Cardiologia Croatica. 2017;12(3):37-112. | kardio.hr

Cardiologia Croatica. 2017;12(3):37-112.

CC2017_3Novi broj časopisa Cardiologia Croatica za ožujak 2017. godine izašao je na 76 stranica. Broj je u cijelosti posvećen 4. hrvatskom kongresu o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem i 8. simpoziju medicinskih sestara i tehničara u hipertenziji te donosi proširene sažetke oba skupa koji se održavaju u Poreču od 30. ožujka do 2. travnja 2017. godine.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2017;12(3):37-112.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2017;12(3):37.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2017;12(3):38.

4. hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem i 8. Simpozij medicinskih sestara i tehničara u hipertenziji

4th Croatian Congress of Hypertension with International Participation and 8th Symposium of Medical Nurses and Technicians for Hypertension

March 30 – April 2, 2017 / Poreč, Croatia

 

Organizacijski odbori / Organizing Committees.
Cardiol Croat. 2017;12(3):39.

 

Bojan Jelaković.
4. hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem.
4th Croatian Congress of Hypertension with International Participation.
Cardiol Croat. 2017;12(3):40.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.40 xml

Epidemiologija / Epidemiology

Verica Kralj, Marijan Erceg, Petra Čukelj.
Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu.
[Epidemiology of hypertension in Croatia and worldwide].
Cardiol Croat. 2017;12(3):41. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.41 xml

Ana Jelaković, Vanja Ivković, Sandra Karanović, Živka Dika, Ivana Vuković Brinar, Lana Gellineo, Mirta Abramović Barić, Vedran Premužić, Ranko Stevanović, Bojan Jelaković.
Trendovi u pobolu, liječenju i kontroli hipertenzije u kontinentalnoj ruralnoj populaciji Hrvatske – ENAH studija.
[Trends in prevalence, treatment and control of hypertension in the continental rural part of Croatia – ENAH study].
Cardiol Croat. 2017;12(3):42. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.42 xml

Čimbenici rizika i životne navike / Risk factors and lifestyle

Maja Batinica, Ariana Alić, Jadranka Božikov.
Arterijski tlak u adolescentnih sportaša na sportskom
sistematskom pregledu.
[Blood pressure in adolescent athletes on regular checkup].
Cardiol Croat. 2017;12(3):43. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.43 xml

Almira Bijedić, Irma Bijedić, Suad Bijedić, Zumreta Kušljugić, Daniela Lončar.
Čimbenici rizika za razvoj ardiovaskularnih bolesti u reumatoidnom artritisu.
[Risk factors for development of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis].
Cardiol Croat. 2017;12(3):44. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.44 xml

Edina Ćatić Ćuti, Bojan Jelaković, Dajana Katičić, Draško Pavlović, Ninoslav Leko, Žarko Belavić.
Evaluacija terapijskog pristupa u bolesnika s fibriilacijom atrija i dubokom venskom trombozom na hemodijalizi i evaluacija ishoda u redovnoj kliničkoj praksi.
[Evaluation of the therapy approach in patients with atrial fibrillation and deep venous thrombosis undergoing hemodialysis and outcome evaluation in daily clinical practice].
Cardiol Croat. 2017;12(3):45. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.45 xml

Ivan Jakopčić, Lidija Orlić, Sandra Milić, Iva Majurec, Vesna Žanko Lukenda, Marina Colić, Anamarija Rundić,Giovanni Targher, Ivona Mikolašević.
Povezanost arterijske hipertenzije sa steatozom i fibrozom jetre definirane tranzijetnom elastrografijom s kontroliranim parametrom atenuacije.
[Association of arterial hypertension with hepatic steatosis and fibrosis measured by transhepatic elastography with a controlled attenuation parameter].
Cardiol Croat. 2017;12(3):46. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.46 xml

Ana Jelaković, Vanja Ivković, Sandra Karanović, Viktor Domislović, Krešimir Đapić, Mirjana Fuček, Josipa Josipović, Mario Laganović, Ninoslav Leko, Bojan Jelaković.
Srčana frekvencija je povezana s glomerularnom hiperfiltracijom u naizgled zdravih ispitanika
[Heart rate is associated with glomerular hyperfiltration in apparently healthy subjects].
Cardiol Croat. 2017;12(3):47. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.47 xml

Josipa Josipović, Ivan Kruljac, Draško Pavlović, Karmela Altabas, Siniša Šefer, Bernardica Valent Morić, Livija Šimićević, Diana Delić- Brkljačić, Ana Jelaković, Nataša Črne, Bojan Jelaković, Dajana Katičić, Tomislav Krčmar, Karlo Golubić, Marko Mornar Jelavić, Valerija Bralić- Lang, Sonja Kapun.
Može li kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka poboljšati stratifikaciju rizika u mlađih osoba s normalnim arterijskim tlakom i predhipertenzijom?
[Can ambulatory blood pressure monitoring improve the risk stratification in younger people with normal blood pressure and prehypertension].
Cardiol Croat. 2017;12(3):48. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.48 xml

Sandra Karanović, Vanja Ivković, Angelo Parini, Ana Jelaković, Mirta Abramović Barić, Stefano Bacchelli, Marcella Cagnati, Arrigo Francesco, Giuseppe Cicero, Sergio D’addato, Daniela Degli Esposti, Mirjana Fuček, Elisa Grandi, Jelena Kos, Mario Laganvić, Martina Rosticci, Dunja Rogić, Ivana Vuković Brinar, Claudio Borghi, Bojan Jelaković.
Urična kiselina i arterijski tlak u europskoj populaciji s urednom bubrežnom funkcijom. Podaci iz Brisighella heart studije (italija) i ENAH studije (Hrvatska).
[Serum uric acid and blood pressure in an European rural population with normal kidney function. Data from the Brisighella heart study (Italy) and ENAH study (Croatia)].
Cardiol Croat. 2017;12(3):49. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.49 xml

Sandra Karanović, Ana Jelaković, Vanja Ivković, Živka Dika, Viktor Domislović, Krešimir Đapić, Lana Gellineo, Ema Ivandić, Josipa Josipović Ivana Vuković Brinar, Jelena Kos, Mario Laganović, Tajana Željković Vrkić, Ljiljana Fodor, Vesna Matijević, Mirjana Fuček, Josip Čulig, Ranko Stevanović, Bojan Jelaković.
Unos soli u hrvatskoj kontinentalnoj ruralnoj populaciji- ENAH studija.
[Salt intake in the Croatian continental rural population – ENAH study].
Cardiol Croat. 2017;12(3):50. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.50 xml

Sandra Karanović, Ana Jelaković, Vanja Ivković, Živka Dika, Viktor Domislović, Krešimir Đapić, Lana Gellineo, Ema Ivandić, Josipa Josipović Ivana Vuković Brinar, Jelena Kos, Mario Laganović, Tajana Željković Vrkić, Vedran Premužić, Dunja Rogić, Bojan Jelaković.
Serumski urati nisu povezani s albuminurijom u predhipertoničara i novodijagnosticiranih hipertoničara.
[Serum urates are not associated with albuminuria in pre-hypertensive patients and newly diagnosed hypertensive patients].
Cardiol Croat. 2017;12(3):51. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.51 xml

Mario Laganović, Majda Vrkić Kirhmajer, Tajana Željković Vrkić, Ivana Vuković Brinar, Sandra Karanović, Živka Dika, Vedran Premužić, Dunja Rogić, Ljiljana Banfić, Bojan Jelaković.
Utjecaj urične kiseline na arterijsku hipertenziju i vaskularnu funkciju kod mladih odraslih muškaraca rođenih nakon intrauterinog zastoja u rastu.
[Impact of uric acid on arterial hypertension and vascular function in young men born after intrauterine growth retardation].
Cardiol Croat. 2017;12(3):52. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.52 xml

Ljiljana Lazičić-Putnik, Aleksandar Stojanović.
Arterijska hipertenzija u osoba pod zdravstvenim nadzorom prema dobi, spolu i zanimanju u Puli.
[Arterial hypertension in persons under medical surveillance according to gender, age and profession in the city of Pula].
Cardiol Croat. 2017;12(3):53. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.53 xml

Iria Rabar, Violeta Arbanas.
Životne navike pacijenata u ambulanti primarne zdravstvene zaštite Poreč.
[Lifestyle habits of patients from the primary care clinic in Poreč].
Cardiol Croat. 2017;12(3):54. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.54 xml

Ana Stupin, Lidija Rašić, Anita Ćosić, Marko Stupin, Ivana Jukić, Ines Drenjančević.
Koliko su ”slani” studenti Medicinskog fakulteta Osijek?
[How “salty” are the students of the Faculty of Medicine in Osijek?].
Cardiol Croat. 2017;12(3):55. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.55 xml

Marko Stupin, Luka Kolar, Ana Stupin, Lidij Rašić, Anita Ćosić, Ines Drenjančević.
Povoljan kardiovaskularni učinak redovitog vježbanja nije vezan isključivo uz ”tradicionalne” čimbenike rizika.
[Cardiovascular benefit of regular exercise is not related exclusively to the ”traditional” risk factors].
Cardiol Croat. 2017;12(3):56. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.56 xml

Tihana Šimundić, Jerko Barbić.
Utjecaj antihipertenzivnog liječenja na imunost.
Effects of antihypertensive treatment on immunity.
Cardiol Croat. 2017;12(3):57.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.57 xml

Liječenje/Treatment

Andrej Belančić, Marija Krpina, Ivana Mikolašević, Lidija Orlić.
Antihipertenzivna terapija u bolesnika starijih od 65 godina.
[Antihypertensive therapy in patients over 65 years of age].
Cardiol Croat. 2017;12(3):58. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.58 xml

Andrej Belančić, Marija Krpina, Sanja Klobučar Majanović.
Endokrina arterijska hipertenzija uslijed primarnog hiperparatireoidizma.
[Endocrine arterial hypertension due to primary hyperparathyroidism].
Cardiol Croat. 2017;12(3):59. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.59 xml

Martina Lovrić Benčić, Gregor Eder, Marina Mihajlović.
Nekontrolirana maskirana arterijska hipertenzija u kardiološkoj ambulanti.
[Masked uncontrolled hypertension in cardiology outpatient practice].
Cardiol Croat. 2017;12(3):60. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.60 xml

Bernardica Valent Morić, Vesna Herceg-Čavrak.
Smjernice za dijagnostiku i liječenje hipertenzije djece i adolescenata Europskog društva za hipertenziju.
[Guidelines for diagnosis and treatment of hypertension in children and adolescents of the European Society of Hypertension].
Cardiol Croat. 2017;12(3):61. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.61 xml

Ingrid Prkačin, Vesna Đermanović Dobrota, Ivona Kovačević, Matea Kovačić, Petra Vrdoljak, Helena Zorko, Eva Kos.
Liječenje hiperuricemije u bolesnika s rezistentnom hipertenzijom dodatno pridonosi kontroli arterijskog tlaka.
[Treatment of hyperuricaemia in patients with resistant hypertension contributes to blood pressure control].
Cardiol Croat. 2017;12(3):62. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.62 xml

Ingrid Prkačin, Darko Blašković, Ivona Kovačević, Matea Kovačić, Petra Vrdoljak, Helena Zorko, Tena Čižmešija.
Denervacija bubrežnih arterija i rezistentna hipertenzija.
[Renal denervation and resistant hypertension].
Cardiol Croat. 2017;12(3):63. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.63 xml

Anđela Simić, Višnja Nesek Adam, Marta Lukačević.
Arterijska hipertenzija u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi – retrospektivna analiza podataka bolesnika zbrinutih u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.
[Arterial hypertension in outpatient emergency practice – retrospective analysis of hypertensive patients at the Emergency Medicine Department of Varaždin County].
Cardiol Croat. 2017;12(3):64. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.64 xml

Antonela Šarac, Miroslav Tišljar, Stjepan Radoš.
Prikaz bolesnice s renovaskularnom hipertenzijom i sistemskom sklerozom.
[Renovascular hypertension and systemic sclerosis – a case report].
Cardiol Croat. 2017;12(3):65. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.65 xml

Mladen Vuljak.
Lijećenje arterijske hipertenzije u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Virovitica.
[Treatment of hypertension at the Emergency Medical Department of Virovitica General Hospital].
Cardiol Croat. 2017;12(3):66. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.66 xml

Hemodijaliza i hipertenzija / Hemodialysis and hypertension

Nikolina Bukal, Ninoslav Leko.
Prevalencija i liječenje arterijske hipertenzije kod bolesnika na hemodijalizi u Općoj bolnici ”Dr. Josip Benčević”.
[Prevalence and treatment of arterial hypertension in patients on hemodialysis at the General Hospital ˝Dr. Josip Benčević˝].
Cardiol Croat. 2017;12(3):67. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.67 xml

Nikolina Bukal, Ninoslav Leko.
Arterijska hipertenzija u bolesnika s endemskom nefropatijom u Općoj bolnici ”Dr. Josip Benčević”.
[Arterial hypertension in patients with endemic nephropathy at the General Hospital ˝Dr. Josip Benčević˝].
Cardiol Croat. 2017;12(3):68. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.68 xml

Ema Ivandić, Vanja Ivković, Vedran Premužić, Ivo Barišić, Ružica Šmalcelj, Ljubica Bubić Filipi, Nikolina Bašić Jukić, Ana Jelaković, Bojan Jelaković.
Karakteristike arterijskog tlaka kod bolesnika u kroničnom dijaliznom programu.
[Blood pressure characteristic in patients in a chronic hemodialysis program].
Cardiol Croat. 2017;12(3):69. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.69 xml

Dajana Katičić, Goran Radulović, Boris Kudumija, Mladen Knotek, Draško Pavlović.
Arterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi.
[Arterial hypertension in patients undergoing hemodialysis].
Cardiol Croat. 2017;12(3):70. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.70 xml

Daniela Lončar, Emir Tulumović, Denis Mršić, Hazim Tulumović, Elnur Smajić, Amira Bijedić, Irma Bijedić, Semir Malić.
Arterijska hipertenzija u terminalnom zatajenju bubrega.
[Arterial hypertension in terminal renal failure].
Cardiol Croat. 2017;12(3):71. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.71 xml

Daniela Lončar, Emir Tulumović, Denis Mršić, Hazim Tulumović, Almira Bijedić, Irma Bijedić, Elnur Sajić, Semir Malić.
Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega.
[Arterial hypertension after kidney transplantation].
Cardiol Croat. 2017;12(3):72. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.72 xml

Iva Majurec, Lidija Orlić, Ivan Jakopčić, Vesna Lukenda Žanko, Marina Colić, Josipa Josipović, Sandra Milić, Draško Pavlović, Ivana Mikolašević.
Arterijski tlak i preostala bubrežn funkcija u pacijenata na kroničnom programu hemodijalize.
[Blood pressure and residual renal function in patients undergoing hemodialysis].
Cardiol Croat. 2017;12(3):73. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.73 xml

Vedran Premužić, Ana Jelaković, Lea Katalinić, Margareta Fištrek-Prlić, Ivan Barišić, Ružica Šmalcelj, Nikolina bašić Jukić, Bojan Jelaković.
Krutost velikih krvnih žila i seksualna disfunkcija u bolesnika na hemodijalizi.
[Large artery stiffness and sexual dysfunction in hemodialysis patients].
Cardiol Croat. 2017;12(3):74. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.74 xml

Vedran Premužić, Ninoslav Leko, Želimir Stipančić, Vanja Ivković, Tomislav Teskera, Sandra Karanović, Ivana Vuković Brinar, Živka Dika, Mario Laganović, Bojan Jelaković.
Endemska nefropatija – primjer kasnijeg vaskularnog starenja.
[Endemic nephropathy – case of delayed vascular ageing].
Cardiol Croat. 2017;12(3):75. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.75 xml

Mario Šafer, Vedran Pašara, Dunja Vujčić, Aleksandra Lukić, Mirela Jozičić, Dubravka Mihaljević.
Utjecaj liječenja kroničnom hemodijalizom na parametre središnje hemodinamike.
[The impact of chronic hemodialysis treatment on parameters of central hemodynamics].
Cardiol Croat. 2017;12(3):76. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.76 xml

Ostalo / Others

Josip Anđelo Borovac, Joško Božić, Tina Tičinović Kurir.
Katestatin- novi biomarker kardiovaskularne funkcije i arterijskoga tlaka: istraživačke perspektive i klinička primjena.
Catestatin – a novel biomarker of cardiovascular function and blood pressure: research perspectives and clinical applications.
Cardiol Croat. 2017;12(3):77.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.77 xml

Anita Ćosić, Sanja Novak, Ivana Jukić, Ana Stupin, Zrinka Mihaljević, Lidija Rašić, Martina Mihalj, Ines Drenjančević.
Primjena laboratorijskih metoda u dijagnosticiranju oksidativnog stresa na primjeru animalnog modela prekomjernog unosa soli.
[Laboratory methods in the diagnosis of oxidative stress on the example of an animal model of excessive salt intake].
Cardiol Croat. 2017;12(3):78. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.78 xml

Vesna Ćosić, Đuro Miškić, Karla Miškić, Blaženka Miškić.
Utjecaj hipertenzije na ishod trudnoće.
[Hypertension-Pregnancy Outcomes].
Cardiol Croat. 2017;12(3):79. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.79 xml

Josipa Josipović, Mislav Vrsalović, Bojan Jelaković.
Procjena strukture i funkcije srca u predhipertoničara i hipertoničara.
[Evaluation of heart structure and function in prehypertensive and hypertensive individuals].
Cardiol Croat. 2017;12(3):80. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.80 xml

8. simpozij medicinskih sestara i tehničara u hipertenziji

8th Symposium of Medical Nurses and Technicians for Hypertension

Mirjana Mihalić.
8. simpozij medicinskih sestara i tehničara u hipertenziji
8th Symposium of Medical Nurses and Technicians for Hypertension.
Cardiol Croat. 2017;12(3):81.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.81 xml

Mirjana Mihalić.
Smanjenje udjela soli u svakodnevnoj prehrani.
[Reducing salt intake in everyday diet].
Cardiol Croat. 2017;12(3):82. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.82 xml

Snježana Fusić.
Sol i dijete.
[Salt and the child].
Cardiol Croat. 2017;12(3):83. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.83 xml

Jadranka Pavlić, Dijana Mikić, Slavica Bošnjak.
Debljina kao uzrok arterijske hipertenzije u dječjoj dobi.
[Obesity as a risk factor for arterial hypertension in children].
Cardiol Croat. 2017;12(3):84. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.84 xml

Maja Bešić.
Hipertenzivna kriza: prikaz slučaja.
[Hypertensive crisis: a case report].
Cardiol Croat. 2017;12(3):85. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.85 xml

Marina Colić.
Povezanost nealkoholne masne bolesti jetre i arterijske hipertenzije.
[Connection between nonalcoholic fatty liver disease and arterial hypertension].
Cardiol Croat. 2017;12(3):86. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.86 xml

Katica Gojak, Mirjana Mihalić.
Prikaz bolesnika s paragangliomom.
[The patient with paragangliomas: a case report].
Cardiol Croat. 2017;12(3):87. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.87 xml

Kristina Galez Janevski, Marija Heinrich, Nada Hrstić, Žaklina Muminović, Mario Ivanuša.
Sestrinska skrb bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom na ambulantnoj kardiološkoj rehabilitaciji.
[Nursing care in patients with chronic renal failure undergoing outpatient cardiac rehabilitation].
Cardiol Croat. 2017;12(3):88. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.88 xml

Violeta Arbanas, Iria Rabar.
Životne navike pacijenata u ambulanti primarne zdravstvene zaštite u 2016. godini.
[Life habits of patients in primary health care in 2016].
Cardiol Croat. 2017;12(3):89. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.89 xml

Iva Vinduška, Daniela Paškov.
Inovativne edukacijske metode i pristup u nastavi stručnih predmeta u srednjim medicinskim školama.
[Innovative educational methods and approaches in teaching in schools for nurses].
Cardiol Croat. 2017;12(3):90. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.90 xml

Ljiljana Broz.
Stilovi učenja i utjecaj na promjenu životnih navika.
[Learning strategies and their impact on changing lifestyle habits].
Cardiol Croat. 2017;12(3):91. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.91 xml

Krešimir Đapić, Viktor Domislović, Luka Kovačić, Ivica Nekić, Ana Jelaković, Vanja Ivković, Ines Ćavar, Lidija Bušić Bjelobaba, Vjeran Pajić, Mario Ravić, Bojan Jelaković.
Hrvatska aplikacija za poboljšanje kontrole arterijske hipertenzije.
[Croatian application for the improvement of arterial hypertension management].
Cardiol Croat. 2017;12(3):92. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.92 xml

Gordana Šantek-Zlatar.
Kontinuirano 24-satno mjerenje arterijskoga tlaka.
[Ambulatory blood pressure monitoring].
Cardiol Croat. 2017;12(3):93. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.93 xml

Ines Poljak.
‘Hipertenzija bijele kute”- što medicinska sestra može učiniti?
[White Coat Hypertension — What Can a Nurse Do?].
Cardiol Croat. 2017;12(3):94. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.94 xml

Marijana Sarić, Ninoslav Leko.
Bolesnici s nefropaijom aristolohične kiseline na dijalizi u Slavonskom Brodu i arterijska hipertenzija.
[Patients with aristolochic acid nephropathy undergoing dialysis and arterial hypertension].
Cardiol Croat. 2017;12(3):95. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.95 xml

Nadica Dujmović.
Visoki arterijski tlak glavu čuva?
[High blood pressure as protection?].
Cardiol Croat. 2017;12(3):96. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.96 xml

Lana Žigić Antić, Maja Batista, Slavica Bošnjak, Jadranka Pavlić.
Kognitivno-bihevioralni pristup u liječenju arterijske hipertenzije u djece i adolescenata.
[Cognitive-behavioral approach in the treatment of arterial hypertension in children and adolescents].
Cardiol Croat. 2017;12(3):97. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.97 xml

Suzana Vidrih, Ivančica Levanić.
Važnost mentalnog zdravlja u edukaciji za zdrave živone navike.
[The importance of mental health in education on a healthy lifestyle].
Cardiol Croat. 2017;12(3):98. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.98 xml

Ivančica Levanić, Suzana Vidrih.
Utjecaj mentalnog zdravlja u bolesnika s arterijskom hipertenzijom – prikaz slučaja.
[The impact of mental health in patients with arterial hypertension – a case report].
Cardiol Croat. 2017;12(3):99. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.99 xml

Kristina Poznanović, Ines Žada.
Konvencionalno ili automatizirano mjerenje arterijskog tlaka: iskustva jednog dijaliznog centra.
[Conventional or automated blood pressure measurement: the experience of a dialysis center].
Cardiol Croat. 2017;12(3):100. Croatian.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.100 xml