovičić, Boris Starčević.
Rotablacija u akutnom infarktu miokarda bez elevacije ST-segmenta: prikaz slučaja.
Rotational atherectomy in acute non-ST-segment elevation myocardial infarction: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):397.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.397

Prirođene bolesti srca u odraslih/GUCH

Kristina Gašparović, Margarita Brida, Kristina Marić Bešić, Željko Baričević, Maja Hrabak Paar, Darko Anić, Maja Strozzi.
Tromboza biološkog plućnog zaliska u bolesnice s prirođenom greškom srca na terapiji rivaroksabanom zbog paroksizmalne fibrilacije atrija.
Thrombosis of biological pulmonary valve in a grown-up congenital heart disease patient treated with rivaroxaban for atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):398.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.398

Ehokardiografija, MSCT, MR/Echocardiography, MSCT, MRI

Vedrana Baraban, Kristina Kovačević Stranski, Grgur Dulić, Igor Lekšan, Livija Sušić.
Autoimune bolesti i tumorska masa lijevog atrija – ishod i moguće poveznice.
Autoimmune disease and left atrium tumor – outcome and possible connection.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):399.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.399

Marko Boban.
Omjer sistoličkog volumena u terminalnoj dijastoli s površinom lijevog atrija predstavlja dobar dijagnostički pokazatelj sistoličke disfunkcije kod bolesnika s neishemijskom kardiomiopatijom.
Ratio of end systolic volume over left atrial area is a respectable yardstick of systolic impairment in non-ischemic cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):400.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.400

Marko Boban.
Magnetna rezonancija srca u neishemijskim kardiomiopatijama.
Cardiac magnetic resonance in non-ischemic cardiomyopathies.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):401.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.401

Mia Dubravčić, Daniel Lovrić, Marijan Pašalić, Vlatka Rešković Lukšić, Kristina Gašparović, Dejan Došen, Jana Ljubas Maček, Zvonimir Ostojić, Marija Brestovac, Davor Miličić, Jadranka Šeparović Hanževački.
Utječe li arterijska hipertenzija na regionalni 2D „strain“ u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom bez ST elevacije?
Influence of arterial hypertension on regional 2D strain analysis in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):402-403.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.402

Ana Fabris.
4D strain u dijagnostici plućne embolije: prikaz slučaja.
4D strain in pulmonary embolism diagnostics: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):404-405.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.404

Ana Fabris, Mila Jakovljević.
Kvantitativna procjena stres ehokardiografije s fizičkim opterećenjem: primjena i ograničenja.
Quantitative assessment of exercise stress echocardiography: application and limits.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):406-407.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.406

Fatmir Ferati, Anida Ferati, Mentor Karemani.
Two-dimensional left atrial and left ventricular function in asymptomatic diabetic patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):408.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.408

Vilim Kalamar, Peter Chapman, Julian Elford, Jade Fleet, Alison Wright.
Radiation dose audit at Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust’s computed tomography coronary angiography clinical service.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):409-410.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.409

Filip Lončarić, Maciej Marciniak, Joao Filipe Fernandes, Loredana Nunno, Laura Sanchis, Bart Bijnens, Marta Sitges.
Basal septal hypertrophy in patients with hypertension: a non-invasive assessment of segmental myocardial work with left ventricular pressure-strain relations.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):411-412.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.411

Vesna Pehar-Pejčinović, Viktor Peršić.
Role of magnetic resonance in cardiology.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):413.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.413

Vesna Pehar-Pejčinović, Viktor Peršić, Vedran Buršić, Rajko Miškulin, Iva Uravić Bursać, Marijana Rakić, Dijana Travica Samsa, Damir Raljević, Luka Rotkvić.
Neočekivano ili možda (ipak) ne: prikaz slučaja.
Unexpected or maybe not: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):414.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.414

Alma Sijamija, Nermir Granov, Omer Perva, Nedžad Hadžić.
Secondary cardiac tumor.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):415.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.415

Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija/Cardiovascular prevention and rehabilitation

Emir Becirovic, Ammar Brkic, Esad Brkic, Tarik Brkic, Ermina Mujanovic, Amir Becirovic, Semir Hadzic, Amila Jasarevic, Majda Skokic, Esref Becirovic.
Rehabilitation of patient suffering from myocardial infarction: the importance of physical training.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):416.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.416

Duško Cerovec, Nenad Lakušić, Dora Cerovec.
Standardi u rehabilitaciji kardioloških bolesnika.
Standards in cardiac rehabilitation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):417.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.417

Kristina Gašparović, Martina Lovrić-Benčić.
Epikardijalno masno tkivo u koronarnoj bolesti srca i fibrilaciji atrija.
Epicardial fat in coronary artery disease and atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):418.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.418

Karlo Golubić.
Uloga acetilsalicilatne kiseline u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
The role of aspirin in primary prevention of cardiovascular diseases.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):419.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.419

Mario Ivanuša, Gabrijela Ćurić, Dubravka Kruhek Leontić, Ana Katušić, Stipe Drmić.
Primjena receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u ambulantnu kardiovaskularnu rehabilitaciju: početna iskustva.
Application of receptive music therapy in patients involved in outpatient cardiovascular rehabilitation: initial experience.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):420-421.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.420

Mario Ivanuša.
Personalizirana ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija: put za povratak joie de vivre.
Personalized outpatient cardiovascular rehabilitation: a pathway to restore joie de vivre.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):422-423.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.422

Gordana Kamenečki.
Kako su tip ličnosti i koronarno rizično ponašanje povezani s koronarnom bolesti srca i što se mijenja nakon stacionarne kardiološke rehabilitacije.
How are personality types and risky behavior associated with coronary artery disease and what changes after stationary cardiac rehabilitation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):424.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.424

Ino Kermc, Danko Relić, Milan Milošević, Zlata Ožvačić-Adžić, Richard J. Schuster, Venija Cerovečki.
Procjena primjene smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj.
Evaluating guideline applicaion for the prevention of cardiovascular diseases in Croatian family practice.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):425.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.425

Nikola Kos, Vjekoslav Radeljić, Diana Delić-Brkljačić.
Kontroverze kriptogenog moždanog udara.
Cryptogenic stroke controversy.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):426.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.426

Verica Kralj, Petra Čukelj, Ivana Brkić Biloš, Krunoslav Capak.
Porezna politika na nezdrave ili štetne proizvode – učinkovita javnozdravstvena intervencija u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
Taxation policy for unhealthy or harmful products – Cost-effective public health intervention in cardiovascular disease prevention.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):427.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.427

Marina Njegovan, Viktor Peršić.
Mogućnosti primjene mindfulnessa u programu kardiološke rehabilitacije.
Possibilities of application of mindfulness in cardiac rehabilitation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):428.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.428

Viktor Peršić.
Kardiološka rehabilitacija u Republici Hrvatskoj: gdje smo i kuda idemo?
Cardiac rehabilitation in the Republic of Croatia: where are we and where are we going?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):429.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.429

Hrvoje Pintarić, Marijana Knezović Florijan, Ian Bridges, Robert Steiner, Luka Zaputović, Davor Miličić.
Liječenje hiperlipidemije u bolesnika s vrlo visokim i ekstremno visokim rizikom u Hrvatskoj.
Management of hyperlipidemia in very high and extremely high-risk patients in Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):430-431.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.430

Livija Sušić, Milena Vadoci, Nikolina Milanović, Vedrana Baraban, Marko Burić, Antonio Burić, Tihomir Sušić.
Edukacija kardiopulmonalne reanimacije zdravstvenih djelatnika na razini primarne zdravstvene zaštite.
Education of cardiopulmonary resuscitation of health professionals at the level of primary health care.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):432.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.432

Eksperimentalna i translacijska kardiologija/Experimental and translational cardiology

Ivo Planinc, Patricia Garcia-Canadilla, Hector Dejea, Eduard Guasch, Marco Stampanoni, Davor Miličić, Bart Bijnens, Anne Bonnin, Maja Čikeš.
Kvantifikacija remodelacije miokarda u animalnom modelu infarkta miokarda fazno-kontrastnim oslikavanjem X-zrakama proizvedenim sinkrotronom.
The Quantification of Myocardial remodelling in a Rat Model of Myocardial Infarction by Synchrotron X-ray Phase Contrast Imaging.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):433-434.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.433

Registri i opservacijske studije/Registries and observational surveys

Edin Begic, Suncica Hadzidedic, Ajla Kulaglic, Belma Ramic-Brkic, Zijo Begic, Mirsada Causevic.
Characterisation of a myocardial infarction biomarker, brain-type natriuretic peptide, as a biomarker of cognitive dysfunction.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):435.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.435

Vanja Hulak-Karlak, Ivana Jurin, Miroslav Raguž, Boris Starčević.
Procjena zastupljenosti pojedinih čimbenika rizika koronarne bolesti srca u romskoj populaciji sjeverozapadne Hrvatske.
Assessment of the presence of some coronary heart disease risk factors in the Roma minority of Northwestern Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):436.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.436

Aleksandar Knežević, Luka Markulin, Marijana Nadinić, Irena Užović Frakin.
Profilaksa moždanog udara u bolesnika s fibrilacijom atrija u Općoj bolnici Zadar.
Cerebrovascular insult prophylaxis in patients with atrial fibrillation in Zadar General Hospital.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):437.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.437

Filip Lončarić, Petra Mjehović, Dorja Sabljak, Antonija Mišković, Dominik Oroz, Ines Vinković, Vedrana Vlahović, Grgur Salai, Saša Pavasović, Nina Jakuš, Dora Fabijanović, Maja Čikeš, Davor Miličić.
Spolne razlike u unutarbolničkoj smrtnosti i smrtnosti nakon jedne godine praćenja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom: iskustva iz Hrvatskog ogranka ISACS-CT registra.
Gender differences in outcomes during initial hospitalization and at 1-year follow-up of patients with acute coronary syndrome: experience from the Croatian branch of the ISACS-CT Registry.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):438-439.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.438

Novosti u kardiovaskularnoj farmakoterapiji/Novelties in cardiovascular pharmacotherapy

Alden Begić, Amina Bičo, Azra Kurčehajić Pošković, Mirza Dilić.
Postprocedural dual anticoagulant and antiplatelet treatment after peripheral artery disease endovascular interventions: a shifting paradigm.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):440.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.440

Hrvoje Jurin, Jure Samardžić, Saša Pavasović, Mia Dubravčić, Marijan Pašalić, Boško Skorić, Maja Čikeš, Daniel Lovrić, Jana Ljubas Maček, Dora Fabijanović, Ivo Planinc, Nina Jakuš, Davor Miličić.
Učinkovitost i sigurnost individualizirane primjene antagonista P2Y12 receptora temeljem agregometrije u odnosu na fiksne doze u bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta.
Efficacy and safety of individualized P2Y12 receptor antagonists treatment in patients after acute myocardial infarction with ST-segment elevation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):441.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.441

Bolesti perifernih arterija i vena/Peripheral vascular diseases

Ljiljana Banfić.
Liječenje venske tromboze u visokorizičnih bolesnika.
Treatment of deep vein thrombosis in high-risk patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):442.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.442

Amina Bičo, Alden Begić, Dževdet Radončić, Mirza Dilić.
Peak-systolic velocity as independent risk factor for carotid artery stenosis?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):443.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.443

Mirza Dilić, Dževdet Radončić, Amina Bičo, Alden Begić, Demir Bejtović.
Carotid endarterectomy versus carotid artery stenting: what is really the standard of care?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):444.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.444

Damir Halužan, Irena Šnajdar, Andrea Crkvenac Gregorek.
Liječenje kronične venske insuficijencije u jednodnevnoj kirurgiji.
Chronic venous insufficiency treatment in one-day surgery.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):445.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.445

Ivana Jurin, Anđela Jurišić, Jasmina Ćatić, Sanda Sokol Tomić, Ana Jordan, Irzal Hadžibegović.
Perzistentni foramen ovale – dvije strane iste medalje.
Patent foramen ovale – two sides of the same medal.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):446.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.446

Tomislav Krčmar, Boris Car.
Novosti u endovaskularnom liječenju lezija zdjeličnih arterija.
News in endovascular treatment of aortoiliac lesions.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):447.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.447

Lana Maričić, Dražen Mlinarević.
Iskustvo jednog centra u liječenju venske tromboembolije kroz godinu dana: prospektivna opservacijska studija.
A single-center experience in treating venous thromboembolism: a prospective observational study in a one-year period.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):448.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.448

Mario Milun, Ana Šutalo, Petar Martinčić.
What do we know about membranous obstruction of inferior vena cava, or what do we consider pneumonia?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):449.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.449

Ljiljana Banfić, Majda Vrkić Kirhmajer, Mislav Puljević, Zoran Miovski, Krešimir Putarek, Marijan Pašalić.
Venska tromboza: prikaz Registra liječenih u Zavodu za bolesti krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Registry of deep vein thrombosis patients hospitalized at the Department of Vascular Diseases, University Hospital Centre Zagreb.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):450-451.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.450

Dražen Perkov, Mladen Petrunić, Damir Halužan, Ivica Sjekavica, Majda Vrkić Kirhmajer, Ljiljana Banfić.
Endovaskularno liječenje aneurizme abdominalne aorte: analiza jednog centra.
Endovascular aneurysm repair in treatment of abdominal aortic aneurysm: a single-center analysis.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):452.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.452

Andrea Crkvenac Gregorek, Dražen Perkov, Ljiljana Banfić, Zoran Miovski, Krešimir Putarek, Majda Vrkić Kirhmajer.
Venski stent u kroničnoj kompresiji zajedničke ilijačne vene: prikaz slučaja.
Venous stenting in chronic iliac vein compression: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):453.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.453

Akutna i intenzivna kardiologija/Acute and intensive cardiology

Ivana Jurin, Jasmina Ćatić, Jelena Kursar, Diana Rudan, Irzal Hadžibegović.
Procjena rane smrtnosti u plućnoj emboliji: identifikacija stabilnih bolesnika kao kandidata za ambulantno liječenje.
Early mortality risk prediction in pulmonary embolism: selecting patients for safe outpatient treatment.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):454.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.454

Jure Samardžić, Petra Mjehović, Stefan Križanac, Marijan Pašalić, Jana Ljubas Maček, Hrvoje Jurin, Ivo Planinc, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Daniel Lovrić, Maja Čikeš, Boško Skorić, Davor Miličić.
Predskazatelji unutarbolničke smrtnosti osoba starijih od 80 godina hospitaliziranih u modernoj intenzivnoj kardiološkoj jedinici.
Predictors of intrahospital mortality of patients older than 80 years hospitalized in a modern intensive cardiac care unit.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):455-456.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.455

E-kardiologija i telemedicina u kardiologiji/E-cardiology and telemedicine in cardiology

Edin Begić, Mensur Mandžuka, Elnur Smajić, Enisa Hodžić, Amer Iglica, Aida Mujaković, Azra Durak Nalbantić.
Software for assessment of bleeding risk scores in atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):457.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.457

Mario Ivanuša, Verica Kralj, Mario Olivari.
Analiza vremenskih nizova smrtnosti i bolničkog otpusta od akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj.
Time series analysis of mortality and hospital discharges from acute myocardial infarction in Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):458-459.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.458

Goran Krstačić, Antonija Krstačić.
mZdravlje: suvremeni način praćenja zdravstvenog stanja i rada srca.
mHealth: state of the (he)art.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):460.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.460

Nihad Mešanović, Elnur Smajić.
Digital health: the future of healthcare.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):461.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.461

Elnur Smajić, Nihad Mešanović, Edin Begić.
How social media is changing cardiology.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):462.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.462

Kardioonkologija/Cardiooncology

Ivica Kristić, Nikola Crnčević, Velimir Pivac, Mijo Meter, Diana Bajo, Ivica Vuković.
Desnostrano srčano popuštanje uzrokovano medijastinalnim limfomom koji infiltrira desni atrij i ventrikul.
Right-sided heart failure caused by a mediastinal lymphoma infiltrating the right atrium and ventricle.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):463.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.463

Ivo Darko Gabrić, Ljubica Vazdar, Ozren Vinter, Matias Trbušić, Nikola Bulj, Robert Šeparović, Diana Delić-Brkljačić.
Pet godina rada Ambulante za kardiotoksičnost Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
Five years of the Cardiotoxicity Clinic at University Hospital Centre “Sestre milosrdnice”.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):464.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.464

Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda, Antonija Raguž, Ivica Dunđer, Ivan Bitunjac, Krešimir Gabaldo, Damira Pevec, Đeiti Prvulović, Božo Vujeva, Blaženka Miškić.
Kasna antraciklinska kardiotoksičnost: prikaz mladića s osteosarkomom.
Late anthracyclin-associated cardiotoxicity: a case presentation of a young man with osteosarcoma.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):465.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.465

Martina Lovrić Benčić, Lada Bradić, Rea Levicki, Juraj Jug, Marta Begovac, Marina Mihajlović.
Učinci primjene trastuzumaba i trastuzumab-emtansina na QTc interval.
Effects of trastuzumab and trastuzumab-emtansine on QTc intervals.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):466-467.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.466

Mijo Meter, Zora Sušilović Grabovac, Ivica Vuković, Ivan Gudelj, Nikola Crnčević, Frane Runjić.
Rijetki slučaj metastatskog pleuropulmonalnog sinovijalnog sarkoma s opstrukcijom mitralnog zaliska: prikaz slučaja.
Rare case of metastatic pleuropulmonary synovial sarcoma causing mitral valve obstruction: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):468.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.468

Mate Zvonimir Parčina, Mijo Meter, Josip Katić, Viktor Blaslov.
Difuzni B velikostanični limfom perikarda: prikaz slučaja.
Diffuse large B cell pericardial lymphoma: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):469.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.469

7th CONGRESS OF THE CROATIAN ASSOCIATION OF CARDIOLOGY NURSES with International Participation

Ana Ljubas.
7. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.
7th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):470.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.470

Intenzivna i akutna kardijalna skrb/Intensive and acute cardiac care

Vesna Babić, Doris Ivetac, Saša Bura.
Zdravstvena njega bolesnika u obradi sinkope.
Nursing care in syncope processing.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):471.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.471

Zdenka Ćurić, Petra Kušter, Mira Rupčić, Ivana Stakor Jakšić.
Sestrinska skrb za bolesnicu s dubokom venskom trombozom u trudnoći.
Nursing care for a pregnant patient with deep vein thrombosis.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):472.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.472

Vesna Grubić, Jelena Hojsak, Marija Renić.
Primjena adsorbera za izvantjelesnu purifikaciju krvi u bolesnika na mehaničko-cirkulacijskoj potpori srca: prikaz slučaja.
Use of adsorber for extracorporeal blood purification in a patient with mechanical circulatory support: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):473.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.473

Ljiljana Kralj, Jasna Cmrečnjak.
Zdravstvena njega bolesnika na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji.
Nursing care for patients on non-invasive mechanical ventilation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):474.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.474

Sanda Surina, Ana Traub.
Veno-arterijska izvantjelesna membranska oksigenacija na odjelu intenzivnog kardiološkog liječenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
Venoarterial extracorporeal mebrane oxygenation in the Cardiology Intensive Care Unit of the University Hospital Centre Rijeka.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):475.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.475

Nevenka Vila, Brankica Juranić.
Prepoznavanje znakova akutnog infarkta miokarda prije bolničkog liječenja.
Recognition of acute myocardial infarction symptoms before admittance to hospital.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):476.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.476

Prevencijska kardiologija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika/Preventive cardiology and rehabilitation of cardiac patients

Mijana Barišić, Marina Raljević Radolović, Jana Špurej Čuljat, Ingrid Buljanović,Tina Škalamera, Veronika Maksimov.
Zdravstvena pismenost kardiovaskularnih bolesnika.
Health literacy of cardiovascular patients.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):477-478.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.477

Ivona Brajković, Viktor Peršić, Irena Kužet Mioković, Marica Komosar Cvetković, Paolo Šorić.
Što smo naučili od ”North Karelia“ projekta?
What have we learned from the “North Karelia” project?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):479.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.479

Ruža Čolaković, Kristina Bačić, Ante Krmek.
Preventivne mjere kod kardiovaskularnih bolesti.
Preventive measures for cardiovascular diseases.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):480.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.480

Josipa Halapir, Natalija Kovačić.
Učinkovitost kardiološke rehabilitacije u kompleksnog bolesnika s kombiniranim kardiokirurškim zahvatom.
Effectiveness of cardiac rehabilitation in a complex patient after combined cardiac surgery procedure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):481.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.481

Irena Kužet Mioković, Marica Komosar-Cvetković, Ivona Brajković.
Pokretanje novih centara ambulantne kardiološke rehabilitacije u Republici Hrvatskoj.
The launch of new outpatient cardiac rehabilitation centers in the Republic of Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):482.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.482

Božica Leško, Ivana Tomašić, Ana Plenar, Valentina Sedinić, Tomislav Pijetlović, Danijela Sorić Noršić, Cecilija Leporić, Renata Čosić, Đurđa Vlajković, Saša Matejčić, Ana Meseljević, Mateo Kosier.
Javnozdravstvena akcija Svjetski dan srca u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.
World Heart Day in the University Hospital Centre “Sestre milosrdnice“.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):483.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.483

Žaklina Muminović, Mario Ivanuša.
Tjelesna je aktivnost put ka zdravlju.
Physical activity as pathway to health.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):484-485.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.484

Mare Silić Kirhmajer.
Uloga medicinske sestre u ergospirometrijskom testiranju.
Role of the nurse in ergospirometry testing.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):486.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.486

Paolo Šorić, Ivona Brajković.
Web platforma – Novi alat za personalizirani pristup u programiranom treningu.
Web platform – A new tool for a personalized approach to scheduled training.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):487-488.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.487

Monika Tuzla, Jasna Čerkez Habek, Mario Ivanuša, Dubravka Kruhek Leontić, Nada Hrstić, Goran Krstačić.
Psihološki problemi bolesnika uključenih u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije.
Psychological problems of patients involved in the outpatient cardiovascular rehabilitation program.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):489-490.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.489

Invazivna i interventna kardiologija/Invasive and interventional cardiology

Darko Adžić, Areta Ognjenović, Aleksandar Zrnić, Željka Aćimović, Đorđe Jerković.
Acute myocardial infarction in Republic of Srpska.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):491.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.491

Ante Borovina.
Budućnost elektrofiziologije, ablacija bez primjene rendgenskog uređaja (zero fluoro).
The future of cardiac electrophysiology, ablation without using the X-ray device (zero fluoro).
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):492.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.492

Renata Čosić, Tomislav Pijetlović, Valentina Varmuž, Ivana Benković, Božica Leško, Jadranka Daskijević, Lidija Ban, Ivica Benko, Ivana Tomašić.
Intervencijsko zbrinjavanje istovremenog srčanog i moždanog udara: prikaz slučaja.
Interventional treatment of concomitant acute myocardial infarction and stroke: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):493.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.493

Igor Ferjančić, Marina Maruna.
Resterilizirani materijali – gdje smo danas?
Reused materials in interventional cardiology – where do we stand today?
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):494.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.494

Kristijana Radić, Matija Vrbanić, Ljiljana Švađumović.
Takotsubo kardiomiopatija: dijagnostika i liječenje.
Stress cardiomyopathy: diagnosis and treatment.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):495.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.495

Nikolina Vidaković, Danita Marković, Zdenka Ćurić.
Komplikacije nakon ugradnje trajnog elektrostimulatora: prikaz slučaja.
Complications after implantation of permanent pacemaker: a case report.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):496.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.496

Zatajivanje srca/Heart failure

Tomislav Ivanović, Antonija Grgić, Matea Mandić.
Uloga medicinske sestre / medicinskog tehničara kod bolesnika s kardiomiopatijom.
Nurse’s role in management of patient with cardiomyopathy.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):497.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.497

Dragana Jurčić, Petra Lauš, Milka Grubišić.
Sestrinska skrb bolesnika na mehaničkoj cirkulacijskoj potpori.
Nursing care for patients on mechanical circulatory support.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):498.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.498

Maja Krajina, Alen Baćar, Sanja Prelec.
Liječenje bolesnika s uznapredovalim zatajivanjem srca naprednim metodama.
Treatment of a patient with advanced heart failure with advanced methods.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):499.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.499

Tanja Mikulandra, Mihaela Roguljić.
Uloga medicinske sestre u otkrivanju i praćenju Anderson-Fabryove bolesti.
Role of the nurse in detection and monitoring of Anderson-Fabry disease.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):500.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.500

Goranka Oremović, Mara Ćavarušić, Mateja Šolić, Paula Kraljić.
Parenteralna i enteralna prehrana u terminalnoj fazi zatajivanja srca.
Parenteral and enteral nutrition in the terminal phase of heart failure.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):501.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.501

Marin Žilić, Danijela Grgurević.
Zatajivanje srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom lijeve klijetke.
Heart failure with preserved left ventricular ejection fraction.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):502.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.502

Palijativna skrb/Palliative care

Alisa Bošnjak.
Utjecaj umiranja i smrti bolesnika na medicinske sestre/tehničare u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Effects of dying and death on medical nurses and technicians in University Hospital Centre Osijek.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):503.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.503

Ana Marinić, Vjera Pisačić, Valentina Jezl, Danijela Grgurević.
Palijativna njega u jedinici intenzivnog liječenja.
Palliative care in the intensive care unit.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):504.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.504

Aritmije/Arrhythmias

Ivica Benko, Nikola Krmek, Šime Manola, Nikola Pavlović, Vjekoslav Radeljić, Ivan Zeljković, Gordana Hursa, Sanja Keleković, Dorotea Vuk, Dario Grgurević, Jadranka Mandić.
Pedijatrijska elektrofiziologija srca.
Pediatric electrophysiology.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):505.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.505

Elizabet Horvat, Valentina Horvat, Mirjana Koledić.
Poremećaji srčanog ritma: ekstrasistolije.
Heart rhythm disorders: extrasystoles.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):506.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.506

Krešimir Librenjak, Darija Grbić, Jogen Patrk, Nikolina Vidaković.
Angiografija vene subclaviae pri implantaciji trajnog elektrostimulatora srca.
Angiography of subclavian vein at the implantation of permanent heart pacemaker.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):507.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.507

Tomislav Maričić.
Uloga medicinske sestre/tehničara pri defibrilaciji i elektrokonverziji ritmoloških komplikacija.
The role of nurses/medical technicians in defibrillation and electroconversion of arrhythmias.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):508.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.508

Barica Stanić, Željka Stojkov, Renata Valenčak.
Život sa fibrilacijom atrija.
Living with atrial fibrillation.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):509.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.509

Kardiokirurgija/Cardiovascular Surgery

Marina Deucht, Ksenija Kasap, Ivana Vujeva, Petra Tomljenović.
Fizioterapeutsko liječenje bolesnika sa zatajivanjem srca prije i nakon ugradnje mehaničke potpore.
Physiotherapeutic treatment of heart failure patients before and after mechanical support.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):510.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.510

Milka Grubišić, Dragana Jurčić, Petra Lauš.
Primjena jedinične terapije na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava.
Unit Dose Drug Distribution System at the Department of Cardiac and Transplantation surgery, University Hospital Dubrava.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):511.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.511

Marina Lacković, Valentina Košćak, Milka Grubišić.
Provođenje mjera kontaktne izolacije kod kardiokirurškog bolesnika.
Contact isolation policies in a cardiac surgery patient.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):512.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.512

Slobodne teme/Free topics

Sanda Franković, Zvonimir Kralj, Vesna Kljajić, Ljerka Pavković.
Povijest hrvatskog sestrinstva.
The exhibition History of Croatian Nursing.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):513.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.513

Ivica Matić, Ana Ljubas.
Standard zanimanja kardiološka medicinska sestra – rezultati ankete provedene u Hrvatskoj.
A survey on cardiovascular nursing occupational standard conducted in Croatia.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):514-515.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.514

Ileana Šćepanović, Adrijana Livaja.
Mentorstvo u sestrinstvu.
Mentorship in nursing.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):516.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.516

*****

Index of Authors.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):517-521.

*****

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Teja Prijatelj, Breda Barbič-Žagar.
U srcu liječenja arterijske hipertenzije: fiksne kombinacije koje sadržavaju blokatore reninsko-angiotenzinsko-aldosteronskog sustava.
In the heart of hypertension treatment: single-pill combinations containing a renin-angiotensin-aldosterone system blocker.
Cardiol Croat. 2018;13(11-12):526-531.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.526